آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,210 30,768,409,547 Rls. 837,446 $
2 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,340 24,037,442,908 Rls. 730,377 $
3 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 238 11,484,155,262 Rls. 311,447 $
4 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 150 9,273,475,029 Rls. 250,960 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 90 3,664,755,800 Rls. 99,800 $
6 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 206 2,816,418,881 Rls. 79,137 $
7 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 134 2,500,471,500 Rls. 66,900 $
8 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 150 2,184,915,593 Rls. 59,128 $
9 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 61 1,780,694,368 Rls. 54,447 $
10 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,045 1,403,697,261 Rls. 37,759 $
11 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 42 1,214,388,000 Rls. 33,222 $
12 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 150 1,147,279,414 Rls. 31,048 $
13 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 150 742,135,839 Rls. 20,084 $
14 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 150 732,062,723 Rls. 19,811 $
15 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4 669,150,000 Rls. 18,000 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 210 622,665,144 Rls. 17,496 $
17 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 1,990 585,850,700 Rls. 16,300 $
18 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 32 581,118,300 Rls. 16,620 $
19 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 28 544,879,070 Rls. 14,705 $
20 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 150 543,938,244 Rls. 14,720 $
21 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 150 498,171,344 Rls. 13,482 $
22 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 268 468,728,000 Rls. 13,000 $
23 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 500 459,098,100 Rls. 12,900 $
24 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 34 424,999,169 Rls. 12,038 $
25 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 1,275 412,725,000 Rls. 11,250 $
26 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8 316,924,799 Rls. 9,555 $
27 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 920 258,176,562 Rls. 7,725 $
28 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 56 247,541,400 Rls. 6,659 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 735 238,018,640 Rls. 7,176 $
30 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 162 195,151,000 Rls. 6,017 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 231 194,700,000 Rls. 6,000 $
32 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 522 193,654,860 Rls. 5,970 $
33 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 886 190,903,021 Rls. 5,830 $
34 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 565 181,779,140 Rls. 5,281 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 312 150,974,978 Rls. 4,048 $
36 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 525 140,958,090 Rls. 4,095 $
37 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 824 139,261,844 Rls. 4,291 $
38 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 485 136,822,125 Rls. 4,125 $
39 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 688 127,419,533 Rls. 3,915 $
40 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 179 110,925,000 Rls. 3,408 $
41 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 22 103,820,800 Rls. 3,200 $
42 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 286 101,091,760 Rls. 3,080 $
43 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 167 97,637,247 Rls. 3,009 $
44 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 519 92,173,404 Rls. 2,841 $
45 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,075 78,600,051 Rls. 2,361 $
46 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 48 74,350,000 Rls. 2,000 $
47 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 731 70,477,963 Rls. 2,005 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20 59,678,400 Rls. 1,600 $
49 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 38 54,462,560 Rls. 1,630 $
50 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 270 46,491,386 Rls. 1,351 $
51 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 156 38,589,510 Rls. 1,143 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 5 30,552,992 Rls. 934 $
53 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 13 26,361,750 Rls. 750 $
54 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 15 26,257,600 Rls. 800 $
55 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 53 24,936,514 Rls. 760 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 162 17,731,253 Rls. 503 $
57 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 100 14,095,200 Rls. 400 $
58 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 73202000 ک فنر مارپيچ 44 12,780,639 Rls. 363 $
59 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 11 12,638,832 Rls. 358 $
60 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 95061100 ا سکي روي برف 24 12,032,064 Rls. 341 $
61 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 97050000 كلكسيون و اشيا? كلكسيوني وابسته به حيوان شناسي، گياه شناسي، معدنکشناسي، كالبد شناسي، تاريخي، باستانکشناسي، ديرينکشناسي، نژادشناسي يا سكه و مدالکشناسي. 26 11,460,250 Rls. 308 $
62 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 20 10,591,200 Rls. 300 $
63 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 35 6,694,097 Rls. 203 $
64 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 23 5,714,400 Rls. 175 $
65 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 8 5,335,596 Rls. 150 $
66 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 42 4,577,322 Rls. 138 $
67 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 12 4,571,490 Rls. 130 $
68 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 4 2,850,309 Rls. 78 $
69 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1 835,500 Rls. 25 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 2 822,480 Rls. 23 $
71 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 25070010 کائولن 35 297,360 Rls. 9 $
مجموع کل
103,433,346,117 ريال
مجموع کل
2,907,140 دلار
[1]