آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 735 11,100,306,468 Rls. 298,595 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 556 10,623,133,990 Rls. 316,328 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,977 8,378,929,749 Rls. 258,330 $
4 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 184 6,669,718,720 Rls. 201,868 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 765 5,949,750,000 Rls. 178,719 $
6 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 3,038 5,911,630,872 Rls. 182,244 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 984 4,529,616,800 Rls. 138,694 $
8 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 102 4,442,657,500 Rls. 130,890 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 12,101 4,055,288,505 Rls. 110,940 $
10 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30044190 ک ک ک ساير 138 2,988,535,634 Rls. 91,572 $
11 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 2,933 2,784,278,204 Rls. 85,420 $
12 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 568 2,739,428,751 Rls. 75,374 $
13 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 45 2,610,285,111 Rls. 76,904 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,065 2,518,749,589 Rls. 71,659 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 209 2,423,258,520 Rls. 65,211 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22 2,317,847,860 Rls. 66,672 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16 2,200,081,890 Rls. 66,160 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 7,120 2,102,987,600 Rls. 58,192 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 2,200 2,091,538,000 Rls. 64,466 $
20 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 158 2,069,827,440 Rls. 63,686 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16 2,044,738,930 Rls. 55,561 $
22 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 581 1,970,883,693 Rls. 60,748 $
23 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17 1,899,284,815 Rls. 53,734 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17 1,871,700,720 Rls. 51,930 $
25 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20 1,870,938,276 Rls. 57,066 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,166 1,810,331,796 Rls. 48,536 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 658 1,782,092,788 Rls. 54,972 $
28 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 900 1,781,697,117 Rls. 54,925 $
29 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 525 1,749,082,529 Rls. 53,937 $
30 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 264 1,741,924,650 Rls. 53,754 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 58 1,722,048,000 Rls. 47,110 $
32 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12 1,630,596,795 Rls. 50,137 $
33 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 1,612,037,392 Rls. 49,687 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 112 1,562,071,320 Rls. 47,278 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 145 1,552,517,804 Rls. 47,502 $
36 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 946 1,463,613,114 Rls. 42,520 $
37 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 116 1,445,348,145 Rls. 41,503 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 231 1,441,636,169 Rls. 42,474 $
39 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13 1,393,193,964 Rls. 42,934 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 60 1,382,908,518 Rls. 41,380 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 114 1,363,768,200 Rls. 36,642 $
42 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 404 1,287,366,326 Rls. 39,298 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 522 1,266,178,430 Rls. 35,408 $
44 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 150 1,258,793,000 Rls. 35,723 $
45 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 930 1,257,016,698 Rls. 38,775 $
46 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 151 1,241,870,640 Rls. 37,448 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 1,201,821,740 Rls. 37,073 $
48 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 736 1,185,769,746 Rls. 36,548 $
49 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 425 1,147,842,974 Rls. 31,061 $
50 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 408 1,119,736,500 Rls. 30,300 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 178 1,108,650,000 Rls. 30,000 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 618 1,087,050,878 Rls. 33,491 $
53 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 1,085,252,452 Rls. 33,459 $
54 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 22 1,083,016,875 Rls. 33,381 $
55 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 69 1,081,680,000 Rls. 30,000 $
56 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 7 1,067,643,662 Rls. 30,535 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 200 1,049,820,000 Rls. 32,882 $
58 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 148 1,042,998,070 Rls. 31,209 $
59 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 100 1,041,901,542 Rls. 29,557 $
60 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 190 1,041,555,000 Rls. 32,124 $
61 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 16 1,028,503,558 Rls. 28,539 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 987,851,673 Rls. 29,264 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90066900 دستگاههاي توليدنورآذرخشي ولامپ توليدنورآذرخشي درعکاسي که درجاي ديگري مذکورنباشد. 261 985,640,253 Rls. 26,600 $
64 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 92 948,895,680 Rls. 28,608 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 948,404,563 Rls. 26,304 $
66 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 755 901,748,388 Rls. 27,788 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 392 901,039,098 Rls. 25,570 $
68 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 500 891,358,428 Rls. 27,496 $
69 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 680 891,139,200 Rls. 26,399 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 890,616,427 Rls. 27,412 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 156 878,910,000 Rls. 24,911 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 123 859,382,645 Rls. 24,858 $
73 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 845,555,984 Rls. 23,951 $
74 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 150 844,042,320 Rls. 24,520 $
75 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 68 841,757,355 Rls. 23,907 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 55 808,925,260 Rls. 24,646 $
77 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 22 804,051,032 Rls. 22,809 $
78 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 455 788,087,073 Rls. 24,011 $
79 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 49119930 بليط,بارنامه برنامه پروا زموردنيازشرکتهايهوا پيماييکشورهايخارجيبه تشخيص وموا فقت قبليا دا ره کل 5,566 780,841,900 Rls. 20,715 $
80 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 90 778,304,563 Rls. 23,989 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 371 770,277,572 Rls. 23,469 $
82 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 130 770,020,000 Rls. 23,460 $
83 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 224 759,184,530 Rls. 23,413 $
84 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,260 751,053,600 Rls. 23,154 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 98 741,396,240 Rls. 22,847 $
86 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 500 731,080,000 Rls. 20,000 $
87 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 180 697,468,055 Rls. 21,508 $
88 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 176 675,780,987 Rls. 19,619 $
89 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 19 662,126,535 Rls. 20,379 $
90 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 235 660,939,252 Rls. 20,367 $
91 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 606 643,722,240 Rls. 18,234 $
92 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 355 631,405,110 Rls. 19,471 $
93 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 29 627,552,135 Rls. 19,346 $
94 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 198 621,158,089 Rls. 19,148 $
95 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 205 588,409,721 Rls. 16,371 $
96 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 258 588,179,240 Rls. 17,872 $
97 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 29 574,766,299 Rls. 17,711 $
98 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 115 565,958,419 Rls. 17,440 $
99 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 20 554,016,000 Rls. 17,084 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 151 552,201,094 Rls. 15,671 $
مجموع کل
176,027,980,989 ريال
مجموع کل
5,183,387 دلار