آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 412,559 33,815,155,731 Rls. 1,042,464 $
2 11 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 309,946 33,611,118,016 Rls. 912,712 $
3 12 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 262,139 29,097,951,380 Rls. 779,353 $
4 10 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,984,142 25,728,390,238 Rls. 713,358 $
5 5 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,935,453 22,572,941,608 Rls. 688,952 $
6 8 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,658,778 20,523,943,399 Rls. 588,545 $
7 9 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,590,728 20,126,552,463 Rls. 569,264 $
8 6 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,608,770 19,554,238,605 Rls. 587,818 $
9 7 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,571,209 19,230,233,422 Rls. 567,086 $
10 2 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,687,151 18,849,060,354 Rls. 581,044 $
11 3 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,646,572 18,458,911,876 Rls. 568,846 $
12 3 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 193,831 17,566,089,629 Rls. 541,287 $
13 4 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,497,070 17,007,447,867 Rls. 522,698 $
14 4 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 141,737 14,185,246,710 Rls. 436,092 $
15 10 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 137,920 13,872,914,852 Rls. 385,940 $
16 11 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 1,000,898 13,742,425,097 Rls. 373,259 $
17 12 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 995,684 13,593,683,529 Rls. 363,935 $
18 1 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 170,288 12,949,663,532 Rls. 399,413 $
19 5 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 98,601 9,958,355,119 Rls. 305,518 $
20 2 1396 زنجان گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 100,000 8,342,737,000 Rls. 257,164 $
21 1 1396 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 668,543 7,100,298,056 Rls. 218,914 $
22 1 1396 زنجان گرجستان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 322,000 5,743,273,305 Rls. 177,109 $
23 11 1396 زنجان گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 60,000 5,505,197,600 Rls. 150,056 $
24 9 1396 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 59,060 5,424,820,649 Rls. 153,948 $
25 3 1396 زنجان گرجستان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 115,000 2,587,120,500 Rls. 79,741 $
مجموع کل
409,147,770,537 ريال
مجموع کل
11,964,516 دلار
[1]