آمار کل " واردات از" کشور (شيلي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 219 53,777,986,945 Rls. 1,461,543 $
2 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 85 19,118,968,394 Rls. 537,216 $
3 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,525 16,473,216,904 Rls. 466,693 $
4 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 76 15,768,765,724 Rls. 481,357 $
5 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 28 13,995,212,220 Rls. 397,016 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 13 693,698,766 Rls. 21,078 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 36 609,387,530 Rls. 16,287 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 13 564,418,705 Rls. 16,142 $
9 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 558,181,516 Rls. 15,104 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4 249,147,427 Rls. 7,340 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 50 20,889,000 Rls. 593 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 50 19,340,000 Rls. 590 $
مجموع کل
121,849,213,131 ريال
مجموع کل
3,420,959 دلار
[1]