آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 21,707 332,091,097,156 Rls. 10,233,007 $
2 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 12,369 197,515,557,359 Rls. 6,092,399 $
3 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,698 178,950,913,345 Rls. 5,072,171 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,368 177,390,558,925 Rls. 5,057,231 $
5 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 7,726 166,803,360,705 Rls. 5,142,962 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 4,769 165,307,604,252 Rls. 4,626,211 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,100 152,123,736,765 Rls. 4,694,163 $
8 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 10,431 131,743,272,070 Rls. 4,061,422 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 6,202 124,374,647,114 Rls. 3,819,640 $
10 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 6,987 121,598,973,462 Rls. 3,750,134 $
11 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 22,808 114,761,787,292 Rls. 3,423,377 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 6,582 106,838,447,200 Rls. 2,862,879 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 3,873 104,607,466,372 Rls. 3,201,913 $
14 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021900 ک ک ساير 4,334 95,366,400,000 Rls. 2,875,166 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 5,532 90,484,521,100 Rls. 2,788,055 $
16 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,474 82,403,739,388 Rls. 2,250,133 $
17 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,375 80,657,568,686 Rls. 2,206,532 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 7,379 77,620,983,166 Rls. 2,249,911 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 6,008 77,453,847,067 Rls. 2,163,736 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,862 75,596,783,179 Rls. 2,096,969 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,106 74,534,649,268 Rls. 2,294,138 $
22 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021900 ک ک ساير 3,239 73,532,324,608 Rls. 2,163,250 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,455 72,826,923,897 Rls. 2,022,659 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,746 71,666,910,000 Rls. 1,931,176 $
25 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,242 70,046,125,544 Rls. 1,876,994 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20,218 68,562,445,325 Rls. 1,835,850 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 13,866 68,148,841,461 Rls. 1,985,646 $
28 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 780 66,649,868,782 Rls. 1,906,189 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,380 63,236,544,728 Rls. 1,949,067 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,165 62,535,043,239 Rls. 1,916,245 $
31 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,516 59,839,540,815 Rls. 1,838,929 $
32 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,809 58,130,165,228 Rls. 1,565,126 $
33 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,429 51,179,776,719 Rls. 1,549,450 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,185 46,187,536,687 Rls. 1,419,186 $
35 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 14,470 46,111,816,695 Rls. 1,412,615 $
36 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,867 45,974,723,061 Rls. 1,287,858 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,250 44,702,650,417 Rls. 1,219,885 $
38 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 567 42,688,086,177 Rls. 1,269,780 $
39 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 212 40,792,182,690 Rls. 1,096,828 $
40 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 864 40,075,997,542 Rls. 1,095,735 $
41 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 975 38,541,991,609 Rls. 1,144,517 $
42 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,645 36,062,460,506 Rls. 1,075,184 $
43 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,591 35,276,130,119 Rls. 954,876 $
44 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,507 35,066,155,730 Rls. 1,080,716 $
45 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,613 33,006,919,948 Rls. 1,016,237 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 627 32,932,349,847 Rls. 957,979 $
47 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 9,282 32,844,817,632 Rls. 931,741 $
48 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 200 32,821,684,550 Rls. 944,022 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 614 32,555,333,306 Rls. 944,212 $
50 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,917 32,480,687,393 Rls. 1,001,055 $
51 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 350 32,152,213,904 Rls. 906,007 $
52 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 759 31,466,298,100 Rls. 970,327 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 8,911 31,440,912,826 Rls. 855,992 $
54 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 640 31,375,639,078 Rls. 967,339 $
55 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,933 31,237,894,517 Rls. 945,960 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,801 31,148,257,500 Rls. 850,524 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,884 29,571,218,233 Rls. 840,281 $
58 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 24,732 29,409,181,124 Rls. 906,565 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 236 29,265,344,716 Rls. 900,220 $
60 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 202 28,785,509,400 Rls. 790,229 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 115 28,725,165,807 Rls. 885,213 $
62 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,681 28,118,900,510 Rls. 857,566 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 177 27,921,558,227 Rls. 793,187 $
64 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,959 27,912,571,097 Rls. 746,707 $
65 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,890 27,866,968,739 Rls. 779,278 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 875 27,521,447,636 Rls. 835,202 $
67 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,903 26,850,464,684 Rls. 723,606 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30021900 ک ک ساير 1,018 26,679,814,783 Rls. 756,998 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 8,247 25,978,459,153 Rls. 696,654 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 6,020 25,861,817,888 Rls. 795,482 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 6,094 25,696,486,195 Rls. 742,070 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 17,672 25,610,862,873 Rls. 701,249 $
73 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 722 25,221,020,847 Rls. 770,697 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,939 24,999,230,928 Rls. 746,905 $
75 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 114 24,961,748,721 Rls. 758,138 $
76 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,156 24,932,787,531 Rls. 768,646 $
77 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,397 24,741,541,143 Rls. 676,233 $
78 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,964 24,528,892,265 Rls. 666,501 $
79 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 228 24,406,489,183 Rls. 745,637 $
80 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 9,895 23,602,466,476 Rls. 727,620 $
81 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,627 23,409,239,578 Rls. 664,142 $
82 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,450 23,388,643,570 Rls. 668,453 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,528 23,379,904,971 Rls. 645,511 $
84 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 530 22,925,948,668 Rls. 625,600 $
85 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,728 22,834,004,870 Rls. 657,482 $
86 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,408 22,660,395,283 Rls. 674,369 $
87 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 820 22,619,932,435 Rls. 635,588 $
88 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 449 22,260,594,022 Rls. 686,324 $
89 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 257 22,135,333,140 Rls. 628,147 $
90 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 5,034 21,831,048,882 Rls. 667,519 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,618 21,381,966,259 Rls. 618,488 $
92 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,714 21,173,095,172 Rls. 567,353 $
93 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,205 20,987,244,370 Rls. 646,624 $
94 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,437 20,753,273,728 Rls. 600,185 $
95 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 820 20,621,008,961 Rls. 635,588 $
96 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 4,943 20,386,916,603 Rls. 577,722 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,570 20,295,365,508 Rls. 625,686 $
98 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 1,570 20,197,300,425 Rls. 618,430 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 200 20,139,782,910 Rls. 596,610 $
100 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,732 20,073,778,250 Rls. 618,911 $
مجموع کل
5,424,147,889,815 ريال
مجموع کل
159,120,921 دلار