آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 757,496 232,154,439,920 Rls. 7,104,949 $
2 10 1396 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 566,548 194,825,004,194 Rls. 5,440,582 $
3 11 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 208,376 169,126,164,491 Rls. 4,779,085 $
4 12 1396 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 424,740 157,525,402,959 Rls. 4,243,951 $
5 7 1396 جلفا آلمان 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 424,491 138,043,874,588 Rls. 4,124,285 $
6 2 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 259,711 135,774,847,163 Rls. 4,185,845 $
7 7 1396 جلفا آلمان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 377,444 122,090,697,408 Rls. 3,597,039 $
8 3 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 384,991 112,992,778,037 Rls. 3,482,449 $
9 4 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 171,223 95,675,010,222 Rls. 2,948,059 $
10 4 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 322,150 95,359,094,265 Rls. 2,933,174 $
11 2 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 251,275 73,538,448,669 Rls. 2,267,020 $
12 7 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 220,106 71,820,977,112 Rls. 2,123,617 $
13 9 1396 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 215,310 70,738,373,171 Rls. 2,049,304 $
14 6 1396 جلفا آلمان 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 220,040 69,282,964,992 Rls. 2,096,943 $
15 7 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 97,781 55,561,405,325 Rls. 1,664,268 $
16 8 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 76,819 54,458,209,656 Rls. 1,597,664 $
17 9 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 85,713 53,848,936,125 Rls. 1,541,162 $
18 12 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 44,802 49,927,146,394 Rls. 1,372,502 $
19 9 1396 جلفا آلمان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 110,123 37,265,892,444 Rls. 1,057,158 $
20 8 1396 جلفا آلمان 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 110,111 35,982,047,888 Rls. 1,049,214 $
21 11 1396 جلفا آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 94,396 34,288,845,760 Rls. 938,033 $
22 6 1396 جلفا آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 108,836 34,031,251,695 Rls. 1,036,111 $
23 8 1396 جلفا آلمان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 93,256 28,177,102,998 Rls. 825,945 $
24 3 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 79,418 27,123,024,403 Rls. 835,929 $
25 4 1396 جلفا آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 121,785 18,730,515,520 Rls. 576,045 $
26 3 1396 جلفا آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 103,942 17,579,304,768 Rls. 541,835 $
27 5 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 12,408 16,603,065,428 Rls. 510,158 $
28 6 1396 جلفا آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 93,900 14,569,230,180 Rls. 447,515 $
29 4 1396 جلفا آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 17,034 13,947,981,592 Rls. 429,724 $
30 5 1396 جلفا آلمان 94032010 مبلهاي آهنگري سنتي 35,409 11,748,387,645 Rls. 357,942 $
31 11 1396 جلفا آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 61,290 11,482,673,400 Rls. 312,701 $
32 11 1396 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 28,663 10,051,181,317 Rls. 274,703 $
33 2 1396 جلفا آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 58,720 8,836,819,000 Rls. 272,427 $
34 11 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 40,289 8,828,752,195 Rls. 241,015 $
35 1 1396 جلفا آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 40,919 8,596,796,544 Rls. 265,202 $
36 6 1396 جلفا آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 25,957 7,756,292,139 Rls. 233,623 $
37 2 1396 جلفا آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 41,835 6,793,828,956 Rls. 209,505 $
38 4 1396 جلفا آلمان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 24,655 6,293,885,706 Rls. 193,909 $
39 10 1396 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 18,400 5,949,240,000 Rls. 165,000 $
40 5 1396 جلفا آلمان 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 3,000 4,718,010,000 Rls. 144,969 $
41 7 1396 جلفا آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 4,010 4,372,173,990 Rls. 128,813 $
42 5 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,708 4,139,596,912 Rls. 126,450 $
43 11 1396 جلفا آلمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,345 4,123,248,768 Rls. 113,623 $
44 12 1396 جلفا آلمان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,862 4,033,143,100 Rls. 108,130 $
45 7 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,180 3,878,350,980 Rls. 116,049 $
46 7 1396 جلفا آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 10,060 3,802,061,310 Rls. 112,630 $
47 8 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 19,464 3,757,571,697 Rls. 109,636 $
48 4 1396 جلفا آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,940 3,713,844,360 Rls. 114,420 $
49 8 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 52,506 3,705,707,521 Rls. 107,080 $
50 11 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12,468 3,549,783,917 Rls. 96,761 $
51 2 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,420 3,239,850,513 Rls. 99,881 $
52 2 1396 جلفا آلمان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 19,500 3,162,802,500 Rls. 97,500 $
53 6 1396 جلفا آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 2,836,047,500 Rls. 85,190 $
54 6 1396 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,144 2,764,392,356 Rls. 83,996 $
55 4 1396 جلفا آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,241 2,753,866,552 Rls. 84,844 $
56 1 1396 جلفا آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 19,880 2,710,564,831 Rls. 83,587 $
57 5 1396 جلفا آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 2,694,406,000 Rls. 82,501 $
58 12 1396 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,842 2,587,085,586 Rls. 69,562 $
59 7 1396 جلفا آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,522 2,482,312,003 Rls. 73,535 $
60 8 1396 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 20,600 2,471,083,300 Rls. 72,100 $
61 4 1396 جلفا آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 7,083 2,449,637,842 Rls. 75,471 $
62 6 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 34,986 2,363,365,272 Rls. 71,364 $
63 3 1396 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,380 2,338,664,328 Rls. 72,072 $
64 3 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 35,909 2,321,361,527 Rls. 71,542 $
65 6 1396 جلفا آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,010 2,238,429,600 Rls. 68,539 $
66 3 1396 جلفا آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,054 2,044,527,077 Rls. 63,017 $
67 5 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 31,817 2,040,446,034 Rls. 62,380 $
68 2 1396 جلفا آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,165 2,026,750,000 Rls. 62,500 $
69 8 1396 جلفا آلمان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 20,000 2,023,500,000 Rls. 58,785 $
70 12 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,792 1,837,302,146 Rls. 49,584 $
71 5 1396 جلفا آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,132 1,733,753,512 Rls. 53,272 $
72 4 1396 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 14,900 1,697,221,750 Rls. 52,150 $
73 4 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,288 1,481,565,626 Rls. 45,454 $
74 7 1396 جلفا آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 8,090 1,356,845,505 Rls. 39,975 $
75 4 1396 جلفا آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 2,315 1,355,446,080 Rls. 41,760 $
76 11 1396 جلفا آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 8,714 1,302,514,056 Rls. 35,633 $
77 7 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,108 1,277,882,277 Rls. 38,237 $
78 9 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 17,772 1,218,667,804 Rls. 34,582 $
79 2 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,436 1,178,820,332 Rls. 36,341 $
80 5 1396 جلفا آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 25,050 1,153,884,080 Rls. 35,331 $
81 7 1396 جلفا آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 99 1,151,855,104 Rls. 34,862 $
82 9 1396 جلفا آلمان 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 4,896 1,145,370,240 Rls. 34,272 $
83 7 1396 جلفا آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 5,500 1,071,075,600 Rls. 31,944 $
84 4 1396 جلفا آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 15,732 1,058,677,074 Rls. 32,530 $
85 12 1396 جلفا آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,191 1,022,580,748 Rls. 27,416 $
86 5 1396 جلفا آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,200 967,057,318 Rls. 29,669 $
87 12 1396 جلفا آلمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,030 841,496,340 Rls. 22,710 $
88 5 1396 جلفا آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 10,698 810,139,214 Rls. 24,970 $
89 3 1396 جلفا آلمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 21,518 795,085,200 Rls. 24,496 $
90 7 1396 جلفا آلمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,106 758,426,528 Rls. 22,345 $
91 2 1396 جلفا آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,020 749,943,440 Rls. 23,120 $
92 4 1396 جلفا آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,039 737,583,502 Rls. 22,724 $
93 11 1396 جلفا آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,674 630,592,452 Rls. 17,251 $
94 2 1396 جلفا آلمان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 8,836 630,549,330 Rls. 19,439 $
95 4 1396 جلفا آلمان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 1,895 630,334,360 Rls. 19,420 $
96 11 1396 جلفا آلمان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 310 627,837,066 Rls. 17,301 $
97 11 1396 جلفا آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 126 616,095,720 Rls. 16,977 $
98 5 1396 جلفا آلمان 21069020 ا مولسيفاير 5,768 614,511,338 Rls. 18,791 $
99 4 1396 جلفا آلمان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,160 603,718,800 Rls. 18,600 $
100 4 1396 جلفا آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,900 565,326,000 Rls. 17,400 $
مجموع کل
2,440,344,638,187 ريال
مجموع کل
71,981,075 دلار