آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,021,030 353,146,133,678 Rls. 9,532,190 $
2 11 1396 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 921,830 304,387,362,183 Rls. 8,347,325 $
3 5 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,061,969 278,956,884,192 Rls. 8,519,674 $
4 9 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,944,120 266,827,907,717 Rls. 7,568,941 $
5 6 1396 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 840,150 253,279,614,639 Rls. 7,668,293 $
6 2 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 894,730 206,496,609,182 Rls. 6,365,792 $
7 11 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,030,184 197,421,042,445 Rls. 5,414,165 $
8 5 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,048,297 168,090,511,330 Rls. 5,145,404 $
9 3 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,407,335 165,277,799,562 Rls. 5,095,902 $
10 12 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,325,775 157,656,546,920 Rls. 4,238,989 $
11 6 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,482,350 143,342,275,854 Rls. 4,350,873 $
12 10 1396 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 418,630 141,547,499,800 Rls. 3,952,585 $
13 4 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,270,060 136,305,340,771 Rls. 4,164,195 $
14 8 1396 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 476,320 136,162,383,627 Rls. 3,986,857 $
15 1 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 5,353,385 134,527,683,622 Rls. 4,150,023 $
16 8 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,567,638 131,840,813,804 Rls. 3,840,685 $
17 7 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,450,655 131,612,706,533 Rls. 3,892,772 $
18 12 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,560,016 128,685,073,031 Rls. 3,489,261 $
19 8 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,689,078 121,084,741,297 Rls. 3,515,097 $
20 2 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,401,053 116,257,260,298 Rls. 3,585,123 $
21 10 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,583,612 108,599,131,952 Rls. 3,082,106 $
22 6 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,129,130 100,633,653,118 Rls. 3,034,643 $
23 9 1396 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 330,520 99,479,625,629 Rls. 2,816,768 $
24 7 1396 جلفا ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 304,560 93,853,306,549 Rls. 2,793,903 $
25 3 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,457,560 93,128,375,870 Rls. 2,870,145 $
26 12 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 481,544 91,913,464,660 Rls. 2,484,611 $
27 7 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 392,810 90,225,330,964 Rls. 2,691,845 $
28 10 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,722,560 81,921,832,231 Rls. 2,306,116 $
29 7 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,549,980 81,102,093,870 Rls. 2,421,049 $
30 4 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 411,704 78,561,022,705 Rls. 2,419,730 $
31 11 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,189,280 74,268,095,860 Rls. 2,033,990 $
32 4 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,993,598 74,101,009,278 Rls. 2,281,451 $
33 12 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 507,692 73,677,780,000 Rls. 1,980,000 $
34 11 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 507,692 72,394,245,000 Rls. 1,980,000 $
35 10 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 507,692 70,632,540,000 Rls. 1,980,000 $
36 4 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 306,550 70,455,254,581 Rls. 2,170,253 $
37 8 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 507,692 68,636,700,000 Rls. 1,980,000 $
38 7 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 507,692 66,828,465,000 Rls. 1,980,000 $
39 4 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 530,769 64,341,585,000 Rls. 1,980,000 $
40 5 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,095,700 63,972,444,804 Rls. 1,953,565 $
41 2 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,330,415 63,293,481,788 Rls. 1,951,326 $
42 2 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 296,156 61,583,038,270 Rls. 1,898,658 $
43 3 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 225,910 60,805,933,962 Rls. 1,874,003 $
44 9 1396 جلفا ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 181,460 55,913,342,118 Rls. 1,589,962 $
45 9 1396 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 161,370 54,679,433,966 Rls. 1,551,630 $
46 9 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 323,997 53,431,257,973 Rls. 1,515,769 $
47 7 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 269,233 52,486,964,724 Rls. 1,550,993 $
48 9 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 380,769 52,334,865,000 Rls. 1,485,000 $
49 11 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 238,814 50,992,189,186 Rls. 1,403,049 $
50 9 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 240,653 48,934,355,668 Rls. 1,388,652 $
51 5 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 380,769 48,570,390,000 Rls. 1,485,000 $
52 8 1396 جلفا ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 46,100 48,360,074,000 Rls. 1,424,786 $
53 2 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 450,000 48,174,885,000 Rls. 1,485,000 $
54 5 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 301,828 47,990,512,508 Rls. 1,469,930 $
55 7 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,231,568 47,870,386,087 Rls. 1,419,586 $
56 5 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 274,556 47,564,315,280 Rls. 1,454,968 $
57 12 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 179,239 46,524,481,667 Rls. 1,258,930 $
58 10 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 240,748 45,840,140,976 Rls. 1,276,919 $
59 10 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,140,068 44,385,990,486 Rls. 1,239,872 $
60 1 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 165,740 40,922,051,148 Rls. 1,262,404 $
61 8 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 587,700 40,695,172,835 Rls. 1,196,751 $
62 7 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 249,655 40,134,380,319 Rls. 1,199,040 $
63 8 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 245,367 39,766,788,576 Rls. 1,149,298 $
64 6 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 339,605 38,151,908,651 Rls. 1,154,594 $
65 9 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,238,970 37,023,419,872 Rls. 1,070,308 $
66 7 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 532,834 36,493,906,106 Rls. 1,091,920 $
67 2 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 246,246 36,217,849,856 Rls. 1,116,491 $
68 12 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 872,100 35,712,073,808 Rls. 959,938 $
69 1 1396 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,459,124 35,026,378,810 Rls. 1,080,295 $
70 7 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 303,040 34,950,470,761 Rls. 1,032,016 $
71 5 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 535,039 34,948,402,592 Rls. 1,070,396 $
72 12 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 524,560 34,159,643,379 Rls. 915,620 $
73 9 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 131,009 33,313,624,851 Rls. 944,426 $
74 2 1396 جلفا ترکيه 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 938,810 33,274,913,359 Rls. 1,025,703 $
75 6 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 253,846 32,773,455,000 Rls. 990,000 $
76 3 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 300,000 32,123,025,000 Rls. 990,000 $
77 6 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 175,548 32,103,296,265 Rls. 975,301 $
78 11 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 248,555 31,581,948,764 Rls. 856,419 $
79 4 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 281,435 31,214,866,291 Rls. 960,044 $
80 2 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 466,458 30,548,897,627 Rls. 942,039 $
81 6 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 455,553 30,204,090,364 Rls. 915,694 $
82 9 1396 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 988,800 30,084,220,312 Rls. 854,546 $
83 10 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 510,420 29,456,369,007 Rls. 821,213 $
84 9 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 436,409 29,170,155,402 Rls. 827,484 $
85 1 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 143,644 29,120,723,690 Rls. 898,579 $
86 11 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 896,860 29,019,175,282 Rls. 788,558 $
87 5 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 305,714 28,306,444,760 Rls. 864,840 $
88 6 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,002,400 28,301,115,619 Rls. 853,553 $
89 2 1396 جلفا ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 90,740 28,271,294,903 Rls. 871,522 $
90 2 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 120,279 27,207,127,490 Rls. 838,912 $
91 9 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 588,810 26,732,307,761 Rls. 757,145 $
92 3 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,012,970 26,662,510,226 Rls. 821,658 $
93 4 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 404,917 26,310,878,076 Rls. 809,924 $
94 6 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 639,811 25,954,816,255 Rls. 779,903 $
95 10 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 218,990 25,752,097,280 Rls. 716,691 $
96 5 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 185,020 25,722,019,364 Rls. 785,190 $
97 5 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 949,040 25,681,936,321 Rls. 786,169 $
98 5 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 226,955 25,340,437,886 Rls. 773,713 $
99 8 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 104,874 25,329,636,534 Rls. 732,661 $
100 8 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 671,580 25,077,966,925 Rls. 719,026 $
مجموع کل
7,560,209,983,542 ريال
مجموع کل
220,988,338 دلار