آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 1,219 25,804,851,284 Rls. 687,291 $
2 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 6,636 15,259,138,501 Rls. 422,658 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 502 13,226,773,100 Rls. 369,876 $
4 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 799 12,660,264,181 Rls. 339,427 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 5,988 11,292,373,320 Rls. 340,583 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 1,323 9,440,718,890 Rls. 275,456 $
7 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 180 9,071,754,446 Rls. 264,691 $
8 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 3,528 6,502,655,949 Rls. 200,588 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 230 5,717,989,200 Rls. 153,301 $
10 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 2,112 5,033,063,031 Rls. 142,564 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 2,232 4,175,286,926 Rls. 126,866 $
12 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 530 2,858,510,900 Rls. 77,144 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 55 2,723,369,200 Rls. 77,480 $
14 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 312 1,528,733,973 Rls. 47,119 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 500 1,396,603,815 Rls. 38,734 $
16 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 202 1,161,916,500 Rls. 33,057 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 85 1,157,226,819 Rls. 32,110 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 161 1,041,227,700 Rls. 32,100 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 198 1,002,455,515 Rls. 30,865 $
20 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 432 843,596,023 Rls. 25,159 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 131 811,262,600 Rls. 25,000 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 69 645,668,430 Rls. 19,770 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 53 538,150,800 Rls. 15,311 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 1,306 445,780,741 Rls. 12,031 $
25 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 768 435,832,320 Rls. 13,440 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 650 405,170,206 Rls. 12,486 $
27 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 400 305,265,600 Rls. 9,380 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 185 299,995,872 Rls. 9,248 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 200 269,885,880 Rls. 7,656 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 150 241,637,500 Rls. 6,500 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 634 174,888,573 Rls. 5,388 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 13 171,256,680 Rls. 4,860 $
33 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 22 135,572,918 Rls. 4,178 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 45 123,313,800 Rls. 3,800 $
35 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 11 95,968,531 Rls. 2,843 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 225 73,476,312 Rls. 2,085 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 180 65,516,688 Rls. 1,968 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 26 58,496,400 Rls. 1,800 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 40 45,722,600 Rls. 1,400 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 10 36,955,000 Rls. 1,000 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 7 17,298,720 Rls. 480 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 40 2,819,040 Rls. 80 $
مجموع کل
137,298,444,484 ريال
مجموع کل
3,877,773 دلار
[1]