آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,360 13,729,267,677 Rls. 380,252 $
2 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 800 9,130,053,763 Rls. 258,612 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 29,068 9,007,354,094 Rls. 266,844 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 25,678 8,612,899,386 Rls. 239,386 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 26,206 8,568,290,682 Rls. 242,545 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 24,185 8,552,119,517 Rls. 232,542 $
7 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 940 8,516,668,954 Rls. 256,751 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 940 8,382,879,640 Rls. 258,014 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,380 7,694,284,504 Rls. 235,180 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 800 7,553,152,250 Rls. 216,020 $
11 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 23,453 7,447,449,707 Rls. 213,970 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 18,988 6,815,439,557 Rls. 182,769 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,144 5,285,353,535 Rls. 149,710 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,382 5,284,651,875 Rls. 162,380 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 17,971 4,981,046,017 Rls. 153,682 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 15,928 4,793,350,189 Rls. 145,093 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 16,469 4,720,534,079 Rls. 145,044 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 15,601 4,573,414,680 Rls. 139,581 $
19 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 17,736 4,497,063,929 Rls. 138,660 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 970 3,810,762,330 Rls. 102,509 $
21 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 482 3,709,276,253 Rls. 114,328 $
22 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 704 3,420,159,402 Rls. 105,437 $
23 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 10,946 2,662,232,800 Rls. 82,095 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 403 1,854,789,453 Rls. 57,181 $
25 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 490 1,417,154,246 Rls. 39,304 $
26 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 292 1,106,397,600 Rls. 31,339 $
27 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 190 900,794,479 Rls. 27,725 $
28 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,600 857,967,365 Rls. 23,471 $
29 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 68 541,575,000 Rls. 14,924 $
30 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 52 486,239,000 Rls. 13,799 $
31 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 68 482,937,500 Rls. 14,674 $
32 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 115 451,437,600 Rls. 13,803 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 70 363,351,030 Rls. 10,292 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 347,715,000 Rls. 10,565 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 69 341,956,559 Rls. 9,206 $
36 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,010 314,438,706 Rls. 9,697 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 253 283,290,000 Rls. 8,230 $
38 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 75 270,477,950 Rls. 8,270 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 174 255,878,000 Rls. 7,000 $
40 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 60 255,342,528 Rls. 7,175 $
41 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 185 254,394,188 Rls. 7,219 $
42 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 65 194,517,050 Rls. 5,397 $
43 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 54 174,838,400 Rls. 5,271 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28 138,643,200 Rls. 3,821 $
45 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 30 119,923,040 Rls. 3,644 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 24 101,288,864 Rls. 2,955 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28 93,672,480 Rls. 2,888 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 24 81,848,410 Rls. 2,194 $
49 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 2 77,615,460 Rls. 2,340 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 10 67,851,000 Rls. 1,800 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 25 54,831,000 Rls. 1,500 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3 48,616,540 Rls. 1,498 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 16 40,470,000 Rls. 1,176 $
54 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 38,442,075 Rls. 1,091 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 64 27,751,880 Rls. 759 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 38 24,057,855 Rls. 645 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 210 23,810,126 Rls. 705 $
58 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 158 21,981,600 Rls. 595 $
59 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 17 18,522,360 Rls. 552 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 12 11,224,500 Rls. 300 $
61 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 7 9,945,750 Rls. 295 $
62 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 21 3,800,412 Rls. 103 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 11 669,150 Rls. 18 $
مجموع کل
163,908,162,176 ريال
مجموع کل
4,774,825 دلار
[1]