آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 341,206 75,330,112,435 Rls. 2,281,572 $
2 12 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 245,184 62,073,023,054 Rls. 1,669,752 $
3 10 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 172,076 39,084,904,512 Rls. 1,077,046 $
4 7 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 172,166 37,243,287,742 Rls. 1,095,499 $
5 2 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 190,136 36,999,901,570 Rls. 1,140,681 $
6 4 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 192,181 35,821,748,857 Rls. 1,102,103 $
7 7 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 154,817 31,643,034,368 Rls. 945,283 $
8 9 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 114,190 25,378,296,768 Rls. 719,931 $
9 8 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 115,477 24,851,008,200 Rls. 721,951 $
10 5 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 115,402 22,496,575,246 Rls. 686,629 $
11 6 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 76,603 15,064,134,215 Rls. 457,723 $
12 3 1396 جلفا ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 76,761 14,089,501,493 Rls. 434,271 $
13 11 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 55,847 13,433,266,220 Rls. 403,510 $
14 9 1396 جلفا ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 56,759 12,069,789,534 Rls. 342,396 $
15 1 1396 جلفا ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 37,537 8,377,549,200 Rls. 258,439 $
16 10 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 17,993 6,207,616,204 Rls. 172,247 $
17 8 1396 جلفا ژاپن 55029000 ک ک سا?ر 17,976 5,870,821,020 Rls. 170,554 $
18 2 1396 جلفا ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 20,398 4,167,441,240 Rls. 128,470 $
19 5 1396 جلفا ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,200 1,798,775,000 Rls. 55,000 $
20 3 1396 جلفا ژاپن 27101910 روغن موتور 9,696 1,010,124,474 Rls. 31,134 $
21 3 1396 جلفا ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,855 445,391,232 Rls. 13,728 $
مجموع کل
473,456,302,584 ريال
مجموع کل
13,907,919 دلار
[1]