آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 83,801 29,063,414,924 Rls. 895,959 $
2 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 120,562 17,869,594,180 Rls. 550,673 $
3 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 52101100 ک ک ساده باف 69,758 13,325,201,500 Rls. 410,800 $
4 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 53,512 12,618,059,580 Rls. 388,920 $
5 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,970 11,241,628,185 Rls. 346,618 $
6 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 12,347 8,725,717,960 Rls. 269,040 $
7 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 43,723 8,539,509,128 Rls. 263,208 $
8 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 12,848 7,616,105,515 Rls. 234,834 $
9 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 42,136 7,109,687,232 Rls. 219,138 $
10 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,984 7,029,294,360 Rls. 216,751 $
11 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 13,180 6,654,871,692 Rls. 205,219 $
12 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 18,220 6,139,867,800 Rls. 189,200 $
13 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 86,054 5,775,008,992 Rls. 178,001 $
14 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,518 5,485,271,270 Rls. 169,111 $
15 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 9,374 5,382,215,630 Rls. 165,948 $
16 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 11,394 5,181,577,000 Rls. 159,684 $
17 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,474 5,059,480,460 Rls. 155,998 $
18 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 52101100 ک ک ساده باف 25,976 4,942,810,200 Rls. 152,300 $
19 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 8,514 4,739,345,160 Rls. 146,110 $
20 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 14,730 4,677,493,600 Rls. 144,200 $
21 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 199,340 4,001,122,579 Rls. 123,351 $
22 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 21,094 3,405,715,800 Rls. 105,000 $
23 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,532 2,814,093,690 Rls. 86,757 $
24 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 666 2,709,477,053 Rls. 83,512 $
25 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 99,540 2,078,409,136 Rls. 64,048 $
26 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 3,777 1,898,649,735 Rls. 58,542 $
27 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 44,781 1,614,854,853 Rls. 49,774 $
28 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,540 1,511,040,360 Rls. 46,586 $
29 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,938 1,503,478,902 Rls. 46,356 $
30 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 30,465 1,484,268,636 Rls. 45,729 $
31 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 4,209 1,347,565,468 Rls. 41,554 $
32 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,760 1,227,237,397 Rls. 37,834 $
33 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 17,453 1,131,449,262 Rls. 34,866 $
34 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 979 1,038,780,000 Rls. 32,033 $
35 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,448 832,611,190 Rls. 25,670 $
36 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 16,939 723,780,942 Rls. 22,299 $
37 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,311 653,662,675 Rls. 20,156 $
38 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,236 611,428,750 Rls. 18,852 $
39 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,448 608,099,985 Rls. 18,750 $
40 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 7,653 571,881,940 Rls. 17,630 $
41 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 4,483 498,967,804 Rls. 15,382 $
42 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 90041000 عينک آفتابي 234 495,372,570 Rls. 15,271 $
43 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 1,432 402,648,180 Rls. 12,413 $
44 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 90041000 عينک آفتابي 107 397,618,700 Rls. 12,257 $
45 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 8,360 376,820,370 Rls. 11,610 $
46 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 6,800 330,928,800 Rls. 10,200 $
47 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,138 327,299,420 Rls. 10,090 $
48 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 752 323,161,266 Rls. 9,966 $
49 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,309 306,347,764 Rls. 9,441 $
50 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,180 293,355,404 Rls. 9,038 $
51 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 3,436 288,698,200 Rls. 8,900 $
52 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61034300 شلوارحتي داراي بند وپيش بند,نيم شلوار,شلوار غير كوتاه مردا نه ياپسرا نه, کشباف ا زا لياف سنتتيک 564 274,518,540 Rls. 8,460 $
53 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 7,160 263,675,809 Rls. 8,124 $
54 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,029 245,720,053 Rls. 7,573 $
55 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,850 242,630,300 Rls. 7,480 $
56 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 464 233,627,742 Rls. 7,202 $
57 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 479 231,498,847 Rls. 7,137 $
58 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,835 229,982,288 Rls. 7,088 $
59 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,288 229,653,760 Rls. 7,080 $
60 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,608 203,710,190 Rls. 6,280 $
61 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 1,132 194,748,000 Rls. 6,000 $
62 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 385 190,970,181 Rls. 5,888 $
63 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 265 167,267,650 Rls. 5,156 $
64 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 1,701 165,587,247 Rls. 5,103 $
65 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,492 128,128,030 Rls. 3,950 $
66 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 488 111,355,240 Rls. 3,433 $
67 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 206 108,462,870 Rls. 3,345 $
68 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 211 95,058,250 Rls. 2,930 $
69 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 1,528 89,221,000 Rls. 2,750 $
70 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 173 88,213,730 Rls. 2,720 $
71 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 603 88,050,362 Rls. 2,714 $
72 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 157 87,208,392 Rls. 2,689 $
73 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6 86,506,181 Rls. 2,666 $
74 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 119 85,639,590 Rls. 2,640 $
75 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 127 68,455,811 Rls. 2,111 $
76 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 662 66,171,480 Rls. 2,040 $
77 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 700 58,417,400 Rls. 1,800 $
78 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 562 56,440,380 Rls. 1,740 $
79 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 99 54,189,690 Rls. 1,671 $
80 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 104 52,653,270 Rls. 1,625 $
81 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 86 45,879,450 Rls. 1,415 $
82 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 120 38,938,800 Rls. 1,200 $
83 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 3 22,838,525 Rls. 704 $
84 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 4 22,475,179 Rls. 693 $
85 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 42 20,248,176 Rls. 624 $
86 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 5 19,876,492 Rls. 613 $
87 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 6 18,787,281 Rls. 579 $
88 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1 15,577,248 Rls. 480 $
89 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 600 14,537,152 Rls. 448 $
90 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 1 5,453,027 Rls. 168 $
91 3 1396 تجاري مهراباد ترکيه 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 3,824,810 Rls. 118 $
92 2 1396 تجاري مهراباد ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 0 2,088,890 Rls. 64 $
مجموع کل
217,413,268,512 ريال
مجموع کل
6,702,080 دلار
[1]