آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23,652 191,982,989,800 Rls. 5,204,233 $
2 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 28,364 137,351,521,356 Rls. 4,233,427 $
3 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,435 99,999,568,500 Rls. 3,051,531 $
4 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,995 83,620,753,500 Rls. 2,577,848 $
5 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,267 79,403,077,296 Rls. 2,404,310 $
6 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,861 58,627,296,000 Rls. 1,748,503 $
7 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,173 52,070,505,275 Rls. 1,495,286 $
8 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,183 51,132,814,550 Rls. 1,449,536 $
9 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,892 45,077,344,650 Rls. 1,264,266 $
10 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 526 43,948,373,624 Rls. 1,324,983 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 2,635 41,290,777,584 Rls. 1,160,212 $
12 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,690 39,597,357,600 Rls. 1,221,537 $
13 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,057 30,652,012,170 Rls. 823,210 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,038 24,097,878,000 Rls. 741,588 $
15 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 135 20,402,798,606 Rls. 619,939 $
16 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,603 14,706,344,000 Rls. 408,067 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 384 14,296,394,982 Rls. 423,003 $
18 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 198 13,894,195,117 Rls. 428,252 $
19 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,603 13,737,296,000 Rls. 404,729 $
20 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 110 13,317,389,345 Rls. 410,587 $
21 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 300 12,995,620,210 Rls. 378,510 $
22 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 250 12,641,564,875 Rls. 370,409 $
23 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 673 12,558,294,720 Rls. 387,143 $
24 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 100 11,537,501,760 Rls. 312,204 $
25 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 317 11,126,587,419 Rls. 342,904 $
26 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,000 10,707,080,932 Rls. 304,620 $
27 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 876 10,076,311,279 Rls. 295,363 $
28 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 178 7,905,477,200 Rls. 238,339 $
29 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 265 7,563,425,866 Rls. 232,793 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 308 6,619,645,200 Rls. 179,142 $
31 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 299 6,595,121,130 Rls. 178,464 $
32 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 87 6,503,681,250 Rls. 177,111 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 770 6,396,659,800 Rls. 197,191 $
34 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 125 6,382,093,750 Rls. 181,114 $
35 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 236 5,662,650,445 Rls. 152,822 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 90 5,388,812,000 Rls. 165,002 $
37 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 175 4,861,597,770 Rls. 149,878 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 23 4,436,166,000 Rls. 118,567 $
39 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 20 4,323,184,011 Rls. 132,187 $
40 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 71 4,057,768,000 Rls. 125,089 $
41 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 163 3,883,078,290 Rls. 104,795 $
42 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,709 3,457,119,884 Rls. 97,140 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,728 3,313,579,558 Rls. 97,625 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 65 3,185,211,363 Rls. 98,197 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 75 3,067,480,200 Rls. 94,559 $
46 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,768 3,027,735,547 Rls. 93,175 $
47 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 30 3,013,350,354 Rls. 92,953 $
48 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,019 2,946,252,400 Rls. 80,600 $
49 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 190 2,817,319,050 Rls. 81,846 $
50 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 306 2,390,909,240 Rls. 79,390 $
51 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 15 2,081,861,858 Rls. 56,953 $
52 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30044190 ک ک ک ساير 25 2,018,835,000 Rls. 62,032 $
53 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 1,784,738,114 Rls. 48,825 $
54 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 70 1,636,812,900 Rls. 48,816 $
55 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 10 1,508,544,150 Rls. 43,825 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 125 1,460,549,425 Rls. 41,553 $
57 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 825 1,432,256,392 Rls. 41,609 $
58 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 201 1,424,845,120 Rls. 41,979 $
59 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 680 1,379,342,590 Rls. 40,246 $
60 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30044190 ک ک ک ساير 15 1,371,697,600 Rls. 42,001 $
61 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 474 1,218,020,352 Rls. 34,653 $
62 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 10 1,167,404,975 Rls. 35,695 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 92 1,115,028,100 Rls. 34,093 $
64 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 107 1,097,254,547 Rls. 33,812 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 230 1,019,530,698 Rls. 27,334 $
66 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 150 993,536,754 Rls. 27,783 $
67 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 138 922,765,546 Rls. 26,253 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 412 880,776,005 Rls. 26,904 $
69 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 509 848,935,667 Rls. 26,172 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90192010 ---نبولايزر 10 836,209,560 Rls. 23,203 $
71 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 55 791,371,170 Rls. 24,396 $
72 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 890 727,776,000 Rls. 22,400 $
73 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 33 673,805,952 Rls. 18,568 $
74 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 308 668,681,536 Rls. 20,515 $
75 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 277 647,431,275 Rls. 17,519 $
76 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 22 633,091,200 Rls. 19,385 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90192010 ---نبولايزر 22 498,364,500 Rls. 15,358 $
78 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 30 447,687,635 Rls. 12,247 $
79 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 262 424,676,916 Rls. 13,087 $
80 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 412 384,587,235 Rls. 11,851 $
81 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 40 360,595,410 Rls. 10,522 $
82 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 230 358,484,581 Rls. 11,052 $
83 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 345 348,214,950 Rls. 10,730 $
84 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 295 341,365,914 Rls. 10,254 $
85 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 190 292,159,200 Rls. 8,170 $
86 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 9 290,847,231 Rls. 8,952 $
87 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 11 282,263,247 Rls. 7,995 $
88 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 41 279,085,280 Rls. 8,480 $
89 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 9 261,774,660 Rls. 8,070 $
90 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 14 232,183,000 Rls. 7,000 $
91 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 26 215,751,849 Rls. 6,652 $
92 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 970 208,516,560 Rls. 5,831 $
93 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 150 204,721,640 Rls. 6,310 $
94 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 25 192,785,250 Rls. 5,250 $
95 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 416 184,613,910 Rls. 5,689 $
96 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 100 178,836,514 Rls. 5,218 $
97 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 14 175,431,760 Rls. 4,978 $
98 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 300 159,044,200 Rls. 4,900 $
99 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5 152,136,903 Rls. 4,623 $
100 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2 149,602,447 Rls. 4,546 $
مجموع کل
1,295,612,800,736 ريال
مجموع کل
38,018,468 دلار