آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,570 12,906,959,600 Rls. 397,932 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,000 9,218,752,000 Rls. 277,932 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 600 8,903,502,553 Rls. 271,266 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,740 7,085,271,900 Rls. 218,436 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 346 5,578,609,960 Rls. 166,802 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 600 3,534,638,208 Rls. 104,138 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 260 3,204,489,600 Rls. 98,855 $
8 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 840 3,153,135,600 Rls. 97,271 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 260 3,101,241,625 Rls. 84,840 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 380 3,013,431,696 Rls. 92,140 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 540 2,819,104,000 Rls. 86,198 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 540 2,705,292,000 Rls. 83,365 $
13 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 172 2,007,802,561 Rls. 61,797 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 442 1,906,344,000 Rls. 52,532 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 320 1,800,037,892 Rls. 55,470 $
16 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 142 1,613,460,517 Rls. 45,119 $
17 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 440 1,579,439,111 Rls. 44,380 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 150 1,541,536,500 Rls. 46,840 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 400 1,353,374,050 Rls. 37,535 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 100 1,314,728,949 Rls. 40,397 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 270 1,312,390,000 Rls. 40,457 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 47 1,251,341,490 Rls. 35,509 $
23 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 1,030 1,105,066,900 Rls. 33,194 $
24 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 934 976,166,070 Rls. 26,615 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,090 919,666,950 Rls. 26,099 $
26 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 717 826,997,040 Rls. 24,241 $
27 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,200 785,790,540 Rls. 23,604 $
28 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 99 779,497,833 Rls. 21,619 $
29 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,250 774,207,644 Rls. 23,813 $
30 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 39 616,248,000 Rls. 19,011 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 900 576,300,312 Rls. 17,759 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 60 570,257,520 Rls. 16,801 $
33 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 220 549,387,315 Rls. 15,237 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5 504,654,528 Rls. 13,488 $
35 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 400 487,043,740 Rls. 14,994 $
36 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 184 477,181,404 Rls. 14,685 $
37 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 728 467,183,430 Rls. 14,402 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 191 455,996,707 Rls. 12,097 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5 450,110,920 Rls. 12,484 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 720 447,397,500 Rls. 13,747 $
41 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 940 437,724,100 Rls. 13,503 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 219 423,120,610 Rls. 12,008 $
43 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90330020 ساير ترموكوبلکها 17 414,899,100 Rls. 11,752 $
44 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,760 344,950,203 Rls. 10,400 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 298 335,726,910 Rls. 10,343 $
46 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 6 302,247,000 Rls. 8,179 $
47 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90321000 ترموستات 2 274,941,248 Rls. 7,863 $
48 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 470 262,988,677 Rls. 7,463 $
49 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,400 234,902,000 Rls. 7,246 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 220 222,216,120 Rls. 6,846 $
51 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 897 212,667,527 Rls. 6,561 $
52 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400 197,607,128 Rls. 5,958 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 70 187,783,519 Rls. 5,068 $
54 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 490 169,074,027 Rls. 4,728 $
55 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,500 164,511,000 Rls. 5,070 $
56 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 300 157,854,100 Rls. 4,809 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 369 150,287,616 Rls. 4,428 $
58 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 330 149,265,400 Rls. 4,600 $
59 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 420 139,550,480 Rls. 4,224 $
60 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 790 134,965,775 Rls. 3,840 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 579 132,234,200 Rls. 3,545 $
62 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 280 131,974,380 Rls. 4,067 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 46 124,278,840 Rls. 3,794 $
64 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 7 117,558,765 Rls. 3,483 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 900 115,427,700 Rls. 3,203 $
66 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 130 113,491,625 Rls. 3,221 $
67 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 560 109,599,376 Rls. 3,379 $
68 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 259 98,055,397 Rls. 2,968 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 01061190 ک ک ک ساير 60 96,587,500 Rls. 2,935 $
70 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 64 89,422,850 Rls. 2,756 $
71 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 22 88,926,600 Rls. 2,487 $
72 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 20 86,909,788 Rls. 2,330 $
73 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 20 75,729,600 Rls. 2,336 $
74 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 40 72,000,600 Rls. 1,924 $
75 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90330020 ساير ترموكوبلکها 8 69,515,200 Rls. 1,928 $
76 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 120 68,761,784 Rls. 1,844 $
77 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 530 58,790,250 Rls. 1,806 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 40169950 کاتس ريسندگي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي به قطر داخلي18 الي 51mmو قطر خارجي ا ز28ا لي 90mmبامغزي آلومينيوم يابدون آن 33 58,629,744 Rls. 1,793 $
79 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 291 56,647,224 Rls. 1,746 $
80 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 70132210 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غيرازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت دستي باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 180 55,166,700 Rls. 1,700 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 40169950 کاتس ريسندگي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي به قطر داخلي18 الي 51mmو قطر خارجي ا ز28ا لي 90mmبامغزي آلومينيوم يابدون آن 24 54,004,291 Rls. 1,457 $
82 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 50 52,999,700 Rls. 1,508 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 65 51,535,770 Rls. 1,430 $
84 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 101 48,618,284 Rls. 1,477 $
85 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 530 46,398,744 Rls. 1,431 $
86 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 64 44,211,327 Rls. 1,363 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 12 42,821,964 Rls. 1,249 $
88 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 218 42,529,806 Rls. 1,307 $
89 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 52 41,143,680 Rls. 1,258 $
90 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 39 37,224,306 Rls. 1,147 $
91 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 50 36,221,075 Rls. 1,013 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 140 35,762,400 Rls. 1,078 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 250 32,705,000 Rls. 1,000 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 133 30,979,800 Rls. 900 $
95 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 45 30,911,625 Rls. 836 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 26 30,852,680 Rls. 940 $
97 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 145 30,298,536 Rls. 804 $
98 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 70 28,879,830 Rls. 777 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 40 27,262,224 Rls. 792 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 78 25,684,470 Rls. 731 $
مجموع کل
100,182,074,340 ريال
مجموع کل
3,003,733 دلار