آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 8,373 41,744,232,100 Rls. 1,275,900 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,838 40,065,204,790 Rls. 1,178,110 $
3 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,839 38,667,237,928 Rls. 1,167,261 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 5,943 35,497,280,063 Rls. 1,094,162 $
5 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4,898 34,798,325,228 Rls. 1,072,980 $
6 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 7,130 34,775,581,817 Rls. 939,992 $
7 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 10,050 34,606,542,700 Rls. 1,065,573 $
8 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,870 27,699,880,157 Rls. 791,459 $
9 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,255 26,910,190,724 Rls. 727,196 $
10 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,130 26,875,105,600 Rls. 750,895 $
11 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,903 26,010,328,945 Rls. 801,596 $
12 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,254 23,988,998,958 Rls. 738,218 $
13 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,629 21,849,713,197 Rls. 666,047 $
14 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,946 21,394,970,409 Rls. 653,910 $
15 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,350 20,962,015,908 Rls. 594,768 $
16 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 3,572 20,550,776,260 Rls. 599,620 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 566 19,496,268,000 Rls. 594,000 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,225 18,342,174,031 Rls. 495,163 $
19 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,401 17,112,230,406 Rls. 477,397 $
20 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,799 16,066,366,038 Rls. 477,640 $
21 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,336 12,601,540,641 Rls. 386,565 $
22 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 69 11,924,437,500 Rls. 366,398 $
23 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 69 11,439,075,000 Rls. 352,633 $
24 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,108 11,432,839,832 Rls. 346,024 $
25 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,097 11,326,967,190 Rls. 348,960 $
26 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,689 10,433,298,855 Rls. 281,536 $
27 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 6,650 10,269,290,000 Rls. 316,558 $
28 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,478 10,090,143,840 Rls. 311,160 $
29 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 1,922 9,818,148,471 Rls. 302,561 $
30 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 151 9,484,450,000 Rls. 290,000 $
31 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 42 8,978,600,070 Rls. 276,963 $
32 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,983 8,799,132,451 Rls. 260,441 $
33 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 44 8,778,951,846 Rls. 249,764 $
34 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,156 8,741,779,204 Rls. 242,510 $
35 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 352 8,454,427,066 Rls. 260,746 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 284 7,854,553,020 Rls. 240,020 $
37 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,764 7,828,956,605 Rls. 214,175 $
38 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,968 7,618,809,676 Rls. 214,034 $
39 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,538 7,614,917,100 Rls. 225,410 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 160 7,560,684,800 Rls. 226,232 $
41 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,394 7,444,993,148 Rls. 224,667 $
42 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,302 7,440,419,552 Rls. 216,153 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,328 7,419,879,036 Rls. 221,125 $
44 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 140 7,141,531,040 Rls. 191,467 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,305 7,050,059,768 Rls. 189,988 $
46 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 972 6,849,725,012 Rls. 211,261 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,483 6,780,764,019 Rls. 182,961 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 11,441 6,400,198,791 Rls. 172,316 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 1,174 6,257,228,755 Rls. 177,505 $
50 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 7,925 5,943,741,615 Rls. 183,212 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,062 5,851,929,546 Rls. 167,702 $
52 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,587 5,664,333,399 Rls. 174,625 $
53 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 880 5,600,639,880 Rls. 172,710 $
54 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 0 5,590,166,668 Rls. 172,387 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,120 5,529,453,641 Rls. 168,885 $
56 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 2,751 5,488,713,156 Rls. 152,901 $
57 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,108 5,312,198,553 Rls. 163,779 $
58 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 114 5,310,187,669 Rls. 148,495 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,529 5,240,639,767 Rls. 149,986 $
60 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,537 5,167,372,727 Rls. 151,464 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 1,015 5,088,258,861 Rls. 136,735 $
62 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 203 5,068,809,859 Rls. 151,172 $
63 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 4 5,061,887,362 Rls. 141,552 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 12,271 5,039,780,900 Rls. 153,549 $
65 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 120 5,024,251,200 Rls. 154,902 $
66 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 2,903 5,017,026,800 Rls. 154,715 $
67 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,192 4,942,719,721 Rls. 150,813 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 968 4,792,506,640 Rls. 135,994 $
69 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 748 4,765,893,490 Rls. 128,930 $
70 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,911 4,759,997,776 Rls. 143,530 $
71 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 816 4,751,502,525 Rls. 146,475 $
72 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 877 4,740,748,869 Rls. 145,444 $
73 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,675 4,547,847,031 Rls. 138,334 $
74 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 518 4,444,547,047 Rls. 127,254 $
75 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 540 4,396,910,922 Rls. 118,980 $
76 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 100 4,392,471,645 Rls. 135,470 $
77 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 947 4,323,317,040 Rls. 130,851 $
78 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 27 4,259,109,400 Rls. 131,300 $
79 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 2,539 4,242,488,676 Rls. 130,365 $
80 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 181 4,227,385,104 Rls. 124,764 $
81 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 1,716 4,225,448,749 Rls. 115,069 $
82 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 6,014 4,079,020,081 Rls. 125,469 $
83 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 3 3,964,863,329 Rls. 122,229 $
84 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,150 3,962,900,694 Rls. 113,926 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,140 3,909,219,665 Rls. 108,535 $
86 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,210 3,832,881,142 Rls. 108,568 $
87 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,301 3,794,508,895 Rls. 108,369 $
88 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 538 3,772,257,875 Rls. 116,294 $
89 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 268 3,752,650,104 Rls. 114,310 $
90 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,005 3,689,728,420 Rls. 113,680 $
91 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 5,637 3,677,456,636 Rls. 104,620 $
92 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 230 3,640,875,060 Rls. 108,943 $
93 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,259 3,633,183,547 Rls. 102,103 $
94 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,244 3,620,973,531 Rls. 99,468 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 487 3,614,243,778 Rls. 111,423 $
96 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,128 3,605,680,800 Rls. 100,830 $
97 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,050 3,536,845,760 Rls. 109,045 $
98 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,600 3,518,746,464 Rls. 108,456 $
99 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 479 3,425,264,639 Rls. 102,156 $
100 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 851 3,372,123,808 Rls. 103,008 $
مجموع کل
1,030,464,936,013 ريال
مجموع کل
30,445,796 دلار