آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 جلفا چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 286,922 77,602,000,000 Rls. 2,152,263 $
2 3 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 484,660 75,433,606,932 Rls. 2,329,654 $
3 10 1396 جلفا چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 196,544 54,917,975,100 Rls. 1,555,574 $
4 12 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 237,727 29,764,082,426 Rls. 817,306 $
5 2 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 193,795 28,991,872,253 Rls. 913,173 $
6 1 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 167,326 25,663,486,786 Rls. 798,416 $
7 2 1396 جلفا چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,526,850 16,778,185,773 Rls. 517,254 $
8 3 1396 جلفا چين 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,405,500 15,926,220,948 Rls. 490,848 $
9 5 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 100,347 15,745,528,386 Rls. 485,038 $
10 10 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 104,134 14,950,216,416 Rls. 416,536 $
11 3 1396 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 110,220 13,818,527,040 Rls. 425,995 $
12 3 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 136,350 12,568,430,002 Rls. 387,367 $
13 2 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 96,375 12,505,678,988 Rls. 385,500 $
14 7 1396 جلفا چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,627 11,964,360,000 Rls. 358,000 $
15 5 1396 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 108,932 11,539,216,632 Rls. 355,714 $
16 10 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 107,886 11,206,128,400 Rls. 313,730 $
17 11 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 123,619 10,538,888,685 Rls. 291,721 $
18 3 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 80,364 10,431,383,771 Rls. 321,457 $
19 7 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 73,236 9,839,411,364 Rls. 292,915 $
20 12 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 146,250 9,839,202,750 Rls. 262,883 $
21 9 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 76,345 8,921,464,300 Rls. 253,154 $
22 12 1396 جلفا چين 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 619,427 8,377,160,229 Rls. 226,704 $
23 4 1396 جلفا چين 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 710,290 8,376,020,830 Rls. 258,057 $
24 2 1396 جلفا چين 98870441 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 37,800 8,317,230,000 Rls. 256,317 $
25 9 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7,913 7,077,974,120 Rls. 200,595 $
26 5 1396 جلفا چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 67,082 7,077,228,153 Rls. 216,039 $
27 4 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 42,000 6,950,226,000 Rls. 214,752 $
28 6 1396 جلفا چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 67,300 6,696,821,100 Rls. 201,900 $
29 7 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 280,900 6,646,171,913 Rls. 198,594 $
30 10 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 56,388 6,549,619,743 Rls. 181,737 $
31 4 1396 جلفا چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 51,910 6,436,156,900 Rls. 198,322 $
32 5 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,887 5,694,199,000 Rls. 173,821 $
33 4 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 41,552 5,667,493,936 Rls. 174,552 $
34 10 1396 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 52,790 5,636,407,920 Rls. 157,170 $
35 11 1396 جلفا چين 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 21,500 5,521,174,800 Rls. 153,200 $
36 5 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 53,048 5,331,527,250 Rls. 162,750 $
37 5 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 52,272 5,218,303,056 Rls. 159,072 $
38 3 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 53,123 4,753,940,745 Rls. 146,505 $
39 1 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 57,376 4,554,601,920 Rls. 140,502 $
40 10 1396 جلفا چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 16,583 4,427,142,196 Rls. 124,396 $
41 12 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 37,353 4,421,480,975 Rls. 119,645 $
42 11 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 166,200 4,405,954,722 Rls. 119,235 $
43 5 1396 جلفا چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 47,537 4,395,197,340 Rls. 134,580 $
44 5 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 35,040 4,282,893,820 Rls. 130,710 $
45 8 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 44,900 4,239,129,900 Rls. 124,260 $
46 1 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,556 4,090,231,488 Rls. 126,172 $
47 8 1396 جلفا چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 37,853 4,002,098,880 Rls. 117,312 $
48 3 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,110 3,909,434,633 Rls. 120,467 $
49 12 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 59,413 3,829,462,665 Rls. 102,351 $
50 5 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 28,726 3,769,842,030 Rls. 114,902 $
51 6 1396 جلفا چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 28,020 3,710,939,520 Rls. 113,280 $
52 8 1396 جلفا چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 9,390 3,703,786,508 Rls. 105,374 $
53 6 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 26,370 3,629,189,560 Rls. 109,560 $
54 12 1396 جلفا چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8,777 3,626,991,353 Rls. 97,565 $
55 6 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 27,346 3,614,047,360 Rls. 109,384 $
56 6 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,169 3,601,117,314 Rls. 109,420 $
57 5 1396 جلفا چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 27,718 3,587,424,128 Rls. 109,690 $
58 3 1396 جلفا چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 39,098 3,551,774,456 Rls. 109,474 $
59 7 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,003 3,519,220,608 Rls. 103,158 $
60 1 1396 جلفا چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 42,330 3,512,350,380 Rls. 108,340 $
61 5 1396 جلفا چين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 3,450,053,250 Rls. 106,654 $
62 5 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 22,276 3,436,679,312 Rls. 105,606 $
63 11 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 23,323 3,385,473,388 Rls. 93,292 $
64 7 1396 جلفا چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 22,200 3,314,462,250 Rls. 97,156 $
65 8 1396 جلفا چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 21,454 3,202,466,442 Rls. 93,035 $
66 4 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 24,253 3,151,919,880 Rls. 97,012 $
67 2 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 70,000 3,150,512,751 Rls. 97,107 $
68 3 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 70,000 3,148,309,500 Rls. 97,038 $
69 10 1396 جلفا چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,553 3,135,602,500 Rls. 87,685 $
70 10 1396 جلفا چين 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 48,750 3,081,755,625 Rls. 85,512 $
71 6 1396 جلفا چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,250 2,987,620,800 Rls. 91,200 $
72 5 1396 جلفا چين 85044060 ا نوا ع UPS 8,670 2,961,990,000 Rls. 90,000 $
73 10 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 116,300 2,864,339,717 Rls. 79,479 $
74 10 1396 جلفا چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 21,563 2,842,973,640 Rls. 79,502 $
75 5 1396 جلفا چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 14,000 2,813,998,100 Rls. 85,900 $
76 3 1396 جلفا چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 33,300 2,801,841,354 Rls. 86,346 $
77 11 1396 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,587 2,792,617,362 Rls. 76,050 $
78 11 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 21,642 2,792,144,060 Rls. 77,130 $
79 4 1396 جلفا چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 35,000 2,750,376,800 Rls. 84,640 $
80 8 1396 جلفا چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 110,904 2,740,456,700 Rls. 78,377 $
81 3 1396 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,645 2,695,174,990 Rls. 83,072 $
82 8 1396 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,678 2,687,381,928 Rls. 76,859 $
83 12 1396 جلفا چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 7,000 2,649,802,500 Rls. 71,042 $
84 9 1396 جلفا چين 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 9,450 2,643,343,425 Rls. 75,204 $
85 3 1396 جلفا چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 19,800 2,633,803,920 Rls. 81,180 $
86 8 1396 جلفا چين 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 38,200 2,630,618,050 Rls. 75,844 $
87 8 1396 جلفا چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 10,800 2,597,207,940 Rls. 75,780 $
88 3 1396 جلفا چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,350 2,593,482,976 Rls. 79,952 $
89 12 1396 جلفا چين 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 96,000 2,518,344,000 Rls. 67,518 $
90 4 1396 جلفا چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,685 2,511,953,280 Rls. 77,184 $
91 11 1396 جلفا چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 24,897 2,485,672,000 Rls. 68,000 $
92 9 1396 جلفا چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 16,743 2,360,829,972 Rls. 66,972 $
93 9 1396 جلفا چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 17,190 2,330,091,100 Rls. 66,100 $
94 7 1396 جلفا چين 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 102,099 2,329,984,612 Rls. 69,490 $
95 9 1396 جلفا چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 21,988 2,316,757,536 Rls. 66,336 $
96 1 1396 جلفا چين 85437020 ---لامپ LED 8,110 2,299,295,277 Rls. 70,927 $
97 4 1396 جلفا چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 47,093 2,295,077,355 Rls. 70,640 $
98 3 1396 جلفا چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 4,300 2,268,449,700 Rls. 69,906 $
99 9 1396 جلفا چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 20,770 2,224,348,800 Rls. 63,120 $
100 6 1396 جلفا چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 14,570 2,223,101,091 Rls. 67,156 $
مجموع کل
785,758,148,286 ريال
مجموع کل
23,185,365 دلار