آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 1,353,204 12,671,476,916 Rls. 345,866 $
2 12 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 1,219,037 11,391,146,961 Rls. 305,839 $
3 3 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 1,565,864 7,112,823,701 Rls. 219,220 $
4 6 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 1,191,241 6,612,018,533 Rls. 199,174 $
5 10 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 680,249 4,780,510,442 Rls. 133,466 $
6 7 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 676,917 4,259,860,828 Rls. 125,229 $
7 3 1396 جلفا آذربايجان 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 200 اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 20,000 3,940,367,130 Rls. 121,590 $
8 8 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 564,036 3,592,873,841 Rls. 104,347 $
9 4 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 780,380 3,550,791,748 Rls. 109,253 $
10 5 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 581,038 2,661,490,665 Rls. 81,345 $
11 2 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 487,680 2,214,506,112 Rls. 68,275 $
12 2 1396 جلفا آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 464,490 2,109,332,698 Rls. 65,028 $
13 2 1396 جلفا آذربايجان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 21,000 1,566,610,500 Rls. 48,300 $
14 1 1396 جلفا آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 289,322 1,313,606,407 Rls. 40,505 $
15 1 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 45,092 1,192,095,851 Rls. 36,750 $
16 11 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 29,270 881,563,373 Rls. 23,855 $
17 2 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 32,515 862,881,736 Rls. 26,599 $
18 3 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 30,197 798,613,795 Rls. 24,611 $
19 5 1396 جلفا آذربايجان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,320 734,768,000 Rls. 22,498 $
20 9 1396 جلفا آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 94,506 616,122,416 Rls. 17,484 $
21 12 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 18,160 552,040,120 Rls. 14,800 $
22 4 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 16,300 432,344,052 Rls. 13,284 $
23 11 1396 جلفا آذربايجان 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 340 426,758,640 Rls. 11,760 $
24 10 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 12,947 382,914,270 Rls. 10,552 $
25 6 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 13,340 359,214,184 Rls. 10,872 $
26 10 1396 جلفا آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 40,320 345,142,122 Rls. 9,698 $
27 3 1396 جلفا آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 577 336,052,200 Rls. 10,356 $
28 9 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 10,427 299,452,876 Rls. 8,498 $
29 12 1396 جلفا آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 6,230 288,803,325 Rls. 7,815 $
30 5 1396 جلفا آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 10,700 285,203,952 Rls. 8,720 $
31 12 1396 جلفا آذربايجان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,014 226,507,680 Rls. 6,093 $
32 10 1396 جلفا آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 3,860 208,665,810 Rls. 5,790 $
33 5 1396 جلفا آذربايجان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 5,800 199,262,362 Rls. 6,071 $
34 3 1396 جلفا آذربايجان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 515 172,796,250 Rls. 5,325 $
35 12 1396 جلفا آذربايجان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 615 124,723,612 Rls. 3,355 $
36 11 1396 جلفا آذربايجان 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 44 46,595,076 Rls. 1,284 $
مجموع کل
77,549,938,184 ريال
مجموع کل
2,253,507 دلار
[1]