آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 14,292 46,284,812,762 Rls. 1,314,910 $
2 3 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 14,287 42,654,858,306 Rls. 1,314,459 $
3 12 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,401 30,363,437,445 Rls. 814,055 $
4 7 1396 خرم آباد چين 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 80,000 27,494,600,000 Rls. 820,000 $
5 10 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,143 23,498,253,600 Rls. 657,110 $
6 7 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,142 22,031,355,920 Rls. 657,064 $
7 6 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,145 21,804,225,924 Rls. 657,368 $
8 4 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,147 21,398,519,752 Rls. 657,506 $
9 2 1396 خرم آباد چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,160 21,366,900,640 Rls. 658,720 $
10 1 1396 خرم آباد چين 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 7,146 21,313,945,440 Rls. 657,432 $
11 10 1396 خرم آباد چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 92,144 17,246,853,208 Rls. 475,264 $
12 12 1396 خرم آباد چين 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 40,000 15,150,320,000 Rls. 410,000 $
13 7 1396 خرم آباد چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 48,000 5,544,050,103 Rls. 166,533 $
14 2 1396 خرم آباد چين 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 84,000 3,749,801,328 Rls. 115,727 $
15 11 1396 خرم آباد چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 6,856 1,990,232,640 Rls. 53,860 $
16 12 1396 خرم آباد چين 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,500 1,149,981,560 Rls. 30,831 $
17 5 1396 خرم آباد چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 2,600 168,781,600 Rls. 5,200 $
18 5 1396 خرم آباد چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,500 120,419,180 Rls. 3,710 $
19 5 1396 خرم آباد چين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,450 107,922,850 Rls. 3,325 $
20 5 1396 خرم آباد چين 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,250 101,431,250 Rls. 3,125 $
21 5 1396 خرم آباد چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,200 97,374,000 Rls. 3,000 $
22 5 1396 خرم آباد چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 85 68,973,250 Rls. 2,125 $
23 5 1396 خرم آباد چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 850 68,973,250 Rls. 2,125 $
24 5 1396 خرم آباد چين 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 850 68,973,250 Rls. 2,125 $
25 5 1396 خرم آباد چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 400 32,458,000 Rls. 1,000 $
26 5 1396 خرم آباد چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 250 20,286,250 Rls. 625 $
27 5 1396 خرم آباد چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 85 16,553,580 Rls. 510 $
28 5 1396 خرم آباد چين 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 170 6,491,600 Rls. 200 $
29 5 1396 خرم آباد چين 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 85 5,517,860 Rls. 170 $
30 5 1396 خرم آباد چين 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 40 4,089,708 Rls. 126 $
31 5 1396 خرم آباد چين 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 40 3,245,800 Rls. 100 $
مجموع کل
323,933,640,056 ريال
مجموع کل
9,488,305 دلار
[1]