آمار کل " واردات از" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 481 112,935,509,600 Rls. 3,039,857 $
2 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 470 83,220,331,100 Rls. 2,398,804 $
3 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 429 79,964,005,600 Rls. 2,362,108 $
4 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 362 79,658,865,400 Rls. 2,223,742 $
5 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 285 66,644,740,800 Rls. 1,821,909 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 327 58,373,748,900 Rls. 1,755,525 $
7 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 214 41,578,537,900 Rls. 1,174,084 $
8 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 219 38,323,109,300 Rls. 1,168,091 $
9 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 126 20,356,434,500 Rls. 627,432 $
10 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 97 16,418,455,200 Rls. 506,149 $
11 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,200 3,334,724,096 Rls. 102,784 $
12 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,300 2,652,135,136 Rls. 73,556 $
13 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 168 2,516,895,742 Rls. 71,422 $
14 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 2,186 2,294,648,108 Rls. 64,476 $
15 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 230 1,804,526,430 Rls. 53,165 $
16 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,000 1,125,918,000 Rls. 31,950 $
17 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 340 879,976,040 Rls. 25,926 $
18 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 112 734,409,550 Rls. 22,450 $
19 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15 696,560,124 Rls. 20,843 $
20 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 83 665,300,440 Rls. 19,601 $
21 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 900 648,730,892 Rls. 20,000 $
22 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 110 644,205,735 Rls. 19,665 $
23 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 78 643,751,250 Rls. 19,750 $
24 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 20 637,477,500 Rls. 19,370 $
25 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 878 628,453,865 Rls. 17,435 $
26 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 70 588,170,391 Rls. 16,822 $
27 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 766 547,062,418 Rls. 16,751 $
28 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 762 542,549,306 Rls. 15,172 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 75 523,552,131 Rls. 15,809 $
30 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 203 512,643,250 Rls. 13,790 $
31 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 536 473,321,926 Rls. 14,589 $
32 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 383 367,286,779 Rls. 11,305 $
33 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,060 358,767,178 Rls. 11,060 $
34 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 26 351,757,122 Rls. 9,402 $
35 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 150 330,478,125 Rls. 9,375 $
36 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 413 294,011,820 Rls. 8,980 $
37 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 845 273,929,718 Rls. 8,224 $
38 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 610 245,861,396 Rls. 7,491 $
39 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,008 234,040,464 Rls. 7,056 $
40 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 27 216,356,000 Rls. 6,574 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 290 189,493,866 Rls. 5,420 $
42 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 300 172,439,520 Rls. 5,280 $
43 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 188 160,184,000 Rls. 4,793 $
44 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 25 146,745,828 Rls. 4,104 $
45 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 25301020 ورميکوليت وکلريت 1,000 146,678,520 Rls. 4,520 $
46 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 60 133,225,162 Rls. 3,779 $
47 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 172 128,842,365 Rls. 3,878 $
48 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1 121,351,850 Rls. 3,275 $
49 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 30 113,636,625 Rls. 3,075 $
50 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 85044060 ا نوا ع UPS 176 101,826,000 Rls. 3,000 $
51 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 180 98,764,265 Rls. 3,001 $
52 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 131 81,225,496 Rls. 2,502 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 72 79,165,130 Rls. 2,136 $
54 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 60 70,814,280 Rls. 1,916 $
55 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 102 69,016,205 Rls. 1,850 $
56 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 3 64,958,950 Rls. 1,840 $
57 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 100 52,667,473 Rls. 1,600 $
58 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 460 50,993,760 Rls. 1,380 $
59 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 140 40,876,969 Rls. 1,258 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 350 38,034,938 Rls. 1,171 $
61 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 50 32,495,000 Rls. 1,000 $
62 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 25 28,503,468 Rls. 815 $
63 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 30 23,133,830 Rls. 626 $
64 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 30 21,142,800 Rls. 600 $
65 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 25 19,821,388 Rls. 610 $
66 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 18 13,304,850 Rls. 390 $
67 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 21 8,618,248 Rls. 266 $
68 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1 7,466,816 Rls. 228 $
69 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7 7,295,745 Rls. 205 $
70 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 2 2,847,120 Rls. 80 $
71 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5 2,117,555 Rls. 65 $
72 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1 1,962,300 Rls. 60 $
73 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 80 1,937,362 Rls. 53 $
74 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 10 1,748,250 Rls. 50 $
75 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 100 1,676,500 Rls. 50 $
76 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11 1,453,760 Rls. 44 $
77 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 38249990 ک ک ک ساير 2 349,650 Rls. 10 $
مجموع کل
625,478,055,076 ريال
مجموع کل
17,897,424 دلار
[1]