آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 زنجان اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 41,876 35,403,362,610 Rls. 1,091,214 $
2 11 1396 زنجان اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 28,000 32,393,988,000 Rls. 882,165 $
3 12 1396 زنجان اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 10,709 7,342,748,256 Rls. 198,163 $
4 9 1396 زنجان اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 10,570 5,252,677,960 Rls. 149,440 $
5 7 1396 زنجان اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 4,293 4,071,236,544 Rls. 121,820 $
6 2 1396 زنجان اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 7,370 3,556,325,378 Rls. 109,645 $
7 11 1396 زنجان اسپانيا 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 1,843 2,221,657,515 Rls. 60,501 $
8 12 1396 زنجان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 487 1,192,350,050 Rls. 32,179 $
9 11 1396 زنجان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 637 986,727,208 Rls. 26,871 $
10 7 1396 زنجان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 299 507,058,447 Rls. 15,172 $
11 2 1396 زنجان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 209 408,788,122 Rls. 12,603 $
12 9 1396 زنجان اسپانيا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 32 61,968,880 Rls. 1,763 $
مجموع کل
93,398,888,970 ريال
مجموع کل
2,701,536 دلار
[1]