آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 37,000 14,909,686,444 Rls. 446,131 $
2 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 22,400 8,445,757,844 Rls. 250,193 $
3 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064050 كامپوزيت 731 6,340,784,760 Rls. 195,480 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,090 6,209,068,611 Rls. 191,419 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 7,220 5,251,957,184 Rls. 142,129 $
6 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 706 4,406,269,596 Rls. 127,504 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064050 كامپوزيت 416 3,585,051,300 Rls. 104,150 $
8 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 3,719 3,538,620,954 Rls. 97,514 $
9 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 3,397 3,383,865,650 Rls. 98,300 $
10 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 13 3,284,531,866 Rls. 93,205 $
11 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,000 2,532,096,198 Rls. 67,676 $
12 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 24 2,530,509,100 Rls. 75,470 $
13 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,135 2,352,141,566 Rls. 63,649 $
14 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 10 1,742,355,647 Rls. 46,713 $
15 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 16 1,553,083,560 Rls. 47,880 $
16 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 125 1,542,071,759 Rls. 46,983 $
17 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 670 1,510,537,188 Rls. 46,119 $
18 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 28432100 نيترات نقره 60 1,333,899,000 Rls. 37,301 $
19 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 106 1,243,313,280 Rls. 38,016 $
20 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 96 1,233,923,328 Rls. 38,016 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 916 1,135,754,277 Rls. 31,003 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 147 1,030,876,800 Rls. 29,200 $
23 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 480 1,006,680,014 Rls. 28,640 $
24 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 470 918,536,278 Rls. 28,086 $
25 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 60 875,661,600 Rls. 26,400 $
26 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 89 812,560,951 Rls. 22,434 $
27 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,316 760,642,348 Rls. 20,544 $
28 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 28431000 فلزات گرانبها به حالت کلوئ?دال 60 719,589,024 Rls. 22,176 $
29 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 57 660,090,210 Rls. 17,862 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 188 658,308,700 Rls. 17,650 $
31 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 160 630,339,300 Rls. 16,956 $
32 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 490 553,483,609 Rls. 17,060 $
33 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 1,284 540,081,270 Rls. 16,623 $
34 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 47 521,196,180 Rls. 16,067 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064050 كامپوزيت 256 448,706,970 Rls. 12,030 $
36 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 190 436,187,969 Rls. 13,290 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 127 429,594,000 Rls. 13,200 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,374 418,198,066 Rls. 11,177 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 71 363,512,197 Rls. 11,075 $
40 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 247 355,282,940 Rls. 9,935 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 306 350,584,392 Rls. 9,370 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 69 348,192,892 Rls. 9,878 $
43 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 26 335,580,700 Rls. 10,329 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 250 332,148,180 Rls. 9,906 $
45 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 80 284,097,688 Rls. 7,772 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 466 278,809,614 Rls. 8,173 $
47 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 279 258,139,000 Rls. 7,945 $
48 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 75 256,498,573 Rls. 7,117 $
49 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 6 238,698,000 Rls. 6,675 $
50 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 200 233,834,612 Rls. 6,539 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 600 228,391,229 Rls. 6,479 $
52 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 25 216,911,436 Rls. 5,934 $
53 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 25 202,242,825 Rls. 6,075 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 120 199,066,000 Rls. 6,025 $
55 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 676 188,604,319 Rls. 5,503 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 51 186,681,495 Rls. 5,005 $
57 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 128 183,101,072 Rls. 5,542 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 256 180,474,941 Rls. 4,839 $
59 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064050 كامپوزيت 52 174,644,994 Rls. 4,846 $
60 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 456 161,736,106 Rls. 4,336 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 0 160,622,550 Rls. 4,950 $
62 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84138200 بالابرهاي آبگونها 92 159,534,101 Rls. 4,920 $
63 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 800 139,822,200 Rls. 4,200 $
64 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1 121,870,080 Rls. 3,408 $
65 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 400 118,803,111 Rls. 3,661 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 437 115,374,028 Rls. 3,492 $
67 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 38 113,884,364 Rls. 3,476 $
68 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 105 109,442,400 Rls. 3,100 $
69 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 71031020 عقيق 179 107,585,064 Rls. 3,154 $
70 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064020 سيمان گلاس آنيوس 34 101,527,810 Rls. 3,130 $
71 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84283390 --- سا?ر 400 95,964,400 Rls. 2,800 $
72 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 164 88,270,712 Rls. 2,388 $
73 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064010 - - - سيلر 37 79,898,400 Rls. 2,400 $
74 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064060 سيمان ZOE 90 77,900,940 Rls. 2,340 $
75 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 246 72,249,900 Rls. 2,220 $
76 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 130 66,017,665 Rls. 2,034 $
77 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 13 65,754,140 Rls. 1,937 $
78 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 305 60,705,000 Rls. 1,764 $
79 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 6 58,797,588 Rls. 1,812 $
80 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 40 56,814,000 Rls. 1,700 $
81 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 125 56,449,881 Rls. 1,509 $
82 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 250 49,257,582 Rls. 1,518 $
83 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 33061000 مواد پاكکكننده دندان 40 40,470,000 Rls. 1,176 $
84 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 300 35,240,000 Rls. 1,000 $
85 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25 32,236,358 Rls. 994 $
86 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 28 25,985,960 Rls. 786 $
87 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 85 20,141,460 Rls. 540 $
88 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 21069080 کمكمل غذايي، 25 19,954,080 Rls. 540 $
89 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,280 19,953,409 Rls. 614 $
90 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 15 16,931,754 Rls. 453 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 150 14,595,750 Rls. 450 $
92 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 35030090 ک ک ک ساير 50 10,489,500 Rls. 300 $
93 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2 6,310,030 Rls. 192 $
94 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 30064010 - - - سيلر 6 6,004,818 Rls. 167 $
95 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 16 5,029,500 Rls. 150 $
96 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 52 4,032,200 Rls. 118 $
97 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 1 1,704,499 Rls. 51 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 30 792,855 Rls. 22 $
مجموع کل
97,379,663,695 ريال
مجموع کل
2,843,010 دلار
[1]