آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,754,114 578,291,207,608 Rls. 17,700,669 $
2 2 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 18,508,555 525,589,542,467 Rls. 16,205,753 $
3 3 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,773,475 416,338,953,953 Rls. 12,832,575 $
4 1 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 11,900,497 334,952,128,417 Rls. 10,332,676 $
5 9 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 7,030,493 322,884,453,916 Rls. 9,156,773 $
6 4 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,299,163 288,679,514,572 Rls. 8,893,786 $
7 12 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 4,874,574 263,996,107,557 Rls. 7,113,995 $
8 10 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 5,466,109 258,361,830,947 Rls. 7,205,094 $
9 11 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 4,411,677 230,370,606,526 Rls. 6,301,656 $
10 12 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,887,820 219,197,664,302 Rls. 5,906,240 $
11 7 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 4,682,449 207,622,225,838 Rls. 6,150,575 $
12 8 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 4,189,668 188,744,304,171 Rls. 5,444,402 $
13 5 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 3,958,861 169,178,546,158 Rls. 5,173,635 $
14 1 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 3,848,471 162,359,200,652 Rls. 5,008,513 $
15 3 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 3,761,493 159,004,030,981 Rls. 4,900,849 $
16 2 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 3,276,977 138,346,823,334 Rls. 4,265,483 $
17 4 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,142,790 90,645,960,026 Rls. 2,791,885 $
18 11 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,319,160 84,155,230,810 Rls. 2,319,160 $
19 6 1396 زاهدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,751,116 76,112,064,590 Rls. 2,300,862 $
20 7 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,548,250 51,293,782,340 Rls. 1,529,350 $
21 10 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,256,060 44,788,651,040 Rls. 1,256,060 $
22 8 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,209,700 41,916,896,030 Rls. 1,201,590 $
23 9 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 825,640 29,089,841,870 Rls. 825,640 $
24 6 1396 زاهدان پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 793,880 26,782,906,055 Rls. 812,239 $
25 12 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 382,500 15,888,295,500 Rls. 429,171 $
26 7 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 320,670 11,339,491,500 Rls. 337,268 $
27 8 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 255,000 9,370,861,500 Rls. 270,116 $
28 4 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 255,000 8,612,572,500 Rls. 264,841 $
29 6 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 193,170 6,643,887,500 Rls. 199,570 $
30 1 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 193,170 5,453,856,320 Rls. 168,204 $
31 11 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 127,500 4,825,359,000 Rls. 136,886 $
32 11 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 110,767 4,817,932,930 Rls. 132,921 $
33 9 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 127,500 4,778,812,500 Rls. 135,615 $
34 3 1396 زاهدان پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 127,500 4,204,777,500 Rls. 129,545 $
35 10 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 96,608 4,063,389,060 Rls. 115,930 $
36 8 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 97,450 4,005,628,704 Rls. 117,060 $
37 11 1396 زاهدان پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,352 2,987,631,528 Rls. 81,732 $
38 12 1396 زاهدان پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 2,750,002,500 Rls. 73,500 $
39 4 1396 زاهدان پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,452 1,981,842,408 Rls. 61,082 $
40 6 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 49,750 1,972,488,000 Rls. 59,700 $
41 3 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 49,800 1,939,152,240 Rls. 59,760 $
42 9 1396 زاهدان پاكستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 14,700 1,813,098,000 Rls. 51,450 $
43 9 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 35,793 1,513,590,272 Rls. 42,952 $
44 2 1396 زاهدان پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 24,693 1,182,263,776 Rls. 36,448 $
45 5 1396 زاهدان پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 24,900 1,131,172,140 Rls. 34,860 $
46 3 1396 زاهدان پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 24,850 1,128,413,650 Rls. 34,790 $
47 12 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 24,750 1,100,503,800 Rls. 29,700 $
48 1 1396 زاهدان پاكستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 22,301 1,012,059,936 Rls. 31,221 $
49 7 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 24,534 1,004,379,715 Rls. 29,441 $
50 4 1396 زاهدان پاكستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 24,864 968,210,650 Rls. 29,837 $
51 9 1396 زاهدان پاكستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 6,300 777,042,000 Rls. 22,050 $
52 3 1396 زاهدان پاكستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,720 763,224,000 Rls. 23,520 $
53 11 1396 زاهدان پاكستان 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 6,460 525,161,824 Rls. 14,212 $
54 5 1396 زاهدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,730 469,272,675 Rls. 14,325 $
55 9 1396 زاهدان پاكستان 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 3,983 308,808,120 Rls. 8,763 $
56 12 1396 زاهدان پاكستان 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 1,300 242,443,500 Rls. 6,500 $
57 4 1396 زاهدان پاكستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 909 88,493,877 Rls. 2,727 $
58 8 1396 زاهدان پاكستان 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 769 59,068,152 Rls. 1,716 $
59 6 1396 زاهدان پاكستان 25010020 نمك برا ي تغييرشيميايي(جدا سازي سديم ا ز کلر)برا ي تهيه سايرموا د 1,000 8,205,500 Rls. 250 $
مجموع کل
5,018,433,866,937 ريال
مجموع کل
148,817,123 دلار
[1]