آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 995,021 60,214,191,065 Rls. 1,856,342 $
2 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 139,555 48,891,441,045 Rls. 1,504,815 $
3 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 490,000 46,073,976,200 Rls. 1,328,675 $
4 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 525,000 42,267,606,150 Rls. 1,302,504 $
5 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 349,975 34,187,670,313 Rls. 948,630 $
6 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 419,800 33,916,145,406 Rls. 1,045,572 $
7 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 28,778 33,374,232,150 Rls. 945,339 $
8 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 297,500 28,914,954,600 Rls. 819,172 $
9 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 399,745 28,719,161,267 Rls. 814,982 $
10 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 240,000 25,225,855,200 Rls. 768,565 $
11 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 262,500 24,521,994,000 Rls. 731,345 $
12 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 262,500 22,832,056,800 Rls. 698,095 $
13 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 200,000 22,829,034,000 Rls. 633,454 $
14 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 6,480 21,741,689,790 Rls. 669,181 $
15 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 19,440 21,728,726,866 Rls. 615,475 $
16 7 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 180,000 19,786,712,400 Rls. 590,120 $
17 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 1,939 19,371,232,185 Rls. 586,573 $
18 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 174,950 18,307,043,546 Rls. 495,387 $
19 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 200,000 17,480,212,000 Rls. 538,681 $
20 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 141,383 15,334,075,819 Rls. 417,363 $
21 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 11,845 14,303,564,505 Rls. 387,054 $
22 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 69,300 13,310,836,690 Rls. 405,873 $
23 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 195,170 12,727,281,108 Rls. 389,702 $
24 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 210,000 12,666,190,800 Rls. 390,594 $
25 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 300 11,850,222,790 Rls. 361,045 $
26 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 157,500 10,666,323,675 Rls. 328,822 $
27 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 140,000 9,638,865,250 Rls. 297,161 $
28 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 7,128 8,728,025,700 Rls. 261,162 $
29 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 700 8,615,053,821 Rls. 263,417 $
30 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 87,142 8,509,239,402 Rls. 241,028 $
31 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 39,600 8,504,538,120 Rls. 229,518 $
32 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 39,600 7,694,308,908 Rls. 223,529 $
33 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 1,730 7,338,420,000 Rls. 208,780 $
34 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 105,851 7,275,940,235 Rls. 224,091 $
35 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 92,487 7,200,202,108 Rls. 220,805 $
36 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 39,600 7,197,797,376 Rls. 221,894 $
37 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 62,901 7,163,840,701 Rls. 220,711 $
38 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 106,106 6,993,763,190 Rls. 215,737 $
39 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 60,000 6,677,962,200 Rls. 189,990 $
40 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 6,265,195,918 Rls. 170,616 $
41 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 38249990 ک ک ک ساير 19,800 6,081,793,480 Rls. 183,358 $
42 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 5,504,629,308 Rls. 169,640 $
43 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 54,066 5,153,649,973 Rls. 144,344 $
44 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 30,000 4,858,980,000 Rls. 149,737 $
45 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 19,800 4,809,923,300 Rls. 146,828 $
46 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 70,757 4,625,328,825 Rls. 142,594 $
47 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 19,800 4,154,935,257 Rls. 117,690 $
48 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 19,800 3,595,685,430 Rls. 110,848 $
49 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 3,964 3,425,399,700 Rls. 95,789 $
50 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 2,732 3,189,458,758 Rls. 97,361 $
51 11 1396 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 42,581 3,101,242,152 Rls. 85,460 $
52 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,600 2,930,068,030 Rls. 83,361 $
53 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 6,100 2,897,815,116 Rls. 77,451 $
54 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 790 2,480,594,400 Rls. 76,444 $
55 4 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,900 1,913,482,683 Rls. 58,895 $
56 8 1396 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 18,959 1,796,219,305 Rls. 51,372 $
57 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,900 1,761,908,375 Rls. 52,924 $
58 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 908 1,217,853,000 Rls. 32,760 $
59 9 1396 زنجان امارات متحده عربي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 18,000 1,098,307,630 Rls. 31,412 $
60 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 13,480 1,014,956,762 Rls. 27,211 $
61 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,443 869,715,739 Rls. 23,966 $
62 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 1,160 748,392,542 Rls. 19,854 $
63 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 39100090 ک ک ک ساير 800 569,234,400 Rls. 15,405 $
64 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,240 552,358,807 Rls. 14,825 $
65 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,139 483,385,557 Rls. 13,413 $
66 2 1396 زنجان امارات متحده عربي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 5,070 445,588,467 Rls. 14,014 $
67 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,320 408,614,955 Rls. 12,536 $
68 5 1396 زنجان امارات متحده عربي 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 204 375,658,978 Rls. 11,467 $
69 3 1396 زنجان امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 800 336,333,600 Rls. 10,364 $
70 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 473 332,544,639 Rls. 9,227 $
71 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 900 289,325,145 Rls. 8,876 $
72 6 1396 زنجان امارات متحده عربي 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 4,200 276,165,200 Rls. 8,326 $
73 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16 254,956,320 Rls. 7,865 $
74 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 441 232,052,428 Rls. 6,439 $
75 1 1396 زنجان امارات متحده عربي 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 1,575 222,736,180 Rls. 6,871 $
76 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,411 182,511,951 Rls. 5,029 $
77 12 1396 زنجان امارات متحده عربي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 960 137,385,000 Rls. 3,718 $
78 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 785 132,858,138 Rls. 3,687 $
79 10 1396 زنجان امارات متحده عربي 27101920 گريس 32 23,848,218 Rls. 662 $
مجموع کل
841,531,481,047 ريال
مجموع کل
24,893,822 دلار
[1]