آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 338,470 107,924,000,000 Rls. 2,893,487 $
2 6 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 756,826 16,936,632,614 Rls. 517,007 $
3 1 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 843,400 16,323,312,736 Rls. 503,216 $
4 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 115,791 12,104,976,875 Rls. 340,133 $
5 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 258,029 11,478,184,622 Rls. 353,284 $
6 8 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 415,865 10,293,827,790 Rls. 299,048 $
7 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 162,164 9,839,086,944 Rls. 302,834 $
8 2 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 290,600 3,111,295,152 Rls. 95,924 $
9 6 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160090 کک ک کک ساير 147,500 2,871,478,855 Rls. 87,655 $
10 12 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 21,491 1,336,112,960 Rls. 36,059 $
11 7 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,040 1,129,702,896 Rls. 33,692 $
12 8 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 76,000 991,231,710 Rls. 28,796 $
13 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,940 736,542,000 Rls. 20,297 $
14 3 1396 ذوب آهن اصفهان چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 50,000 683,614,100 Rls. 21,067 $
15 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 2,540 449,498,868 Rls. 12,387 $
16 8 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 654 393,771,525 Rls. 11,174 $
17 3 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,575 383,859,000 Rls. 11,829 $
18 12 1396 ذوب آهن اصفهان چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,200 298,393,312 Rls. 8,000 $
19 3 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 31 159,440,040 Rls. 4,913 $
20 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,700 154,002,416 Rls. 4,327 $
21 2 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 147,453,920 Rls. 4,546 $
22 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 208 98,832,357 Rls. 3,042 $
23 6 1396 ذوب آهن اصفهان چين 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 1,522 65,563,660 Rls. 2,001 $
24 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 925 1,627,250 Rls. 50 $
مجموع کل
197,912,441,602 ريال
مجموع کل
5,594,768 دلار
[1]