آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 31,376 74,847,890,717 Rls. 2,064,653 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 58,705 53,449,437,189 Rls. 1,613,650 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 20,050 36,080,599,035 Rls. 1,112,293 $
4 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29,593 29,536,933,911 Rls. 870,218 $
5 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 8,568 28,663,793,546 Rls. 850,323 $
6 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 43,190 24,254,460,640 Rls. 649,607 $
7 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 8,236 21,943,599,039 Rls. 676,338 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 4,861 18,919,943,021 Rls. 552,743 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 8,334 18,590,956,314 Rls. 568,956 $
10 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 5,449 15,777,465,032 Rls. 447,740 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 15,715,875,000 Rls. 445,158 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100090 ک ک ک ساير 26,708 15,382,041,219 Rls. 473,315 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 9,195 13,083,984,127 Rls. 363,822 $
14 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 5,370 11,708,234,423 Rls. 361,090 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 7,423 11,439,684,461 Rls. 351,851 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,900 11,430,156,708 Rls. 324,352 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 217 11,259,506,583 Rls. 333,546 $
18 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 20,030 11,103,503,557 Rls. 342,225 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 390 10,976,983,864 Rls. 304,586 $
20 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 184 10,396,659,600 Rls. 320,499 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 689 10,137,351,550 Rls. 312,015 $
22 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100090 ک ک ک ساير 15,408 10,065,307,432 Rls. 279,158 $
23 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 709 9,662,923,074 Rls. 274,215 $
24 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 36 8,169,765,126 Rls. 248,911 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 93 8,162,771,568 Rls. 218,847 $
26 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 13,354 7,439,704,522 Rls. 229,309 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 45 7,165,839,688 Rls. 203,355 $
28 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,210 6,866,396,500 Rls. 210,679 $
29 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,305 6,686,601,705 Rls. 191,237 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 409 6,634,109,520 Rls. 178,456 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 95 6,546,050,000 Rls. 200,830 $
32 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 573 6,151,866,520 Rls. 184,077 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100090 ک ک ک ساير 8,260 5,527,264,105 Rls. 149,168 $
34 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 207 5,096,388,845 Rls. 155,590 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,340 4,973,717,200 Rls. 134,229 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 78 4,677,871,500 Rls. 142,522 $
37 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 1,685 4,635,015,160 Rls. 142,840 $
38 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 113 4,467,889,158 Rls. 137,683 $
39 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 360 4,191,217,800 Rls. 113,423 $
40 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05119910 ک ک ک نطفه زنده 2 4,120,890,781 Rls. 123,306 $
41 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 420 3,999,202,504 Rls. 110,916 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 172 3,772,404,090 Rls. 107,055 $
43 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 127 3,671,859,985 Rls. 104,466 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 184 3,613,965,600 Rls. 96,591 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 6,390 3,335,100,984 Rls. 91,754 $
46 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 11 3,320,138,165 Rls. 102,335 $
47 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 150 3,286,532,067 Rls. 101,283 $
48 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 6,372 3,218,603,731 Rls. 97,468 $
49 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 16 2,744,576,109 Rls. 74,741 $
50 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30044190 ک ک ک ساير 12 2,730,375,000 Rls. 84,120 $
51 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 150 2,573,083,928 Rls. 78,941 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 31 2,559,309,550 Rls. 78,872 $
53 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 1,280 2,487,675,000 Rls. 75,000 $
54 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 114 2,466,733,700 Rls. 70,385 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 5,094 2,462,401,725 Rls. 74,820 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,711 2,430,333,009 Rls. 65,770 $
57 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 360 2,261,559,090 Rls. 61,203 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 210 2,256,615,891 Rls. 65,842 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 3,702 2,187,429,380 Rls. 66,531 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 919 2,164,307,590 Rls. 66,502 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 5,056 2,153,177,850 Rls. 66,235 $
62 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90189030 دستگاه دياليز 100 2,132,549,006 Rls. 65,742 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 51 2,121,548,985 Rls. 57,069 $
64 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 162 1,995,097,050 Rls. 61,303 $
65 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 3,081 1,936,513,495 Rls. 59,732 $
66 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 168 1,913,722,676 Rls. 51,785 $
67 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,338 1,870,155,000 Rls. 53,069 $
68 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 3,780 1,842,523,200 Rls. 56,779 $
69 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 63 1,742,892,292 Rls. 47,298 $
70 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 90 1,734,363,000 Rls. 53,500 $
71 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 805 1,721,946,204 Rls. 46,446 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 5 1,719,289,451 Rls. 52,917 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 01041010 ک ک ک گوسفند مولد نژاد خالص 1,862 1,702,990,565 Rls. 51,155 $
74 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,530 1,617,695,927 Rls. 49,871 $
75 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 250 1,604,445,030 Rls. 44,520 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 73 1,600,291,000 Rls. 49,000 $
77 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 72 1,590,045,600 Rls. 43,498 $
78 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 30 1,556,152,730 Rls. 44,273 $
79 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 60 1,500,036,550 Rls. 43,970 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 33051000 شامپوها 2,242 1,490,423,544 Rls. 45,726 $
81 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 30 1,482,773,840 Rls. 45,491 $
82 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 10 1,454,118,400 Rls. 44,800 $
83 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 01041010 ک ک ک گوسفند مولد نژاد خالص 1,931 1,447,040,623 Rls. 43,466 $
84 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 275 1,386,562,500 Rls. 42,605 $
85 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,556 1,385,529,216 Rls. 40,426 $
86 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 72 1,366,542,360 Rls. 40,482 $
87 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 230 1,364,632,143 Rls. 36,927 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 12 1,363,408,200 Rls. 36,897 $
89 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 70 1,359,913,410 Rls. 39,507 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 826 1,342,648,840 Rls. 41,192 $
91 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 115 1,289,781,224 Rls. 39,437 $
92 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7 1,259,168,400 Rls. 38,750 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 1,520 1,238,388,390 Rls. 33,511 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 32 1,198,020,000 Rls. 35,296 $
95 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90153000 ترا زها 175 1,181,216,400 Rls. 36,400 $
96 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 30 1,158,751,048 Rls. 31,368 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183924 ک ک ک اسپكلوم يكبار مصرف 540 1,121,871,775 Rls. 32,885 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 68 1,121,097,600 Rls. 31,501 $
99 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 63 1,114,015,350 Rls. 34,230 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 70 1,084,596,000 Rls. 31,509 $
مجموع کل
694,748,791,712 ريال
مجموع کل
20,331,978 دلار