آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 10,100 25,042,230,000 Rls. 771,694 $
2 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 13,800 18,010,645,650 Rls. 554,891 $
3 6 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 42,400 8,316,945,000 Rls. 256,292 $
4 9 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 27,855 6,730,961,900 Rls. 191,498 $
5 11 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 4,026 4,582,247,700 Rls. 123,995 $
6 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 3,412 4,142,651,294 Rls. 127,659 $
7 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 7,366 2,547,016,435 Rls. 78,141 $
8 8 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 840 2,484,509,300 Rls. 71,057 $
9 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 531 2,450,118,388 Rls. 75,486 $
10 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 642 2,235,304,089 Rls. 68,444 $
11 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,452 2,187,624,180 Rls. 67,322 $
12 5 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,740 1,414,264,751 Rls. 43,389 $
13 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,125 1,127,119,698 Rls. 34,733 $
14 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 686 764,688,960 Rls. 21,487 $
15 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 203 725,310,720 Rls. 22,351 $
16 4 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,685 708,077,250 Rls. 21,815 $
17 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 116 634,640,000 Rls. 19,063 $
18 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 25221000 آهک زنده 22,000 368,410,200 Rls. 10,302 $
19 2 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 498 309,268,750 Rls. 9,531 $
20 10 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 5,000 277,758,000 Rls. 7,767 $
21 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 9 258,976,872 Rls. 7,981 $
22 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 56 210,462,490 Rls. 6,322 $
23 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 26 41,231,768 Rls. 1,239 $
مجموع کل
85,570,463,395 ريال
مجموع کل
2,592,459 دلار
[1]