آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 زنجان سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 91,257 243,691,029,500 Rls. 7,509,762 $
2 8 1396 زنجان سوئيس 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 95,903 32,351,516,276 Rls. 918,034 $
3 7 1396 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 19,909 26,374,957,388 Rls. 781,581 $
4 9 1396 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 24,202 20,458,117,779 Rls. 579,953 $
5 12 1396 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 29,455 16,249,099,133 Rls. 436,029 $
6 11 1396 زنجان سوئيس 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 186,000 11,444,669,280 Rls. 311,666 $
7 10 1396 زنجان سوئيس 29337990 ک ک ک ساير 20,700 9,429,902,181 Rls. 267,106 $
8 6 1396 زنجان سوئيس 29337990 ک ک ک ساير 20,700 8,924,981,985 Rls. 268,090 $
9 3 1396 زنجان سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 20,700 8,225,879,022 Rls. 253,486 $
10 8 1396 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 16,536 8,021,227,703 Rls. 229,407 $
11 12 1396 زنجان سوئيس 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 31,965 7,190,895,917 Rls. 192,710 $
12 11 1396 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 11,058 6,022,380,925 Rls. 162,965 $
13 12 1396 زنجان سوئيس 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 37,000 4,313,408,895 Rls. 116,030 $
14 5 1396 زنجان سوئيس 39011061 ک ک ک ک به صورت پودر 30,000 2,016,615,940 Rls. 61,568 $
15 7 1396 زنجان سوئيس 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 7,920 1,859,930,852 Rls. 54,519 $
16 12 1396 زنجان سوئيس 39011061 ک ک ک ک به صورت پودر 20,000 1,631,939,600 Rls. 43,899 $
17 10 1396 زنجان سوئيس 39011061 ک ک ک ک به صورت پودر 20,000 1,487,296,800 Rls. 42,192 $
18 12 1396 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,209 1,441,502,540 Rls. 38,903 $
19 12 1396 زنجان سوئيس 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 18,204 1,383,696,833 Rls. 37,221 $
20 7 1396 زنجان سوئيس 39011061 ک ک ک ک به صورت پودر 20,000 1,360,578,600 Rls. 40,305 $
21 11 1396 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,360 1,269,209,088 Rls. 34,348 $
22 10 1396 زنجان سوئيس 32041590 ک ک ک ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 1,160 1,255,918,841 Rls. 35,121 $
23 3 1396 زنجان سوئيس 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 38 914,157,062 Rls. 28,171 $
24 12 1396 زنجان سوئيس 35011000 كازئين 1,188 863,077,120 Rls. 23,139 $
25 5 1396 زنجان سوئيس 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 858,398,650 Rls. 26,235 $
26 12 1396 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 7,920 728,346,742 Rls. 19,656 $
27 7 1396 زنجان سوئيس 35011000 كازئين 990 641,167,598 Rls. 19,122 $
28 12 1396 زنجان سوئيس 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,437 619,461,795 Rls. 16,718 $
29 2 1396 زنجان سوئيس 35011000 كازئين 990 564,990,531 Rls. 17,419 $
30 11 1396 زنجان سوئيس 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,375 541,562,263 Rls. 14,656 $
31 12 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 372,458,125 Rls. 10,019 $
32 9 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 340,510,625 Rls. 9,645 $
33 10 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 339,885,000 Rls. 9,550 $
34 7 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 327,161,250 Rls. 9,757 $
35 6 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 322,855,000 Rls. 9,734 $
36 5 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 306,182,500 Rls. 9,375 $
37 3 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 294,783,125 Rls. 9,086 $
38 2 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 288,291,250 Rls. 8,888 $
39 1 1396 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 284,862,500 Rls. 8,787 $
40 10 1396 زنجان سوئيس 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 280 270,142,072 Rls. 7,554 $
41 12 1396 زنجان سوئيس 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 680 243,418,492 Rls. 6,569 $
مجموع کل
425,526,466,778 ريال
مجموع کل
12,678,975 دلار
[1]