آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 زنجان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 41,706 194,286,047,981 Rls. 5,991,305 $
2 1 1396 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 43,701 133,221,188,100 Rls. 4,106,948 $
3 5 1396 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,842 102,556,666,900 Rls. 3,139,798 $
4 3 1396 زنجان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 22,300 96,552,586,554 Rls. 2,975,335 $
5 6 1396 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 18,087 91,510,861,000 Rls. 2,780,555 $
6 11 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 17,056 77,535,472,997 Rls. 2,122,894 $
7 3 1396 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 18,905 76,886,424,940 Rls. 2,369,379 $
8 12 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,248 35,274,049,107 Rls. 948,874 $
9 3 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 8,682 33,466,470,785 Rls. 1,031,433 $
10 5 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,877 30,877,248,207 Rls. 942,199 $
11 4 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 8,701 29,034,997,661 Rls. 892,881 $
12 4 1396 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 14,038 29,010,714,286 Rls. 893,205 $
13 6 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,815 29,000,699,034 Rls. 877,747 $
14 8 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 6,999 28,484,115,234 Rls. 820,888 $
15 9 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 7,405 27,958,051,332 Rls. 794,120 $
16 7 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 118,800 26,118,943,560 Rls. 778,972 $
17 10 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 108,900 25,833,803,435 Rls. 716,491 $
18 11 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 24,754,487,250 Rls. 669,855 $
19 10 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 4,931 22,304,263,373 Rls. 623,913 $
20 7 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 5,244 20,598,799,074 Rls. 606,344 $
21 9 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 79,200 18,066,478,320 Rls. 512,510 $
22 12 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 69,300 17,512,357,548 Rls. 468,057 $
23 6 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 79,200 16,809,807,680 Rls. 508,771 $
24 1 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 4,820 15,622,570,858 Rls. 482,028 $
25 3 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 79,200 15,594,218,840 Rls. 480,650 $
26 2 1396 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 3,909 14,875,722,475 Rls. 458,647 $
27 1 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 79,200 14,777,627,040 Rls. 455,874 $
28 4 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 69,300 13,953,703,645 Rls. 429,477 $
29 8 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 59,400 13,222,609,770 Rls. 376,187 $
30 3 1396 زنجان آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 3,570 11,744,177,642 Rls. 361,827 $
31 2 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 59,400 11,256,415,830 Rls. 347,024 $
32 5 1396 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 49,500 10,442,074,625 Rls. 317,282 $
33 2 1396 زنجان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,795 9,006,302,337 Rls. 277,657 $
34 4 1396 زنجان آلمان 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 1,737 8,134,500,000 Rls. 249,946 $
35 8 1396 زنجان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 7,400 7,832,159,100 Rls. 227,534 $
36 6 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 81,554 7,781,037,141 Rls. 237,916 $
37 11 1396 زنجان آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 60,000 7,773,579,818 Rls. 215,597 $
38 9 1396 زنجان آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 60,000 7,497,846,273 Rls. 212,699 $
39 2 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 81,537 7,067,359,105 Rls. 217,873 $
40 11 1396 زنجان آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 357 6,822,328,590 Rls. 188,000 $
41 8 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 60,870 6,524,583,113 Rls. 189,547 $
42 10 1396 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 63,011 6,298,940,890 Rls. 174,781 $
43 8 1396 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 60,000 5,873,858,964 Rls. 171,384 $
44 10 1396 زنجان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,055 5,699,623,581 Rls. 161,444 $
45 9 1396 زنجان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,026 5,483,394,216 Rls. 156,004 $
46 12 1396 زنجان آلمان 38151990 ک کک ک ساير 18,000 5,417,042,400 Rls. 145,233 $
47 2 1396 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 60,000 5,345,718,120 Rls. 164,813 $
48 12 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 42,425 5,249,141,583 Rls. 140,975 $
49 10 1396 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 759 4,693,846,045 Rls. 130,243 $
50 5 1396 زنجان آلمان 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 8,843 4,656,762,560 Rls. 142,152 $
51 5 1396 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 826 4,353,077,064 Rls. 132,626 $
52 2 1396 زنجان آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 42,724 4,142,164,684 Rls. 131,874 $
53 3 1396 زنجان آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 40,256 4,098,578,458 Rls. 126,362 $
54 5 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 42,047 4,045,293,857 Rls. 123,690 $
55 3 1396 زنجان آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 214 3,993,485,428 Rls. 123,036 $
56 8 1396 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,584 3,962,746,800 Rls. 112,742 $
57 11 1396 زنجان آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 5,820 3,450,231,180 Rls. 93,958 $
58 10 1396 زنجان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 962 3,352,720,000 Rls. 94,967 $
59 10 1396 زنجان آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 538 3,200,503,704 Rls. 88,763 $
60 11 1396 زنجان آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 269 2,816,608,536 Rls. 76,223 $
61 11 1396 زنجان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 503 2,803,210,880 Rls. 77,213 $
62 9 1396 زنجان آلمان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 1,180 2,726,484,264 Rls. 76,610 $
63 3 1396 زنجان آلمان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 132 2,678,109,339 Rls. 82,749 $
64 8 1396 زنجان آلمان 28275100 برمورهاي سديم ياپتاسيم 1,400 2,550,621,750 Rls. 74,099 $
65 8 1396 زنجان آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,102 2,435,448,800 Rls. 71,060 $
66 7 1396 زنجان آلمان 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 995 2,400,054,400 Rls. 72,358 $
67 2 1396 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 788 2,342,204,286 Rls. 72,209 $
68 1 1396 زنجان آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 12,558 2,208,087,565 Rls. 68,113 $
69 3 1396 زنجان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 30,000 2,096,997,000 Rls. 64,646 $
70 6 1396 زنجان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 18,120 2,087,217,240 Rls. 63,420 $
71 2 1396 زنجان آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,330 2,047,541,220 Rls. 63,120 $
72 11 1396 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,485 2,045,004,421 Rls. 55,342 $
73 12 1396 زنجان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 9,840 2,018,241,707 Rls. 54,290 $
74 2 1396 زنجان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 20,000 2,016,718,000 Rls. 62,173 $
75 4 1396 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,230 1,991,358,000 Rls. 61,291 $
76 2 1396 زنجان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 18,000 1,812,775,380 Rls. 55,889 $
77 10 1396 زنجان آلمان 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 591 1,780,588,401 Rls. 49,384 $
78 1 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 20,234 1,779,641,027 Rls. 55,969 $
79 3 1396 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 20,812 1,758,651,115 Rls. 54,217 $
80 5 1396 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 20,000 1,706,243,648 Rls. 52,171 $
81 8 1396 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,504 1,705,642,473 Rls. 50,981 $
82 5 1396 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 756 1,698,825,600 Rls. 51,858 $
83 10 1396 زنجان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 14,160 1,687,521,012 Rls. 47,751 $
84 10 1396 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 322 1,587,387,381 Rls. 44,046 $
85 2 1396 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,190 1,585,651,589 Rls. 48,881 $
86 9 1396 زنجان آلمان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 11,930 1,566,749,194 Rls. 44,462 $
87 10 1396 زنجان آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 289 1,388,035,958 Rls. 39,002 $
88 3 1396 زنجان آلمان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 133 1,324,997,836 Rls. 40,822 $
89 5 1396 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 328 1,315,040,156 Rls. 40,066 $
90 11 1396 زنجان آلمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,000 1,300,505,000 Rls. 35,578 $
91 9 1396 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,675 1,264,861,119 Rls. 35,882 $
92 3 1396 زنجان آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 1,189,524,800 Rls. 36,657 $
93 3 1396 زنجان آلمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 37 1,164,617,750 Rls. 35,891 $
94 3 1396 زنجان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,794 1,134,539,282 Rls. 34,969 $
95 5 1396 زنجان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 10,993 1,123,725,990 Rls. 34,475 $
96 9 1396 زنجان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 9,514 1,120,722,006 Rls. 31,793 $
97 2 1396 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,460 1,005,243,920 Rls. 30,989 $
98 7 1396 زنجان آلمان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 682 1,000,343,535 Rls. 29,634 $
99 12 1396 زنجان آلمان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 150 973,811,863 Rls. 26,108 $
100 10 1396 زنجان آلمان 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 145 969,235,662 Rls. 26,881 $
مجموع کل
1,533,109,269,199 ريال
مجموع کل
45,842,558 دلار