آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,159 8,310,902,400 Rls. 247,865 $
2 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,400 6,362,378,680 Rls. 176,458 $
3 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30066000 فرآوردهکهاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 3729 يا اسپرمسيدها 300 5,995,323,600 Rls. 162,246 $
4 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 774 5,027,440,000 Rls. 152,163 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30066000 فرآوردهکهاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 3729 يا اسپرمسيدها 274 4,750,846,000 Rls. 146,405 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 100 4,645,200,000 Rls. 124,153 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 60 4,182,924,000 Rls. 128,079 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,013 4,147,219,370 Rls. 118,611 $
9 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29332940 --- ماده موثره اندانسترون ه?دروکلرا?د 25 4,141,075,932 Rls. 122,004 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,868 3,444,333,114 Rls. 106,117 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,633 3,169,409,289 Rls. 96,597 $
12 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 481 3,069,594,600 Rls. 94,686 $
13 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 144 2,924,957,880 Rls. 85,343 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,005 2,824,402,901 Rls. 80,815 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 500 2,794,836,000 Rls. 78,155 $
16 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 540 2,733,836,800 Rls. 82,421 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 500 2,659,932,000 Rls. 77,970 $
18 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29332940 --- ماده موثره اندانسترون ه?دروکلرا?د 15 2,550,538,830 Rls. 76,613 $
19 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 134 2,490,332,361 Rls. 76,616 $
20 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 994 2,475,734,720 Rls. 66,677 $
21 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 73 2,474,402,294 Rls. 74,040 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 286 2,354,143,645 Rls. 71,725 $
23 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 542 2,154,353,800 Rls. 58,936 $
24 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,126 2,131,619,706 Rls. 65,684 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 25 2,077,560,000 Rls. 64,067 $
26 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 660 2,032,405,788 Rls. 62,041 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 920 1,821,019,495 Rls. 56,140 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 32 1,794,025,300 Rls. 48,417 $
29 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 39 1,726,650,800 Rls. 48,908 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,500 1,709,925,000 Rls. 45,844 $
31 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 35 1,662,452,420 Rls. 48,979 $
32 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 629 1,567,308,678 Rls. 45,319 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 417 1,551,977,856 Rls. 47,521 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 35 1,524,171,120 Rls. 46,131 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 3 1,398,662,083 Rls. 39,793 $
36 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 40 1,390,840,000 Rls. 42,878 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 435 1,389,692,270 Rls. 42,061 $
38 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 35 1,378,455,000 Rls. 42,481 $
39 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 463 1,340,255,448 Rls. 37,659 $
40 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 160 1,317,481,200 Rls. 37,680 $
41 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 4 1,282,885,095 Rls. 38,535 $
42 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 459 1,270,243,377 Rls. 34,971 $
43 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 260 1,261,739,920 Rls. 38,901 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 53 1,129,671,060 Rls. 30,568 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 334 1,126,690,404 Rls. 32,223 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 416 1,088,659,000 Rls. 30,892 $
47 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 450 998,098,720 Rls. 30,467 $
48 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 3 982,825,272 Rls. 30,287 $
49 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 950 961,622,850 Rls. 29,505 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2 946,855,188 Rls. 27,755 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 400 890,643,000 Rls. 26,650 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,303 886,750,000 Rls. 27,336 $
53 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 36 872,614,323 Rls. 24,762 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 23 866,520,000 Rls. 23,878 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2 804,752,684 Rls. 24,690 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 600 739,942,500 Rls. 20,242 $
57 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 251 721,196,200 Rls. 21,364 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 285 711,889,735 Rls. 21,767 $
59 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 300 705,851,300 Rls. 21,761 $
60 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 448 643,723,200 Rls. 19,407 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 10 537,118,997 Rls. 14,448 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 105 534,599,976 Rls. 15,837 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 441 507,238,004 Rls. 15,484 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 300 501,659,431 Rls. 14,347 $
65 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 18 485,406,270 Rls. 13,770 $
66 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 552 462,907,828 Rls. 12,845 $
67 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 51 452,221,111 Rls. 12,576 $
68 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29343000 ترک?بات? که ساختار آن دارا? ?ک حلقه فنوت?از?ن (ه?دروژنه شده ?ا نشده) بدون تراکم بعد? باشد 50 435,192,000 Rls. 13,411 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 305 391,353,200 Rls. 11,530 $
70 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 32 387,952,733 Rls. 11,958 $
71 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 410 387,218,000 Rls. 11,918 $
72 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 7 357,792,659 Rls. 10,829 $
73 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 101 335,619,290 Rls. 9,312 $
74 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 161 330,052,812 Rls. 10,173 $
75 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 287 327,432,608 Rls. 8,837 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 442 290,960,185 Rls. 8,841 $
77 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 180 283,718,200 Rls. 7,934 $
78 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 257,139,960 Rls. 7,927 $
79 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278010 دستگاه PH متر 111 251,491,520 Rls. 6,880 $
80 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 100 235,552,500 Rls. 7,250 $
81 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 556 219,068,395 Rls. 6,753 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 240 190,101,600 Rls. 5,858 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278010 دستگاه PH متر 118 183,051,240 Rls. 5,185 $
84 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 650 166,130,500 Rls. 5,048 $
85 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 80 162,938,610 Rls. 4,409 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 76 153,982,296 Rls. 4,745 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 7 141,449,576 Rls. 4,127 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 59 139,270,740 Rls. 3,810 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 1 120,378,720 Rls. 3,227 $
90 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 44 106,265,040 Rls. 3,010 $
91 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 81 98,115,000 Rls. 3,000 $
92 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2 91,025,000 Rls. 2,583 $
93 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 90 80,080,500 Rls. 2,476 $
94 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 5 78,157,375 Rls. 2,218 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 450 73,631,990 Rls. 2,270 $
96 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 15 73,373,250 Rls. 2,268 $
97 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100 71,180,415 Rls. 1,975 $
98 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 48 64,819,872 Rls. 1,999 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 160 61,095,600 Rls. 1,800 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 245 56,132,396 Rls. 1,710 $
مجموع کل
142,474,669,607 ريال
مجموع کل
4,176,837 دلار