آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 156 23,330,679,386 Rls. 718,973 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 95 18,665,935,216 Rls. 570,736 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 116 17,703,034,260 Rls. 545,800 $
4 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 104 17,649,872,100 Rls. 543,776 $
5 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 4,315 15,684,972,189 Rls. 483,828 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 50 15,297,621,500 Rls. 465,063 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 58 14,344,777,964 Rls. 442,494 $
8 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,170 11,553,475,000 Rls. 355,000 $
9 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29349990 کک ک ک ساير 42 10,872,654,045 Rls. 334,081 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,773 10,143,098,096 Rls. 310,139 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,888 9,780,771,000 Rls. 262,226 $
12 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 2,689 9,542,999,793 Rls. 291,859 $
13 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,969 9,474,118,361 Rls. 292,052 $
14 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 2,522 8,325,683,500 Rls. 250,088 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 2,240 8,207,640,000 Rls. 220,050 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 2,136 7,332,456,780 Rls. 208,007 $
17 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 8 5,579,920,656 Rls. 171,949 $
18 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85258090 ک ک ک ساير 430 5,383,217,314 Rls. 148,343 $
19 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 7 5,338,500,567 Rls. 157,283 $
20 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 650 5,184,649,800 Rls. 147,078 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,010 4,402,984,884 Rls. 119,151 $
22 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 598 3,955,614,720 Rls. 119,722 $
23 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 680 3,900,610,690 Rls. 104,925 $
24 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,038 3,706,505,544 Rls. 114,300 $
25 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,850 3,579,430,400 Rls. 108,761 $
26 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 877 3,570,297,415 Rls. 104,921 $
27 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 233 3,538,875,766 Rls. 100,570 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 285 3,522,919,680 Rls. 94,158 $
29 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 991 3,388,088,000 Rls. 103,226 $
30 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,541 3,354,502,560 Rls. 99,372 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29396100 ک ک آرگومترين (INN) و املاح آن 1 3,116,365,000 Rls. 88,438 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,490 3,098,428,946 Rls. 84,763 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 550 3,002,840,561 Rls. 85,881 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 209 2,988,527,420 Rls. 90,065 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 78 2,821,867,104 Rls. 80,283 $
36 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,347 2,770,080,000 Rls. 85,422 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90041000 عينک آفتابي 220 2,699,207,280 Rls. 83,160 $
38 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 390 2,655,144,000 Rls. 81,722 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,576 2,582,496,310 Rls. 79,486 $
40 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 2,408,857,500 Rls. 65,009 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 3,370 2,248,578,304 Rls. 68,753 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 100 2,220,442,816 Rls. 63,172 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 253 2,028,476,991 Rls. 54,509 $
44 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 20 1,996,911,000 Rls. 54,041 $
45 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 704 1,994,094,598 Rls. 58,452 $
46 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 470 1,878,976,780 Rls. 57,397 $
47 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 604 1,863,936,000 Rls. 57,426 $
48 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 424 1,822,700,360 Rls. 56,191 $
49 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 68 1,786,955,040 Rls. 55,066 $
50 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 119 1,779,936,696 Rls. 49,366 $
51 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 41 1,684,871,405 Rls. 48,187 $
52 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 59 1,609,576,740 Rls. 44,033 $
53 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 714 1,604,894,805 Rls. 49,467 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,670 1,592,618,880 Rls. 48,015 $
55 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 681 1,586,827,407 Rls. 42,943 $
56 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 100 1,541,678,210 Rls. 47,511 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 911 1,526,061,680 Rls. 47,060 $
58 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 200 1,437,222,000 Rls. 43,670 $
59 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 150 1,380,236,550 Rls. 42,550 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 11 1,344,593,824 Rls. 36,049 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 188 1,327,302,786 Rls. 35,642 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,210 1,256,454,000 Rls. 34,624 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 64 1,185,762,060 Rls. 35,481 $
64 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 93 1,184,565,831 Rls. 33,125 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 3,516 1,181,411,940 Rls. 33,157 $
66 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 60 1,171,775,640 Rls. 33,191 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,073 1,143,323,525 Rls. 32,423 $
68 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 282 1,136,235,686 Rls. 34,972 $
69 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 604 1,106,548,952 Rls. 32,147 $
70 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 656 1,090,384,700 Rls. 33,340 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 110 1,061,161,200 Rls. 30,103 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 338 1,018,654,175 Rls. 27,867 $
73 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,330 997,171,128 Rls. 30,729 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 125 958,958,000 Rls. 28,600 $
75 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 22 954,036,590 Rls. 29,410 $
76 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 339 930,775,480 Rls. 28,648 $
77 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 10 895,993,308 Rls. 24,247 $
78 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 172 894,093,444 Rls. 25,003 $
79 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 121 839,918,566 Rls. 25,590 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 80 830,801,549 Rls. 24,353 $
81 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 424 827,121,600 Rls. 25,483 $
82 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 525 813,449,920 Rls. 21,882 $
83 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 76 759,166,177 Rls. 23,399 $
84 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 50 758,543,135 Rls. 23,380 $
85 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 213 747,508,560 Rls. 22,624 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 870 741,060,140 Rls. 21,029 $
87 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 172 697,397,968 Rls. 19,791 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 38 679,297,815 Rls. 18,333 $
89 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 289 679,226,097 Rls. 18,271 $
90 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 538 675,140,000 Rls. 20,000 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 74 671,497,344 Rls. 20,693 $
92 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 904 669,436,675 Rls. 20,628 $
93 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 541 669,312,000 Rls. 18,807 $
94 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 335 669,123,900 Rls. 20,615 $
95 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 395 667,478,825 Rls. 18,666 $
96 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,053 654,302,369 Rls. 20,167 $
97 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 17 651,211,182 Rls. 20,082 $
98 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 64 637,367,490 Rls. 17,677 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 285 618,977,000 Rls. 18,236 $
100 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 40 614,962,562 Rls. 18,951 $
مجموع کل
364,456,220,712 ريال
مجموع کل
10,857,384 دلار