آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 851 20,259,814,296 Rls. 613,191 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 670 9,274,947,500 Rls. 263,875 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 286 7,485,700,865 Rls. 207,613 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 288 7,362,161,884 Rls. 197,382 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 288 7,326,531,380 Rls. 207,527 $
6 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 337 5,441,277,975 Rls. 167,192 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 150 4,955,247,072 Rls. 149,977 $
8 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 280 4,849,638,048 Rls. 149,445 $
9 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,212 4,785,690,000 Rls. 147,624 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 215 3,983,193,309 Rls. 117,996 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 245 3,368,837,500 Rls. 102,640 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 140 1,571,778,000 Rls. 46,073 $
13 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 121 1,243,723,869 Rls. 33,565 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 50 780,543,196 Rls. 22,774 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 40 711,701,550 Rls. 21,226 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1 434,431,320 Rls. 12,324 $
17 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 1,922 249,375,656 Rls. 7,688 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 180 93,005,255 Rls. 2,867 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 95061910 چوب دستي ا سکي روي برف 90 91,795,184 Rls. 2,830 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 100 78,349,308 Rls. 2,415 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 217 58,190,370 Rls. 1,794 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1 24,314,242 Rls. 690 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 90041000 عينک آفتابي 10 14,984,036 Rls. 406 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 20 11,224,500 Rls. 300 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1 8,731,510 Rls. 265 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 10 8,076,352 Rls. 247 $
مجموع کل
84,473,264,177 ريال
مجموع کل
2,479,926 دلار
[1]