آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 46,155 50,316,328,675 Rls. 1,551,369 $
2 1 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 16,335 17,237,056,808 Rls. 531,894 $
3 12 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 6,254 6,990,779,763 Rls. 188,665 $
4 4 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 6,255 5,546,702,205 Rls. 170,889 $
5 5 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 4,359 4,001,701,644 Rls. 122,530 $
6 7 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 3,980 3,845,799,405 Rls. 115,521 $
7 10 1396 جلفا لهستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 2,085 2,128,432,383 Rls. 60,289 $
8 3 1396 جلفا لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,700 1,217,653,800 Rls. 37,524 $
9 1 1396 جلفا لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,205 1,199,141,820 Rls. 36,990 $
10 6 1396 جلفا لهستان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 20,806 1,154,498,400 Rls. 34,942 $
11 9 1396 جلفا لهستان 84146010 ---هود آشپزخانه 4,250 893,283,900 Rls. 25,100 $
12 9 1396 جلفا لهستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,150 848,321,978 Rls. 24,029 $
13 10 1396 جلفا لهستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,300 846,763,344 Rls. 23,793 $
14 2 1396 جلفا لهستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,276 796,889,028 Rls. 24,569 $
15 5 1396 جلفا لهستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 21,900 749,190,959 Rls. 22,826 $
16 3 1396 جلفا لهستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,500 734,400,002 Rls. 22,636 $
17 10 1396 جلفا لهستان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 21,160 563,041,987 Rls. 15,821 $
18 5 1396 جلفا لهستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,650 520,011,646 Rls. 15,801 $
19 2 1396 جلفا لهستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 21,000 499,112,558 Rls. 15,386 $
20 12 1396 جلفا لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 4,409 482,997,806 Rls. 12,949 $
21 2 1396 جلفا لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 6,584 258,005,917 Rls. 7,954 $
22 2 1396 جلفا لهستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,351 226,942,172 Rls. 6,996 $
23 12 1396 جلفا لهستان 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 727 219,541,914 Rls. 5,886 $
24 2 1396 جلفا لهستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,161 144,883,929 Rls. 4,466 $
25 2 1396 جلفا لهستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,154 121,781,210 Rls. 3,754 $
26 2 1396 جلفا لهستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,441 107,015,257 Rls. 3,299 $
27 12 1396 جلفا لهستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 160 52,741,896 Rls. 1,399 $
28 2 1396 جلفا لهستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 526 39,399,823 Rls. 1,215 $
29 3 1396 جلفا لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 130 36,661,720 Rls. 1,130 $
30 2 1396 جلفا لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 459 23,666,502 Rls. 730 $
31 2 1396 جلفا لهستان 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 200 15,813,420 Rls. 487 $
32 2 1396 جلفا لهستان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 92 5,971,729 Rls. 184 $
مجموع کل
101,824,533,600 ريال
مجموع کل
3,091,023 دلار
[1]