آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 زنجان سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 916,320 47,451,205,178 Rls. 1,437,019 $
2 5 1396 زنجان سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 728,000 37,577,248,800 Rls. 1,154,624 $
3 3 1396 زنجان سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 524,160 24,632,021,177 Rls. 759,357 $
4 2 1396 زنجان سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 295,700 12,574,449,999 Rls. 387,646 $
5 8 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 70,694 7,839,224,211 Rls. 228,728 $
6 4 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,970 4,978,395,000 Rls. 153,229 $
7 2 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,250 4,694,085,000 Rls. 144,714 $
8 5 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,470 2,953,706,589 Rls. 90,441 $
9 4 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 19,185 2,113,564,322 Rls. 65,053 $
10 8 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,716 2,034,322,318 Rls. 59,357 $
11 10 1396 زنجان سوئد 73202000 ک فنر مارپيچ 6,650 1,889,690,250 Rls. 52,844 $
12 1 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,818 1,821,197,406 Rls. 56,161 $
13 5 1396 زنجان سوئد 73202000 ک فنر مارپيچ 6,650 1,726,095,000 Rls. 52,691 $
14 11 1396 زنجان سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 18,123 1,706,224,157 Rls. 46,170 $
15 2 1396 زنجان سوئد 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 10,440 1,671,551,846 Rls. 51,532 $
16 6 1396 زنجان سوئد 73202000 ک فنر مارپيچ 5,925 1,585,466,400 Rls. 47,800 $
17 3 1396 زنجان سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,710 1,446,618,204 Rls. 44,569 $
18 5 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 19,320 1,329,976,988 Rls. 40,599 $
19 8 1396 زنجان سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 19,000 1,262,461,650 Rls. 36,676 $
20 10 1396 زنجان سوئد 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 4,888 1,134,112,140 Rls. 31,415 $
21 6 1396 زنجان سوئد 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 5,940 937,332,504 Rls. 28,259 $
22 2 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 9,123 610,652,317 Rls. 18,826 $
23 1 1396 زنجان سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 6,964 521,895,113 Rls. 16,089 $
24 12 1396 زنجان سوئد 38019090 ک ک ک ساير 170 429,209,283 Rls. 11,546 $
25 3 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 3,376 370,259,424 Rls. 11,410 $
26 1 1396 زنجان سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 3,293 234,339,891 Rls. 7,231 $
مجموع کل
165,525,305,167 ريال
مجموع کل
5,033,986 دلار
[1]