آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 70,729 17,511,644,352 Rls. 539,899 $
2 12 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 19,443 12,515,495,896 Rls. 336,678 $
3 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 116,000 12,442,746,000 Rls. 354,000 $
4 6 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 30,128 12,108,209,404 Rls. 368,514 $
5 4 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 36,637 10,162,241,670 Rls. 313,032 $
6 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 20,312 8,224,068,299 Rls. 252,347 $
7 1 1396 جلفا فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 16,972 7,642,527,400 Rls. 235,866 $
8 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 12,307 7,218,681,447 Rls. 205,373 $
9 9 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 14,300 6,742,458,758 Rls. 191,826 $
10 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 10,400 4,903,613,782 Rls. 139,509 $
11 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 15,254 4,139,698,452 Rls. 120,786 $
12 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 107,302 4,131,570,629 Rls. 118,033 $
13 4 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 53,067 4,005,367,200 Rls. 123,280 $
14 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 7,083 3,913,172,594 Rls. 115,290 $
15 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 93,000 3,678,626,174 Rls. 103,364 $
16 3 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 13,004 3,162,333,334 Rls. 97,471 $
17 11 1396 جلفا فدراسيون روسيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 91,500 3,051,739,068 Rls. 82,587 $
18 3 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,660,250,000 Rls. 82,008 $
19 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 5,270 2,623,806,464 Rls. 80,498 $
20 12 1396 جلفا فدراسيون روسيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 62,220 2,145,830,064 Rls. 58,071 $
21 2 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 19,461 1,984,923,398 Rls. 61,193 $
22 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,435 1,964,327,866 Rls. 60,148 $
23 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 57,754 1,962,734,088 Rls. 54,886 $
24 6 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 60,883 1,911,000,560 Rls. 57,839 $
25 4 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,700 1,787,225,000 Rls. 55,000 $
26 2 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,800 1,768,470,500 Rls. 54,500 $
27 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 21,677 1,749,297,205 Rls. 53,663 $
28 9 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 42,835 1,663,471,524 Rls. 47,118 $
29 7 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 43,300 1,575,523,397 Rls. 45,970 $
30 9 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 9,108 1,447,138,206 Rls. 41,068 $
31 9 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,467 1,434,237,647 Rls. 40,625 $
32 11 1396 جلفا فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,580 1,360,753,440 Rls. 37,740 $
33 3 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 41,332 1,273,926,638 Rls. 39,265 $
34 2 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 40,000 1,213,143,800 Rls. 37,400 $
35 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,229 1,067,176,964 Rls. 32,676 $
36 12 1396 جلفا فدراسيون روسيه 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 25,190 966,963,984 Rls. 26,168 $
37 7 1396 جلفا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 10,170 812,566,728 Rls. 24,408 $
38 6 1396 جلفا فدراسيون روسيه 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 10,736 799,322,372 Rls. 24,353 $
39 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 10,466 754,724,192 Rls. 20,932 $
40 3 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 20,666 738,847,212 Rls. 22,773 $
41 10 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,550 699,277,649 Rls. 19,808 $
42 6 1396 جلفا فدراسيون روسيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 20,227 634,896,640 Rls. 19,216 $
43 1 1396 جلفا فدراسيون روسيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 1,092 631,982,536 Rls. 19,501 $
44 12 1396 جلفا فدراسيون روسيه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 6,500 602,127,500 Rls. 16,250 $
45 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,862 497,601,390 Rls. 14,586 $
46 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,870 446,565,350 Rls. 13,090 $
47 9 1396 جلفا فدراسيون روسيه 33051000 شامپوها 2,000 349,878,585 Rls. 9,929 $
48 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 819 336,977,865 Rls. 10,318 $
49 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,092 325,721,654 Rls. 9,973 $
50 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,700 313,175,700 Rls. 9,180 $
51 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 422 120,046,150 Rls. 3,676 $
52 11 1396 جلفا فدراسيون روسيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 612 119,165,080 Rls. 3,305 $
53 8 1396 جلفا فدراسيون روسيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 850 110,191,450 Rls. 3,230 $
54 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 60 71,460,169 Rls. 2,188 $
55 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 143 60,737,187 Rls. 1,860 $
56 3 1396 جلفا فدراسيون روسيه 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 11,517 32,095,322 Rls. 989 $
57 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 36 9,144,520 Rls. 280 $
58 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 72 9,144,520 Rls. 280 $
59 6 1396 جلفا فدراسيون روسيه 68079090 ساير اشياء ساخته شده از آسفالت يا از مواد همانند غير مذکور 123 8,881,633 Rls. 271 $
60 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15 5,388,735 Rls. 165 $
61 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 15 4,082,375 Rls. 125 $
62 5 1396 جلفا فدراسيون روسيه 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 40 2,286,130 Rls. 70 $
مجموع کل
166,610,683,848 ريال
مجموع کل
4,914,447 دلار
[1]