آمار کل " واردات از" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 709,145 32,418,256,948 Rls. 918,531 $
2 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 666,690 32,328,299,772 Rls. 996,252 $
3 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 738,568 31,488,010,821 Rls. 929,454 $
4 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 426,690 20,820,647,325 Rls. 640,035 $
5 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 454,300 20,267,247,622 Rls. 624,756 $
6 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 517,650 20,107,484,222 Rls. 619,665 $
7 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 871,668 19,609,282,256 Rls. 591,901 $
8 10 1396 دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 857,880 19,483,178,065 Rls. 540,465 $
9 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 377,880 18,508,121,460 Rls. 566,820 $
10 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 558,330 16,858,904,158 Rls. 479,238 $
11 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 378,140 16,366,150,790 Rls. 440,523 $
12 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 349,310 15,958,683,129 Rls. 446,634 $
13 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 434,270 15,792,662,720 Rls. 486,832 $
14 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 787,150 14,617,878,092 Rls. 440,729 $
15 9 1396 دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 660,245 14,385,840,487 Rls. 407,711 $
16 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 783,690 13,554,387,522 Rls. 400,091 $
17 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 275,879 12,138,075,384 Rls. 348,544 $
18 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 583,400 11,336,836,955 Rls. 346,295 $
19 4 1396 دوغارون افغانستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 56,000 9,302,060,000 Rls. 286,202 $
20 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 178,520 8,737,359,470 Rls. 240,772 $
21 1 1396 دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 192,470 8,494,069,662 Rls. 261,915 $
22 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 175,595 8,464,895,735 Rls. 227,103 $
23 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 351,980 8,431,796,817 Rls. 243,870 $
24 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 380,100 8,316,919,030 Rls. 227,630 $
25 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 204,070 7,622,247,261 Rls. 232,770 $
26 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 453,690 7,501,402,358 Rls. 231,242 $
27 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 728,926 5,589,847,935 Rls. 160,326 $
28 5 1396 دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 222,564 4,582,927,736 Rls. 140,216 $
29 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 82,050 4,541,112,059 Rls. 121,749 $
30 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 91,250 4,133,633,734 Rls. 115,186 $
31 1 1396 دوغارون افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 660,522 3,854,954,838 Rls. 118,895 $
32 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 10,750 3,667,362,500 Rls. 107,500 $
33 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 486,628 3,616,421,555 Rls. 111,461 $
34 1 1396 دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 77,500 3,255,813,392 Rls. 100,454 $
35 7 1396 دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 151,815 3,206,943,320 Rls. 95,644 $
36 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 67,000 3,204,285,500 Rls. 87,100 $
37 3 1396 دوغارون افغانستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 18,410 3,176,563,900 Rls. 97,878 $
38 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 395,577 2,894,700,024 Rls. 88,479 $
39 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 400,890 2,755,277,694 Rls. 84,915 $
40 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 5,000 2,707,347,625 Rls. 82,263 $
41 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12122920 ک ک ک بابونه 36,270 2,594,030,400 Rls. 72,540 $
42 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 4,300 2,518,423,138 Rls. 67,520 $
43 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 46,620 2,509,008,579 Rls. 77,323 $
44 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151110 ک کک ک مرمر 419,981 2,471,944,429 Rls. 75,600 $
45 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 411,592 2,403,743,516 Rls. 74,089 $
46 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 39,440 2,373,955,009 Rls. 71,442 $
47 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151110 ک کک ک مرمر 393,392 2,304,886,977 Rls. 70,823 $
48 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,170 2,300,109,102 Rls. 65,259 $
49 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 32,330 2,142,914,896 Rls. 66,036 $
50 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 261,790 2,135,041,200 Rls. 57,564 $
51 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 98,950 2,085,463,950 Rls. 64,079 $
52 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 43,000 2,079,811,530 Rls. 55,760 $
53 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 5,870 2,069,123,200 Rls. 58,700 $
54 4 1396 دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 97,887 2,007,968,703 Rls. 61,669 $
55 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 32,685 1,939,229,432 Rls. 58,581 $
56 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 49,100 1,909,273,060 Rls. 58,797 $
57 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 28,170 1,904,225,880 Rls. 56,340 $
58 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 231,800 1,861,437,321 Rls. 51,489 $
59 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 50,100 1,855,938,668 Rls. 55,954 $
60 8 1396 دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,950 1,757,245,256 Rls. 51,272 $
61 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 207,525 1,682,120,088 Rls. 45,738 $
62 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 199,047 1,589,319,927 Rls. 45,009 $
63 1 1396 دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 231,214 1,543,394,628 Rls. 47,603 $
64 1 1396 دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 113,850 1,477,062,720 Rls. 45,540 $
65 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 20,907 1,473,638,680 Rls. 41,860 $
66 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 241,891 1,412,426,445 Rls. 43,541 $
67 4 1396 دوغارون افغانستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 8,500 1,381,037,500 Rls. 42,500 $
68 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12122920 ک ک ک بابونه 18,700 1,357,208,600 Rls. 37,400 $
69 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 176,690 1,306,812,771 Rls. 39,501 $
70 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 20,822 1,236,074,106 Rls. 36,417 $
71 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 16,715 1,196,165,010 Rls. 33,430 $
72 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 165,953 1,195,579,278 Rls. 36,747 $
73 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 48,700 1,111,636,914 Rls. 33,263 $
74 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 23,500 1,100,991,450 Rls. 30,550 $
75 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 20,200 1,098,193,200 Rls. 33,858 $
76 10 1396 دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 26,000 1,069,317,600 Rls. 31,200 $
77 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 22,000 1,009,694,400 Rls. 28,600 $
78 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 22,000 935,581,400 Rls. 28,600 $
79 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,800 915,313,365 Rls. 24,540 $
80 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 24,950 842,237,150 Rls. 24,950 $
81 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,850 806,407,350 Rls. 24,850 $
82 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 42,560 730,669,920 Rls. 22,426 $
83 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 5,300 719,570,400 Rls. 21,200 $
84 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,850 715,184,694 Rls. 21,195 $
85 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 13,920 696,836,880 Rls. 20,880 $
86 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 16,200 683,375,940 Rls. 21,060 $
87 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,800 574,506,600 Rls. 17,700 $
88 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,950 527,285,430 Rls. 16,065 $
89 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 10,000 495,600,000 Rls. 15,000 $
90 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 11,500 493,948,000 Rls. 14,950 $
91 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 71,300 490,108,010 Rls. 14,617 $
92 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 8,700 475,582,200 Rls. 13,050 $
93 9 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151110 ک کک ک مرمر 70,720 453,047,970 Rls. 12,730 $
94 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 51,720 408,088,611 Rls. 11,907 $
95 10 1396 دوغارون افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 49,080 398,779,821 Rls. 10,989 $
96 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,680 347,412,240 Rls. 9,936 $
97 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25151110 ک کک ک مرمر 57,567 342,718,582 Rls. 10,362 $
98 1 1396 دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,800 332,588,160 Rls. 10,260 $
99 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12122920 ک ک ک بابونه 4,065 279,850,860 Rls. 8,130 $
100 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,570 250,074,621 Rls. 6,939 $
مجموع کل
542,477,105,640 ريال
مجموع کل
15,993,976 دلار