آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,035 13,495,299,835 Rls. 411,557 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,149 9,921,142,901 Rls. 289,474 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,275 9,314,207,021 Rls. 287,161 $
4 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,368 9,005,867,579 Rls. 259,110 $
5 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,295 6,224,965,239 Rls. 168,240 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,029 5,127,420,785 Rls. 156,536 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,465 4,894,782,392 Rls. 150,869 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,232 4,592,382,974 Rls. 135,753 $
9 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,619 4,230,091,440 Rls. 121,612 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,278 3,848,893,408 Rls. 108,148 $
11 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,468 3,562,568,457 Rls. 109,737 $
12 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,380 3,111,204,402 Rls. 95,895 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 768 2,990,667,805 Rls. 92,179 $
14 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,232 2,615,901,514 Rls. 72,953 $
15 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,753 2,465,643,617 Rls. 74,868 $
16 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,862 1,874,601,175 Rls. 50,947 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,181 1,419,585,570 Rls. 43,693 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 65 1,175,380,791 Rls. 31,708 $
19 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 418 1,166,273,020 Rls. 35,965 $
20 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,287 1,073,703,329 Rls. 32,252 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 347 928,134,012 Rls. 28,615 $
22 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,725 774,812,066 Rls. 23,882 $
23 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 1,506 733,076,200 Rls. 22,600 $
24 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,756 364,743,584 Rls. 9,871 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 630 359,763,681 Rls. 10,497 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 972 286,800,804 Rls. 8,838 $
27 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,043 223,052,500 Rls. 6,875 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 200 134,506,925 Rls. 3,595 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 306 128,738,280 Rls. 3,740 $
30 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 830 123,900,809 Rls. 3,735 $
31 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 69 120,863,734 Rls. 3,526 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 309 112,542,417 Rls. 3,393 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 342 110,958,480 Rls. 3,420 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 11 106,766,975 Rls. 3,118 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 170 73,719,240 Rls. 1,995 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 75 62,681,808 Rls. 1,932 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84195090 --- سا?ر 180 59,977,750 Rls. 1,750 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84195090 --- سا?ر 220 59,701,250 Rls. 1,750 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 460 58,800,441 Rls. 1,582 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 130 56,502,540 Rls. 1,542 $
41 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 170 51,104,040 Rls. 1,560 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 260 48,018,411 Rls. 1,283 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 255 43,809,397 Rls. 1,253 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 80 39,192,120 Rls. 1,080 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 105 31,345,437 Rls. 923 $
46 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 155 28,166,841 Rls. 834 $
47 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 190 25,379,309 Rls. 777 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 110 23,987,808 Rls. 671 $
49 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 60 18,749,120 Rls. 520 $
50 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 76 17,844,922 Rls. 538 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 89 17,439,906 Rls. 534 $
52 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 42 16,225,200 Rls. 450 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 34 9,155,025 Rls. 275 $
54 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 50 7,150,342 Rls. 204 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 160 6,823,000 Rls. 200 $
56 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10 6,658,200 Rls. 200 $
57 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 15 5,806,240 Rls. 160 $
مجموع کل
97,387,482,068 ريال
مجموع کل
2,886,375 دلار
[1]