آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,799 203,345,418,760 Rls. 6,267,392 $
2 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 500 188,017,000,000 Rls. 5,181,094 $
3 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,428 161,300,414,979 Rls. 4,966,660 $
4 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 21,162 121,743,754,510 Rls. 3,435,984 $
5 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 960 108,199,069,022 Rls. 3,297,574 $
6 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 524 84,421,735,575 Rls. 2,602,432 $
7 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,577 80,885,413,828 Rls. 2,495,831 $
8 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,253 79,899,600,976 Rls. 2,149,866 $
9 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 8,353 78,131,906,560 Rls. 2,358,896 $
10 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,882 72,406,281,723 Rls. 2,134,637 $
11 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 120 66,492,451,525 Rls. 2,049,900 $
12 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,313 65,230,385,854 Rls. 1,886,361 $
13 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,987 63,805,287,280 Rls. 1,923,642 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,692 61,287,196,665 Rls. 1,742,106 $
15 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 7,516 58,418,229,510 Rls. 1,626,682 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 138 56,708,257,986 Rls. 1,654,605 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,154 55,256,379,520 Rls. 1,670,022 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,489 46,379,654,717 Rls. 1,341,326 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,317 46,197,845,782 Rls. 1,255,613 $
20 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,750 44,483,830,000 Rls. 1,289,329 $
21 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,790 42,505,732,512 Rls. 1,309,015 $
22 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 650 42,188,666,206 Rls. 1,285,378 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 20,765 41,303,387,269 Rls. 1,272,649 $
24 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29371920 ک ک ک ماده موثره تر?پتورل?ن استات 10 40,990,040,000 Rls. 1,118,795 $
25 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,030 40,884,616,220 Rls. 1,160,461 $
26 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,698 40,784,409,005 Rls. 1,140,919 $
27 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,456 39,846,261,180 Rls. 1,226,627 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 15,428 38,947,292,000 Rls. 1,046,696 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,300 38,858,944,507 Rls. 1,173,869 $
30 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,329 35,752,253,431 Rls. 1,102,765 $
31 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29372990 ک ک ک ساير 10 34,843,405,000 Rls. 1,061,587 $
32 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,664 34,702,571,916 Rls. 962,729 $
33 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,446 34,136,834,319 Rls. 917,196 $
34 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,779 33,699,686,240 Rls. 1,016,473 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 712 33,364,821,280 Rls. 895,440 $
36 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 944 32,686,903,296 Rls. 1,007,473 $
37 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 824 32,565,127,950 Rls. 968,376 $
38 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,913 29,223,243,273 Rls. 808,786 $
39 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,608 29,119,742,834 Rls. 826,170 $
40 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,879 29,088,373,200 Rls. 802,232 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,285 28,547,385,553 Rls. 879,913 $
42 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,072 26,906,395,312 Rls. 723,277 $
43 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,529 26,147,031,746 Rls. 702,917 $
44 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,419 25,964,657,235 Rls. 800,472 $
45 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,203 25,795,678,117 Rls. 705,687 $
46 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,208 24,900,541,656 Rls. 723,909 $
47 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 954 24,476,454,203 Rls. 742,024 $
48 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30029090 ساير مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش، حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرايندهاي بيوتکنولوژيک به دست آمده باشد. 1,500 24,349,170,000 Rls. 751,100 $
49 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 955 23,904,237,206 Rls. 680,053 $
50 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 350 23,580,315,578 Rls. 642,277 $
51 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 491 22,472,159,296 Rls. 656,293 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,794 22,399,986,441 Rls. 687,132 $
53 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,025 22,173,259,700 Rls. 629,243 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,605 21,952,584,580 Rls. 610,158 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 557 21,818,131,320 Rls. 667,719 $
56 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,406 21,480,880,043 Rls. 576,749 $
57 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,182 21,145,673,224 Rls. 644,253 $
58 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 3,300 21,072,386,993 Rls. 569,084 $
59 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29371920 ک ک ک ماده موثره تر?پتورل?ن استات 5 20,876,765,000 Rls. 563,415 $
60 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,213 19,431,069,268 Rls. 598,819 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,415 19,205,242,480 Rls. 516,260 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,338 18,932,872,255 Rls. 535,700 $
63 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29371920 ک ک ک ماده موثره تر?پتورل?ن استات 5 18,909,345,000 Rls. 536,588 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 404 18,095,820,000 Rls. 557,910 $
65 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,783 17,875,747,515 Rls. 551,084 $
66 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 330 17,543,745,000 Rls. 509,667 $
67 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,154 17,492,898,327 Rls. 486,620 $
68 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 404 17,460,360,000 Rls. 538,634 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,213 16,756,989,088 Rls. 505,200 $
70 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,167 16,648,237,427 Rls. 512,234 $
71 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 300 16,150,539,240 Rls. 458,158 $
72 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,236 16,149,919,783 Rls. 467,135 $
73 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,425 15,715,717,809 Rls. 463,017 $
74 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 448 15,489,249,465 Rls. 477,396 $
75 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90041000 عينک آفتابي 3,558 15,093,968,160 Rls. 418,670 $
76 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 673 15,013,429,190 Rls. 440,414 $
77 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,219 14,868,093,497 Rls. 458,176 $
78 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,288 14,828,100,984 Rls. 404,382 $
79 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 3,075 14,814,215,550 Rls. 456,510 $
80 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 181 14,701,488,586 Rls. 428,217 $
81 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,305 14,695,153,879 Rls. 429,191 $
82 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,088 14,540,398,480 Rls. 447,382 $
83 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,532 14,404,594,525 Rls. 402,002 $
84 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 109 14,271,670,660 Rls. 405,002 $
85 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,060 14,090,107,436 Rls. 433,188 $
86 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 2,703 13,762,667,250 Rls. 425,457 $
87 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,349 13,687,928,873 Rls. 381,038 $
88 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,558 13,638,251,530 Rls. 366,263 $
89 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,961 13,239,759,184 Rls. 408,070 $
90 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5,307 13,193,163,880 Rls. 360,905 $
91 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 264 13,060,839,000 Rls. 402,425 $
92 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 279 12,986,419,935 Rls. 399,705 $
93 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,037 12,970,795,025 Rls. 429,326 $
94 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 345 12,800,155,870 Rls. 375,350 $
95 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 613 12,757,420,324 Rls. 391,521 $
96 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 400 12,590,544,500 Rls. 367,360 $
97 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 29280090 --- سا?ر 154 12,508,101,452 Rls. 357,732 $
98 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,194 12,508,054,635 Rls. 354,835 $
99 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 943 12,490,618,107 Rls. 365,345 $
100 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 493 12,207,037,115 Rls. 346,966 $
مجموع کل
3,535,646,849,897 ريال
مجموع کل
103,559,117 دلار