آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 415,530 22,240,718,775 Rls. 685,343 $
2 4 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 359,100 19,950,093,450 Rls. 612,995 $
3 6 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 207,900 12,391,671,600 Rls. 373,592 $
4 9 1396 ساوه اتريش 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 102,600 9,026,696,905 Rls. 256,812 $
5 7 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 113,400 6,849,246,600 Rls. 204,272 $
6 12 1396 ساوه اتريش 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 8,060 5,898,723,614 Rls. 158,674 $
7 9 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 94,500 5,864,906,250 Rls. 166,437 $
8 6 1396 ساوه اتريش 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 38,989 5,326,638,074 Rls. 161,749 $
9 3 1396 ساوه اتريش 39269060 پريفرم (PET) 89,864 5,179,218,576 Rls. 159,714 $
10 3 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 35,390 4,520,609,033 Rls. 139,321 $
11 5 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 32,734 4,398,541,816 Rls. 134,489 $
12 12 1396 ساوه اتريش 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 56,700 3,950,742,600 Rls. 105,592 $
13 8 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 26,911 3,900,574,699 Rls. 113,291 $
14 2 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 29,691 3,742,591,363 Rls. 115,383 $
15 4 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 25,628 3,389,925,993 Rls. 104,272 $
16 2 1396 ساوه اتريش 39269060 پريفرم (PET) 88,556 2,795,149,224 Rls. 86,196 $
17 9 1396 ساوه اتريش 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 14,967 2,373,771,533 Rls. 67,360 $
18 8 1396 ساوه اتريش 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 13,513 2,031,015,429 Rls. 60,573 $
19 12 1396 ساوه اتريش 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 42,000 1,983,081,660 Rls. 53,344 $
20 10 1396 ساوه اتريش 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 42,000 1,870,393,350 Rls. 51,875 $
21 1 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 13,324 1,729,619,746 Rls. 53,336 $
22 9 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,985 1,645,345,759 Rls. 46,689 $
23 2 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,365 1,496,857,310 Rls. 46,145 $
24 3 1396 ساوه اتريش 72112920 ک ک ک نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال 9,606 1,388,690,568 Rls. 42,784 $
25 12 1396 ساوه اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,825 1,230,498,503 Rls. 33,100 $
26 9 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,854 1,196,907,171 Rls. 33,966 $
27 7 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,854 1,165,867,540 Rls. 34,174 $
28 10 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 728 1,041,223,196 Rls. 29,079 $
29 11 1396 ساوه اتريش 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 4,925 960,869,962 Rls. 26,003 $
30 4 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,100 871,285,324 Rls. 26,811 $
31 9 1396 ساوه اتريش 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 21,000 862,096,263 Rls. 24,656 $
32 12 1396 ساوه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,265 576,212,087 Rls. 15,591 $
33 6 1396 ساوه اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,427 562,250,050 Rls. 17,017 $
34 10 1396 ساوه اتريش 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 2,950 524,468,700 Rls. 14,737 $
35 8 1396 ساوه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,240 503,802,936 Rls. 14,636 $
36 7 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,085 446,831,802 Rls. 13,326 $
37 3 1396 ساوه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,020 437,138,240 Rls. 13,477 $
38 10 1396 ساوه اتريش 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 5,000 386,896,550 Rls. 10,735 $
39 9 1396 ساوه اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,484 308,321,640 Rls. 8,746 $
40 8 1396 ساوه اتريش 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 2,150 308,269,998 Rls. 9,036 $
41 11 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 300 267,176,709 Rls. 7,210 $
42 12 1396 ساوه اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 400 169,624,560 Rls. 4,548 $
43 8 1396 ساوه اتريش 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 2,000 145,893,240 Rls. 4,277 $
44 12 1396 ساوه اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,975 145,062,960 Rls. 3,926 $
45 12 1396 ساوه اتريش 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 1,200 141,171,408 Rls. 3,785 $
46 2 1396 ساوه اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 770 136,102,920 Rls. 4,198 $
47 3 1396 ساوه اتريش 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 550 130,635,120 Rls. 4,026 $
48 7 1396 ساوه اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,950 124,122,960 Rls. 3,677 $
49 12 1396 ساوه اتريش 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 310 99,494,836 Rls. 2,668 $
50 4 1396 ساوه اتريش 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 456 89,023,968 Rls. 2,735 $
51 7 1396 ساوه اتريش 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 300 81,176,256 Rls. 2,421 $
52 5 1396 ساوه اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,000 61,008,750 Rls. 1,875 $
53 2 1396 ساوه اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 800 55,401,600 Rls. 1,708 $
54 10 1396 ساوه اتريش 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 150 42,684,768 Rls. 1,194 $
55 5 1396 ساوه اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 42 16,405,808 Rls. 504 $
56 9 1396 ساوه اتريش 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 20 13,903,718 Rls. 394 $
57 5 1396 ساوه اتريش 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25 1,386,562 Rls. 43 $
مجموع کل
147,048,040,032 ريال
مجموع کل
4,374,517 دلار
[1]