آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 209,500 19,629,882,122 Rls. 602,063 $
2 6 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 170,571 13,561,407,691 Rls. 410,406 $
3 3 1396 جلفا جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 6,480 10,576,168,697 Rls. 325,912 $
4 7 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 130,800 10,288,305,027 Rls. 305,997 $
5 8 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 57,500 7,298,271,946 Rls. 211,108 $
6 12 1396 جلفا جمهوري كره 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 143,875 5,550,685,702 Rls. 148,355 $
7 4 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 50,500 5,529,426,053 Rls. 170,189 $
8 1 1396 جلفا جمهوري كره 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 13,345 3,741,276,000 Rls. 115,500 $
9 4 1396 جلفا جمهوري كره 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 23,200 2,679,662,835 Rls. 82,558 $
10 9 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 16,800 2,272,958,847 Rls. 64,503 $
11 2 1396 جلفا جمهوري كره 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 7,102 908,236,952 Rls. 28,000 $
12 12 1396 جلفا جمهوري كره 55142100 ک ک از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف 3,297 758,402,745 Rls. 20,468 $
13 6 1396 جلفا جمهوري كره 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 5,550 654,613,104 Rls. 19,736 $
14 11 1396 جلفا جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 3,670 488,874,960 Rls. 13,230 $
15 4 1396 جلفا جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,270 159,344,685 Rls. 4,909 $
مجموع کل
84,097,517,366 ريال
مجموع کل
2,522,934 دلار
[1]