آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 77,797 9,788,903,628 Rls. 264,909 $
2 4 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 75,490 8,482,226,490 Rls. 260,961 $
3 6 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 75,146 8,289,255,497 Rls. 251,901 $
4 3 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 61,301 7,916,020,040 Rls. 243,962 $
5 8 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 66,748 7,897,599,090 Rls. 229,434 $
6 5 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 63,500 7,247,434,980 Rls. 220,932 $
7 6 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 74,430 7,001,830,064 Rls. 212,902 $
8 9 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 51,721 6,398,288,196 Rls. 181,571 $
9 12 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 39,176 6,037,397,223 Rls. 162,405 $
10 11 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 45,314 5,725,810,650 Rls. 155,148 $
11 4 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 58,675 5,605,532,760 Rls. 172,693 $
12 2 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 57,673 5,604,862,990 Rls. 172,782 $
13 12 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 49,692 5,601,265,949 Rls. 150,673 $
14 7 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 53,111 5,461,972,850 Rls. 160,921 $
15 7 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 40,906 5,275,081,730 Rls. 155,415 $
16 10 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 41,757 4,953,002,607 Rls. 137,435 $
17 9 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 39,117 4,668,382,625 Rls. 132,481 $
18 1 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 45,305 4,666,269,012 Rls. 143,896 $
19 10 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 34,000 4,523,484,405 Rls. 125,457 $
20 1 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 43,202 4,256,401,050 Rls. 131,257 $
21 12 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 31,000 4,196,688,595 Rls. 113,259 $
22 3 1396 جلفا اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 42,000 4,178,520,240 Rls. 128,770 $
23 7 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 34,000 4,161,289,770 Rls. 124,106 $
24 3 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 42,887 3,923,858,407 Rls. 120,942 $
25 2 1396 جلفا اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 34,350 3,740,768,493 Rls. 115,324 $
26 1 1396 جلفا اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,500 3,737,811,210 Rls. 115,229 $
27 11 1396 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 85,005 3,682,926,630 Rls. 101,489 $
28 10 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 25,573 3,619,128,656 Rls. 100,423 $
29 6 1396 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 92,412 3,557,954,412 Rls. 108,401 $
30 8 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 29,293 3,328,697,970 Rls. 96,702 $
31 2 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 32,471 2,935,248,910 Rls. 90,485 $
32 4 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,000 2,747,336,500 Rls. 84,559 $
33 10 1396 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,036 2,738,725,092 Rls. 75,957 $
34 9 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 19,000 2,572,898,130 Rls. 72,988 $
35 5 1396 جلفا اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 18,211 2,079,724,014 Rls. 63,396 $
36 8 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 14,000 1,854,639,430 Rls. 53,043 $
37 6 1396 جلفا اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,500 1,770,835,225 Rls. 53,807 $
38 1 1396 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,810 1,568,351,160 Rls. 48,382 $
39 7 1396 جلفا اسپانيا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 9,200 1,373,196,600 Rls. 41,400 $
40 5 1396 جلفا اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 18,186 1,319,275,401 Rls. 40,302 $
41 5 1396 جلفا اسپانيا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 6,440 941,560,200 Rls. 28,980 $
42 3 1396 جلفا اسپانيا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 6,440 940,082,220 Rls. 28,980 $
43 12 1396 جلفا اسپانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,930 824,727,375 Rls. 22,185 $
44 3 1396 جلفا اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,954 726,425,370 Rls. 22,382 $
45 9 1396 جلفا اسپانيا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 2,760 419,261,940 Rls. 12,420 $
46 5 1396 جلفا اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 836 385,281,800 Rls. 11,820 $
47 10 1396 جلفا اسپانيا 27101910 روغن موتور 1,080 141,774,408 Rls. 3,965 $
48 11 1396 جلفا اسپانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 543 76,910,453 Rls. 2,081 $
49 11 1396 جلفا اسپانيا 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 740 67,624,900 Rls. 1,850 $
50 6 1396 جلفا اسپانيا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 436 64,273,158 Rls. 1,962 $
51 11 1396 جلفا اسپانيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 128 61,828,037 Rls. 1,673 $
52 11 1396 جلفا اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 191 53,149,967 Rls. 1,438 $
53 11 1396 جلفا اسپانيا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 90 29,585,958 Rls. 801 $
54 11 1396 جلفا اسپانيا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 72 22,303,889 Rls. 604 $
55 11 1396 جلفا اسپانيا 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 193 19,418,238 Rls. 525 $
56 11 1396 جلفا اسپانيا 44191190 --- سا?ر 66 13,790,162 Rls. 373 $
57 11 1396 جلفا اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 87 12,288,577 Rls. 333 $
58 11 1396 جلفا اسپانيا 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 47 12,076,032 Rls. 327 $
59 11 1396 جلفا اسپانيا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 84 9,946,453 Rls. 269 $
60 11 1396 جلفا اسپانيا 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 41 9,732,072 Rls. 263 $
61 11 1396 جلفا اسپانيا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 39 9,677,444 Rls. 262 $
62 11 1396 جلفا اسپانيا 91052100 ساعتهاي ديوا ري که با نيروي برق کار ميکنند 49 9,577,369 Rls. 259 $
63 11 1396 جلفا اسپانيا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 76 8,893,369 Rls. 241 $
64 11 1396 جلفا اسپانيا 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 52 8,810,739 Rls. 238 $
65 11 1396 جلفا اسپانيا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 73 6,243,216 Rls. 169 $
66 11 1396 جلفا اسپانيا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 38 6,212,000 Rls. 168 $
67 11 1396 جلفا اسپانيا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 24 5,334,277 Rls. 144 $
68 11 1396 جلفا اسپانيا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9 5,226,398 Rls. 141 $
69 11 1396 جلفا اسپانيا 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 33 5,151,112 Rls. 139 $
70 11 1396 جلفا اسپانيا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 20 4,993,655 Rls. 135 $
71 11 1396 جلفا اسپانيا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 25 4,254,568 Rls. 115 $
72 11 1396 جلفا اسپانيا 57023900 کف پوش هاي مخمل باف, ا زسايرموا دنسجي,آماده نشده برا ي مصرف, که درجاي ديگرگفته نشده. 16 3,772,096 Rls. 102 $
73 11 1396 جلفا اسپانيا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 23 2,833,777 Rls. 77 $
74 11 1396 جلفا اسپانيا 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 7 2,521,617 Rls. 68 $
75 11 1396 جلفا اسپانيا 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 14 2,352,682 Rls. 64 $
76 11 1396 جلفا اسپانيا 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 13 1,611,760 Rls. 44 $
77 11 1396 جلفا اسپانيا 73239410 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز وا شپزخانه ا ز ا هن يافولادلعاب دا ده شده 12 1,474,960 Rls. 40 $
78 11 1396 جلفا اسپانيا 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 1 883,690 Rls. 24 $
79 11 1396 جلفا اسپانيا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2 530,673 Rls. 14 $
80 11 1396 جلفا اسپانيا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3 509,098 Rls. 14 $
81 11 1396 جلفا اسپانيا 82056000 ک چراغ لحيمکكاري و همانند 1 403,973 Rls. 11 $
82 11 1396 جلفا اسپانيا 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2 321,801 Rls. 9 $
مجموع کل
189,412,528,164 ريال
مجموع کل
5,561,808 دلار
[1]