آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 523,494 19,199,941,280 Rls. 523,600 $
2 12 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 421,072 15,875,415,920 Rls. 426,200 $
3 7 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 390,185 13,175,909,430 Rls. 390,665 $
4 8 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 354,030 12,338,593,200 Rls. 354,030 $
5 9 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 238,000 8,387,120,000 Rls. 238,000 $
6 6 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 231,000 7,555,917,600 Rls. 228,690 $
7 10 1396 جلفا پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 150,000 5,405,850,000 Rls. 150,000 $
مجموع کل
81,938,747,430 ريال
مجموع کل
2,311,185 دلار
[1]