آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,890 5,184,951,840 Rls. 159,072 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 4,794,773,500 Rls. 129,400 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 4,603,391,850 Rls. 135,625 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 4,371,444,000 Rls. 122,831 $
5 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 4,342,915,500 Rls. 123,238 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 4,207,797,000 Rls. 125,493 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 547 4,030,863,200 Rls. 108,069 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 3,863,887,500 Rls. 118,724 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 1,010 3,791,364,500 Rls. 116,859 $
10 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,165 3,573,965,880 Rls. 101,424 $
11 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195090 --- سا?ر 4,780 3,236,341,904 Rls. 97,747 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 197 2,917,328,400 Rls. 89,900 $
13 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,360 2,547,192,794 Rls. 78,516 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195090 --- سا?ر 3,480 2,394,517,104 Rls. 67,907 $
15 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2 1,560,634,640 Rls. 48,034 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 210 1,537,331,317 Rls. 47,006 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195090 --- سا?ر 2,320 1,432,799,424 Rls. 43,958 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 3,330 1,025,620,120 Rls. 28,681 $
19 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195090 --- سا?ر 1,160 873,292,896 Rls. 23,413 $
20 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 482 829,219,755 Rls. 25,581 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195090 --- سا?ر 1,160 737,371,152 Rls. 22,466 $
22 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,900 726,913,670 Rls. 22,185 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 150 616,926,600 Rls. 18,000 $
24 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 650 365,095,500 Rls. 11,256 $
25 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90321000 ترموستات 75 292,773,600 Rls. 8,373 $
26 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2 238,919,400 Rls. 7,368 $
27 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 240 219,348,000 Rls. 6,759 $
28 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,132 213,985,623 Rls. 6,339 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90321000 ترموستات 72 207,711,360 Rls. 6,402 $
30 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,058 192,195,150 Rls. 5,925 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 950 185,193,000 Rls. 5,700 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15 150,944,803 Rls. 4,188 $
33 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 420 150,930,990 Rls. 4,424 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 278 139,643,576 Rls. 3,875 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 580 114,667,392 Rls. 3,248 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 225 101,335,962 Rls. 2,870 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 387 91,728,375 Rls. 2,603 $
38 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 28 86,481,032 Rls. 2,648 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 40 79,440,575 Rls. 2,425 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 325 67,658,500 Rls. 1,820 $
41 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 240 38,925,600 Rls. 1,200 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 97 32,088,700 Rls. 863 $
43 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 25 20,116,320 Rls. 570 $
مجموع کل
66,190,028,004 ريال
مجموع کل
1,942,985 دلار
[1]