آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 خوي ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,387,429 172,067,273,785 Rls. 5,092,321 $
2 5 1396 خوي ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,968,418 138,156,048,504 Rls. 4,216,073 $
3 6 1396 خوي ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,609,873 117,780,998,373 Rls. 3,542,862 $
4 8 1396 خوي ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 84,000 71,057,892,528 Rls. 2,021,618 $
5 11 1396 خوي ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 90,682 56,004,000,000 Rls. 1,525,120 $
6 9 1396 خوي ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 28,716 28,729,909,419 Rls. 815,264 $
7 9 1396 خوي ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 26,581 14,971,385,971 Rls. 424,708 $
8 12 1396 خوي ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,000 13,289,305,900 Rls. 357,480 $
9 12 1396 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 76,199 9,924,469,800 Rls. 265,254 $
10 9 1396 خوي ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,816 9,533,434,800 Rls. 270,038 $
11 5 1396 خوي ترکيه 84294012 ک ک ک ک مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 37,120 8,695,028,000 Rls. 265,641 $
12 9 1396 خوي ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 21,886 7,894,680,480 Rls. 223,620 $
13 4 1396 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 38,802 7,321,050,000 Rls. 224,952 $
14 12 1396 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 87,000 7,183,110,849 Rls. 193,224 $
15 2 1396 خوي ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 23,158 6,748,314,000 Rls. 208,000 $
16 5 1396 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 93,845 6,703,456,646 Rls. 204,682 $
17 10 1396 خوي ترکيه 32041590 ک ک ک ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 40,800 6,622,647,430 Rls. 183,763 $
18 9 1396 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 101,652 6,602,818,220 Rls. 186,538 $
19 8 1396 خوي ترکيه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 15,000 6,160,896,000 Rls. 176,202 $
20 5 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 60,250 5,914,189,335 Rls. 180,750 $
21 10 1396 خوي ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 49,821 5,637,392,169 Rls. 157,238 $
22 1 1396 خوي ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,450 5,623,500,630 Rls. 173,436 $
23 11 1396 خوي ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 53,170 5,089,530,140 Rls. 138,047 $
24 6 1396 خوي ترکيه 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 72,764 4,808,296,663 Rls. 145,530 $
25 3 1396 خوي ترکيه 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 72,449 4,702,562,919 Rls. 144,897 $
26 12 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 66,828 4,653,942,210 Rls. 125,186 $
27 5 1396 خوي ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 47,268 4,624,743,000 Rls. 141,000 $
28 4 1396 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 64,000 4,514,061,343 Rls. 138,940 $
29 3 1396 خوي ترکيه 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 3,001 4,463,522,137 Rls. 137,557 $
30 3 1396 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 55,157 4,237,525,787 Rls. 130,576 $
31 8 1396 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 142,133 4,233,738,122 Rls. 122,340 $
32 8 1396 خوي ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 36,720 4,190,547,500 Rls. 120,000 $
33 6 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 40,098 3,962,236,608 Rls. 119,460 $
34 1 1396 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 133,456 3,864,015,912 Rls. 119,163 $
35 12 1396 خوي ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 36,790 3,833,798,302 Rls. 103,163 $
36 5 1396 خوي ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 25,789 3,764,330,069 Rls. 116,051 $
37 4 1396 خوي ترکيه 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 57,554 3,742,054,480 Rls. 115,108 $
38 11 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 66,496 3,733,460,591 Rls. 101,931 $
39 5 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 76,457 3,716,908,584 Rls. 113,678 $
40 10 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 54,877 3,611,518,776 Rls. 100,712 $
41 12 1396 خوي ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 32,568 3,586,471,561 Rls. 96,174 $
42 8 1396 خوي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 26,700 3,562,979,980 Rls. 102,940 $
43 10 1396 خوي ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 24,262 3,484,179,411 Rls. 96,942 $
44 1 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 34,138 3,320,410,152 Rls. 102,414 $
45 12 1396 خوي ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 28,395 3,174,127,112 Rls. 85,255 $
46 8 1396 خوي ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 30,060 2,752,786,080 Rls. 79,052 $
47 12 1396 خوي ترکيه 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 12,200 2,726,322,158 Rls. 73,577 $
48 7 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 33,500 2,720,241,170 Rls. 80,399 $
49 1 1396 خوي ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 12,500 2,715,060,600 Rls. 83,700 $
50 8 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 25,533 2,676,529,014 Rls. 76,599 $
51 9 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 40,996 2,633,675,030 Rls. 74,735 $
52 11 1396 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 82,246 2,620,033,697 Rls. 71,362 $
53 11 1396 خوي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,625 2,598,928,775 Rls. 70,775 $
54 7 1396 خوي ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 24,190 2,587,040,000 Rls. 75,833 $
55 5 1396 خوي ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 24,000 2,552,283,187 Rls. 78,303 $
56 9 1396 خوي ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 20,570 2,540,687,664 Rls. 71,966 $
57 8 1396 خوي ترکيه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 38,720 2,522,132,414 Rls. 72,025 $
58 10 1396 خوي ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 11,500 2,372,865,132 Rls. 65,388 $
59 9 1396 خوي ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 22,300 2,361,731,688 Rls. 66,897 $
60 6 1396 خوي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 18,640 2,348,117,280 Rls. 70,832 $
61 9 1396 خوي ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 27,084 2,325,135,240 Rls. 65,880 $
62 10 1396 خوي ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 21,566 2,322,285,618 Rls. 64,698 $
63 5 1396 خوي ترکيه 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 6,693 2,236,017,824 Rls. 68,466 $
64 4 1396 خوي ترکيه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 32,560 2,160,197,536 Rls. 66,376 $
65 7 1396 خوي ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 23,000 2,143,800,000 Rls. 63,507 $
66 2 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 22,016 2,143,775,634 Rls. 66,066 $
67 10 1396 خوي ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 18,626 2,087,642,400 Rls. 57,900 $
68 12 1396 خوي ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 95 2,076,464,200 Rls. 55,856 $
69 4 1396 خوي ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 23,700 2,075,625,000 Rls. 63,885 $
70 8 1396 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 27,403 2,052,363,204 Rls. 59,883 $
71 8 1396 خوي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 13,488 1,987,219,661 Rls. 57,588 $
72 11 1396 خوي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,751 1,959,010,280 Rls. 53,015 $
73 9 1396 خوي ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,620 1,953,236,759 Rls. 55,409 $
74 8 1396 خوي ترکيه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 6,602 1,856,429,584 Rls. 52,816 $
75 4 1396 خوي ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 22,700 1,849,766,250 Rls. 56,750 $
76 2 1396 خوي ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 26,528 1,838,819,168 Rls. 56,692 $
77 12 1396 خوي ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 21,286 1,838,403,000 Rls. 49,614 $
78 11 1396 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 22,595 1,836,846,968 Rls. 49,709 $
79 8 1396 خوي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 16,316 1,828,992,519 Rls. 53,136 $
80 8 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 26,153 1,827,188,953 Rls. 52,346 $
81 4 1396 خوي ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 12,412 1,813,038,964 Rls. 55,858 $
82 10 1396 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 54,863 1,794,089,037 Rls. 49,914 $
83 3 1396 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 22,000 1,771,732,172 Rls. 54,597 $
84 9 1396 خوي ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 16,654 1,763,858,448 Rls. 49,962 $
85 7 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,172 1,748,556,072 Rls. 51,516 $
86 9 1396 خوي ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 21,210 1,719,649,533 Rls. 48,783 $
87 12 1396 خوي ترکيه 84313130 ا نوا ع درب لولائي ا سانسور 59,590 1,714,150,810 Rls. 46,077 $
88 11 1396 خوي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 15,420 1,713,230,640 Rls. 46,260 $
89 12 1396 خوي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,681 1,671,406,505 Rls. 44,808 $
90 4 1396 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,335 1,665,746,818 Rls. 51,255 $
91 11 1396 خوي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,400 1,618,518,720 Rls. 43,680 $
92 3 1396 خوي ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 17,340 1,604,483,680 Rls. 49,444 $
93 11 1396 خوي ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 10,104 1,602,274,700 Rls. 45,468 $
94 7 1396 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 22,100 1,597,175,200 Rls. 46,817 $
95 11 1396 خوي ترکيه 83024130 ---انواع دستگيره براي درب وپنجره هاي pvc و upvc 10,268 1,576,413,182 Rls. 43,126 $
96 6 1396 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 19,409 1,556,777,124 Rls. 46,582 $
97 5 1396 خوي ترکيه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 15,113 1,550,982,442 Rls. 47,490 $
98 12 1396 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 47,633 1,484,024,462 Rls. 40,050 $
99 7 1396 خوي ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 12,627 1,477,588,086 Rls. 43,349 $
100 7 1396 خوي ترکيه 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 17,000 1,473,822,000 Rls. 44,100 $
مجموع کل
917,541,936,480 ريال
مجموع کل
26,856,019 دلار