آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,000,192 39,189,653,375 Rls. 1,208,232 $
2 1 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 459,000 17,975,982,240 Rls. 554,472 $
3 3 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 12,102 5,853,312,396 Rls. 180,335 $
4 5 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 310 5,622,588,640 Rls. 171,918 $
5 10 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 19,159 3,634,938,294 Rls. 101,648 $
6 5 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 37,444 3,497,969,006 Rls. 106,955 $
7 9 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 11,341 2,177,717,367 Rls. 61,685 $
8 12 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,925 1,551,478,219 Rls. 41,467 $
مجموع کل
79,503,639,537 ريال
مجموع کل
2,426,712 دلار
[1]