آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 زنجان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,218 148,000,000,000 Rls. 4,563,054 $
2 6 1396 زنجان ايتاليا 84163000 سوخت رسانکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها)، همچنين شبكهکهاي مكانيكي آنها، تخليهکكنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 48,370 27,576,784,000 Rls. 831,402 $
3 12 1396 زنجان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10,178 12,995,430,000 Rls. 348,412 $
4 4 1396 زنجان ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 7,830 10,833,675,000 Rls. 332,882 $
5 7 1396 زنجان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,284 7,357,533,120 Rls. 215,669 $
6 8 1396 زنجان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,270 7,203,125,796 Rls. 209,259 $
7 11 1396 زنجان ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,009 6,313,117,416 Rls. 176,541 $
8 10 1396 زنجان ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,709 4,194,143,111 Rls. 116,323 $
9 7 1396 زنجان ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,578 3,969,838,940 Rls. 116,959 $
10 6 1396 زنجان ايتاليا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 52,040 3,771,332,568 Rls. 115,314 $
11 3 1396 زنجان ايتاليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,900 3,498,801,550 Rls. 107,825 $
12 6 1396 زنجان ايتاليا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 6,895 3,422,679,600 Rls. 103,592 $
13 1 1396 زنجان ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 2,063 3,093,610,738 Rls. 97,091 $
14 8 1396 زنجان ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 266 2,756,376,701 Rls. 80,797 $
15 5 1396 زنجان ايتاليا 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 52,895 2,401,267,834 Rls. 73,422 $
16 8 1396 زنجان ايتاليا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 385 2,180,176,835 Rls. 62,353 $
17 6 1396 زنجان ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,120 2,159,140,159 Rls. 64,606 $
18 10 1396 زنجان ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 737 2,021,306,939 Rls. 56,060 $
19 9 1396 زنجان ايتاليا 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 22,055 1,973,871,904 Rls. 56,157 $
20 3 1396 زنجان ايتاليا 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 20,732 1,749,759,348 Rls. 53,947 $
21 10 1396 زنجان ايتاليا 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 4,560 1,698,578,739 Rls. 47,728 $
22 2 1396 زنجان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 510 1,596,336,610 Rls. 49,213 $
23 9 1396 زنجان ايتاليا 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 28,847 1,472,207,799 Rls. 41,367 $
24 4 1396 زنجان ايتاليا 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,000 1,430,932,500 Rls. 43,968 $
25 10 1396 زنجان ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 676 1,300,473,000 Rls. 36,455 $
26 12 1396 زنجان ايتاليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 267 1,265,211,600 Rls. 34,034 $
27 8 1396 زنجان ايتاليا 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 20,000 1,257,813,342 Rls. 35,785 $
28 9 1396 زنجان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 272 988,862,500 Rls. 28,062 $
29 8 1396 زنجان ايتاليا 84283390 --- سا?ر 6,115 937,687,000 Rls. 26,677 $
30 6 1396 زنجان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 275 923,376,500 Rls. 28,057 $
31 2 1396 زنجان ايتاليا 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 4,140 917,450,496 Rls. 28,292 $
32 6 1396 زنجان ايتاليا 84615090 --- سا?ر 1,169 859,092,320 Rls. 25,900 $
33 7 1396 زنجان ايتاليا 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 17,390 849,607,927 Rls. 25,422 $
34 11 1396 زنجان ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 25,000 719,882,000 Rls. 20,131 $
35 12 1396 زنجان ايتاليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 444 713,967,240 Rls. 19,082 $
36 4 1396 زنجان ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 575 705,298,125 Rls. 21,671 $
37 3 1396 زنجان ايتاليا 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 16,070 700,114,020 Rls. 21,570 $
38 5 1396 زنجان ايتاليا 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 3,003 668,445,220 Rls. 20,508 $
39 10 1396 زنجان ايتاليا 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 5,590 664,164,404 Rls. 18,573 $
40 6 1396 زنجان ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 450 551,982,400 Rls. 16,706 $
41 5 1396 زنجان ايتاليا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 285 547,536,084 Rls. 16,765 $
42 10 1396 زنجان ايتاليا 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 2,051 531,173,850 Rls. 14,794 $
43 2 1396 زنجان ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 300 525,253,680 Rls. 16,231 $
44 2 1396 زنجان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 400 518,783,320 Rls. 15,994 $
45 11 1396 زنجان ايتاليا 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 95 492,786,756 Rls. 13,420 $
46 2 1396 زنجان ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 294 460,715,750 Rls. 14,203 $
47 2 1396 زنجان ايتاليا 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,643 447,650,434 Rls. 13,796 $
48 9 1396 زنجان ايتاليا 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 155 386,023,799 Rls. 10,934 $
49 10 1396 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 665 329,845,320 Rls. 9,268 $
50 10 1396 زنجان ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 380 325,213,840 Rls. 9,212 $
51 3 1396 زنجان ايتاليا 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 1,224 319,516,920 Rls. 9,846 $
52 1 1396 زنجان ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 560 316,583,094 Rls. 9,763 $
53 2 1396 زنجان ايتاليا 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 1,560 300,421,440 Rls. 9,262 $
54 7 1396 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 430 284,997,608 Rls. 8,383 $
55 9 1396 زنجان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 708 244,217,308 Rls. 6,930 $
56 4 1396 زنجان ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 500 240,337,500 Rls. 7,385 $
57 9 1396 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 330 191,980,000 Rls. 5,448 $
58 3 1396 زنجان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,703 184,828,185 Rls. 5,694 $
59 6 1396 زنجان ايتاليا 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 555 176,935,937 Rls. 5,376 $
60 11 1396 زنجان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 600 131,657,130 Rls. 3,585 $
61 7 1396 زنجان ايتاليا 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 400 116,533,860 Rls. 3,487 $
62 2 1396 زنجان ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 83 115,931,600 Rls. 3,573 $
63 5 1396 زنجان ايتاليا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 330 113,971,490 Rls. 3,490 $
64 2 1396 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 220 106,835,640 Rls. 3,293 $
65 11 1396 زنجان ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 400 105,325,704 Rls. 2,868 $
66 8 1396 زنجان ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 450 97,530,840 Rls. 2,859 $
67 11 1396 زنجان ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 285 92,748,150 Rls. 2,526 $
68 5 1396 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 92 71,599,600 Rls. 2,192 $
69 6 1396 زنجان ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 6 38,267,432 Rls. 1,170 $
70 8 1396 زنجان ايتاليا 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 75 14,710,230 Rls. 431 $
71 5 1396 زنجان ايتاليا 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 11 13,745,239 Rls. 421 $
72 5 1396 زنجان ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1 9,739,430 Rls. 298 $
73 8 1396 زنجان ايتاليا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 60 9,309,762 Rls. 273 $
74 8 1396 زنجان ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 25 6,045,300 Rls. 177 $
75 3 1396 زنجان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1 1,683,367 Rls. 52 $
مجموع کل
285,563,890,900 ريال
مجموع کل
8,604,265 دلار
[1]