آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 25 52,670,683,800 Rls. 1,543,916 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 150 45,262,161,750 Rls. 1,209,733 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 276 42,377,170,852 Rls. 1,306,415 $
4 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 231 39,245,091,331 Rls. 1,208,136 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 188 35,607,456,174 Rls. 1,097,268 $
6 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 4,844 27,674,298,750 Rls. 842,428 $
7 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 201 22,402,777,500 Rls. 689,528 $
8 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19 22,347,535,360 Rls. 688,684 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 520 19,578,902,486 Rls. 525,369 $
10 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 19,554,942,317 Rls. 567,136 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8 19,423,628,103 Rls. 527,744 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6 18,068,526,007 Rls. 551,345 $
13 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7 17,857,751,520 Rls. 495,397 $
14 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10 17,497,806,724 Rls. 502,862 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8 16,533,451,033 Rls. 444,390 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 56 16,224,324,480 Rls. 496,081 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8 15,542,487,813 Rls. 467,786 $
18 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 14,714,327,220 Rls. 435,510 $
19 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2,525 13,446,492,150 Rls. 414,675 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 311 13,356,732,796 Rls. 368,294 $
21 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 258 11,711,208,960 Rls. 332,223 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2,818 11,706,820,200 Rls. 359,160 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7 11,652,909,100 Rls. 358,092 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 40 11,627,490,000 Rls. 311,737 $
25 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8 11,333,673,898 Rls. 349,368 $
26 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 330 10,817,812,363 Rls. 328,699 $
27 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,788 10,245,085,515 Rls. 315,845 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 2,250 10,218,225,000 Rls. 307,500 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 32 9,288,220,000 Rls. 284,000 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 922 8,650,485,274 Rls. 254,861 $
31 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,785 8,448,987,000 Rls. 234,000 $
32 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3 7,189,642,426 Rls. 221,676 $
33 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 11 5,766,716,205 Rls. 173,784 $
34 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,121 5,373,438,000 Rls. 147,000 $
35 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 220 4,593,681,072 Rls. 141,588 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 4 4,374,185,162 Rls. 121,918 $
37 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 12 4,029,114,144 Rls. 124,248 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 763 3,383,396,171 Rls. 90,429 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 681 2,873,472,000 Rls. 76,800 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 550 2,570,470,000 Rls. 70,000 $
41 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 15 2,395,368,998 Rls. 65,530 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4 2,360,946,000 Rls. 67,000 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 74 1,974,855,850 Rls. 58,190 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4 1,826,868,420 Rls. 54,485 $
45 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 159 1,555,304,074 Rls. 47,716 $
46 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 100 1,543,196,800 Rls. 42,800 $
47 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 15 1,537,538,658 Rls. 45,299 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 71 1,518,913,456 Rls. 46,830 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 756 1,515,316,124 Rls. 43,000 $
50 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 60 1,372,836,210 Rls. 42,118 $
51 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2 1,304,396,400 Rls. 35,088 $
52 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,030 1,261,365,000 Rls. 35,000 $
53 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 192 1,258,337,840 Rls. 38,605 $
54 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 46 1,203,797,733 Rls. 36,932 $
55 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 135 1,143,063,180 Rls. 35,182 $
56 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4 1,133,081,631 Rls. 31,838 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,940 1,085,717,853 Rls. 32,163 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 17 1,082,589,200 Rls. 30,800 $
59 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 15 1,038,340,380 Rls. 32,010 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 449 1,023,112,145 Rls. 27,608 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 56 1,016,812,500 Rls. 31,243 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 963,038,720 Rls. 27,328 $
63 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 351 959,732,822 Rls. 25,778 $
64 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 35 953,172,000 Rls. 26,266 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 2,100 932,135,820 Rls. 28,731 $
66 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 922,226,492 Rls. 28,434 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 88 857,039,050 Rls. 24,276 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 283 837,729,000 Rls. 24,337 $
69 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17 816,984,000 Rls. 25,200 $
70 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 15 744,785,400 Rls. 20,100 $
71 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90214020 سمعک 22 737,454,750 Rls. 20,463 $
72 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 88 736,172,220 Rls. 20,427 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,940 701,772,120 Rls. 20,789 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 193 693,087,815 Rls. 21,086 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,000 691,999,344 Rls. 20,944 $
76 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 61 685,590,528 Rls. 19,456 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 156 666,119,160 Rls. 20,531 $
78 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 6 646,795,500 Rls. 19,500 $
79 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 234 645,887,880 Rls. 18,323 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 85 642,165,440 Rls. 19,436 $
81 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 25 632,612,376 Rls. 17,919 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 10 631,960,680 Rls. 19,350 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2 626,184,202 Rls. 19,292 $
84 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 112 619,542,000 Rls. 17,325 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 533 612,667,187 Rls. 16,883 $
86 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 98 595,949,340 Rls. 17,654 $
87 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 578,200,000 Rls. 17,500 $
88 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 33 570,105,880 Rls. 17,569 $
89 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 450 564,297,000 Rls. 17,254 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 366 549,691,510 Rls. 16,195 $
91 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 140 544,985,500 Rls. 14,660 $
92 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 194 533,784,000 Rls. 16,294 $
93 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 227 519,912,000 Rls. 14,327 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 110 515,523,750 Rls. 15,375 $
95 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10 502,908,000 Rls. 14,245 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85284900 ساير مونيتورها باصفحه نمايش (تخت ,معمولي) غير مذكور در جاي ديگر 435 495,374,628 Rls. 15,269 $
97 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 240 493,190,556 Rls. 15,160 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 490,575,000 Rls. 15,000 $
99 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 92 486,250,974 Rls. 14,985 $
100 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 30 482,807,100 Rls. 14,026 $
مجموع کل
701,273,748,852 ريال
مجموع کل
20,622,749 دلار