آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 خرم آباد ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 43,041 53,740,260,000 Rls. 1,656,042 $
2 9 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 36,343 6,422,311,033 Rls. 181,812 $
3 6 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 24,387 4,049,772,490 Rls. 122,015 $
4 6 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 23,970 3,977,344,108 Rls. 119,877 $
5 9 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 21,925 3,878,402,815 Rls. 109,667 $
6 5 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 20,485 3,351,644,016 Rls. 102,488 $
7 12 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 13,725 3,289,032,065 Rls. 88,203 $
8 10 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 17,736 3,187,143,214 Rls. 88,705 $
9 12 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 16,929 3,159,203,683 Rls. 84,669 $
10 5 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 19,274 3,152,950,863 Rls. 96,391 $
11 8 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 17,547 3,049,659,926 Rls. 87,750 $
12 11 1396 خرم آباد ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 22,955 3,032,820,000 Rls. 83,574 $
13 8 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 17,265 3,005,695,907 Rls. 86,411 $
14 3 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 17,074 2,772,145,086 Rls. 85,437 $
15 10 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 15,412 2,770,715,330 Rls. 77,079 $
16 1 1396 خرم آباد ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 16,614 2,696,538,502 Rls. 83,129 $
17 3 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 16,269 2,639,955,525 Rls. 81,361 $
18 7 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 15,278 2,575,969,752 Rls. 76,452 $
19 12 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 6,806 2,541,102,212 Rls. 68,076 $
20 7 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 14,889 2,509,453,442 Rls. 74,468 $
21 9 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 5,863 2,073,920,259 Rls. 58,643 $
22 11 1396 خرم آباد ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,036 1,905,570,000 Rls. 53,288 $
23 4 1396 خرم آباد ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 11,389 1,852,261,740 Rls. 57,006 $
24 6 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 4,774 1,584,382,810 Rls. 47,746 $
25 6 1396 خرم آباد ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 9,623 1,584,335,540 Rls. 48,140 $
26 10 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 3,762 1,352,850,972 Rls. 37,627 $
27 4 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,874 1,282,511,555 Rls. 39,379 $
28 8 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 3,535 1,230,161,740 Rls. 35,359 $
29 5 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 3,372 1,103,470,743 Rls. 33,729 $
30 11 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,992 1,100,381,486 Rls. 29,966 $
31 3 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 2,969 963,525,276 Rls. 29,695 $
32 11 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,983 915,234,204 Rls. 24,924 $
33 2 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,428 882,060,488 Rls. 27,194 $
34 4 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,293 862,987,740 Rls. 26,502 $
35 7 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 2,305 777,867,774 Rls. 23,055 $
36 2 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,551 738,238,610 Rls. 22,760 $
37 11 1396 خرم آباد ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,596 589,616,020 Rls. 16,130 $
38 1 1396 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 3,131 507,946,642 Rls. 15,659 $
39 1 1396 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,883 467,918,150 Rls. 14,425 $
40 4 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 1,345 438,109,575 Rls. 13,455 $
41 9 1396 خرم آباد ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 26,400 415,590,000 Rls. 11,793 $
42 11 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 952 349,657,362 Rls. 9,522 $
43 2 1396 خرم آباد ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,152 349,022,120 Rls. 10,760 $
44 2 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 718 232,987,667 Rls. 7,183 $
45 1 1396 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 365 118,463,576 Rls. 3,652 $
مجموع کل
139,481,192,018 ريال
مجموع کل
4,151,198 دلار
[1]