آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (تجاري مهراباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 174,877 40,664,446,938 Rls. 1,253,597 $
2 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 110,197 26,661,455,660 Rls. 821,768 $
3 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 63,750 25,114,739,955 Rls. 774,221 $
4 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 337,300 18,226,128,774 Rls. 561,677 $
5 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 102,097 10,290,753,813 Rls. 317,268 $
6 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 79,303 9,669,183,045 Rls. 297,978 $
7 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,700 9,554,128,406 Rls. 294,417 $
8 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 21,000 8,606,849,940 Rls. 265,226 $
9 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 58,442 5,460,188,860 Rls. 168,336 $
10 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 9,153 4,420,811,447 Rls. 136,289 $
11 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,753 3,736,610,180 Rls. 115,176 $
12 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 7,218 3,631,853,965 Rls. 111,968 $
13 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,132 3,466,885,459 Rls. 106,855 $
14 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,384 2,617,309,152 Rls. 80,689 $
15 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 20,070 2,487,717,063 Rls. 76,661 $
16 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,867 2,415,548,513 Rls. 74,470 $
17 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 17,960 2,392,244,800 Rls. 73,750 $
18 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 27101920 گريس 5,000 2,302,494,850 Rls. 70,968 $
19 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 4,256 2,101,727,056 Rls. 64,792 $
20 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 3,444 2,004,596,710 Rls. 61,789 $
21 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 8,092 1,901,067,838 Rls. 58,597 $
22 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,056 1,713,395,541 Rls. 52,819 $
23 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,293 1,673,854,967 Rls. 51,607 $
24 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 3,500 1,581,645,000 Rls. 48,750 $
25 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,677 1,468,803,430 Rls. 45,270 $
26 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,591 1,411,053,000 Rls. 43,500 $
27 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 6,373 1,208,597,799 Rls. 37,261 $
28 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 81011000 پودرا زتنگستن. 520 1,190,798,840 Rls. 36,709 $
29 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,475 1,115,019,000 Rls. 34,360 $
30 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,040 1,107,279,480 Rls. 34,126 $
31 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 24,133 1,044,653,286 Rls. 32,194 $
32 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 7,502 856,556,253 Rls. 26,397 $
33 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 3,392 791,719,170 Rls. 24,405 $
34 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,982 702,722,945 Rls. 21,660 $
35 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,268 640,102,260 Rls. 19,730 $
36 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 1,680 539,326,400 Rls. 16,628 $
37 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 275 529,775,162 Rls. 16,329 $
38 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 786 489,528,590 Rls. 15,089 $
39 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 967 432,115,181 Rls. 13,320 $
40 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 740 416,434,840 Rls. 12,835 $
41 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,990 410,375,010 Rls. 12,650 $
42 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,125 293,196,428 Rls. 9,037 $
43 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 539 238,977,245 Rls. 7,367 $
44 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,093 235,201,195 Rls. 7,252 $
45 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 969 235,182,750 Rls. 7,250 $
46 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 771 232,598,480 Rls. 7,171 $
47 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 168 222,046,356 Rls. 6,846 $
48 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,713 213,264,754 Rls. 6,573 $
49 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 90041000 عينک آفتابي 92 207,992,165 Rls. 6,412 $
50 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 342 194,449,500 Rls. 5,994 $
51 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,794 182,870,420 Rls. 5,637 $
52 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 1,712 179,983,090 Rls. 5,548 $
53 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 400 168,897,960 Rls. 5,205 $
54 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 798 127,563,995 Rls. 3,931 $
55 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,486 119,988,162 Rls. 3,699 $
56 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 481 113,554,000 Rls. 3,500 $
57 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 398 109,282,890 Rls. 3,367 $
58 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 351 103,728,710 Rls. 3,197 $
59 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 1,698 101,549,720 Rls. 3,130 $
60 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,800 84,262,480 Rls. 2,597 $
61 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,169 79,921,887 Rls. 2,463 $
62 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 293 76,291,824 Rls. 2,352 $
63 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 419 70,866,725 Rls. 2,184 $
64 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 129 55,251,580 Rls. 1,704 $
65 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 460 54,784,750 Rls. 1,688 $
66 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 525 51,099,300 Rls. 1,575 $
67 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 249 50,624,810 Rls. 1,561 $
68 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 93 46,277,465 Rls. 1,427 $
69 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 108 32,444,000 Rls. 1,000 $
70 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 55 27,501,600 Rls. 848 $
71 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 35 22,131,410 Rls. 682 $
72 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 37 21,283,264 Rls. 656 $
73 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 132 20,596,225 Rls. 635 $
74 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 171 18,155,765 Rls. 560 $
75 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 100 16,743,564 Rls. 516 $
76 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 165 13,383,150 Rls. 413 $
77 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 98 12,715,304 Rls. 392 $
78 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 183 10,966,072 Rls. 338 $
79 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 204 8,588,835 Rls. 265 $
80 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 15 7,096,400 Rls. 219 $
81 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 17 6,209,350 Rls. 191 $
82 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 17 4,790,070 Rls. 148 $
83 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 159 4,788,734 Rls. 148 $
84 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 34 3,860,836 Rls. 119 $
85 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30 2,919,960 Rls. 90 $
86 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 10 2,871,825 Rls. 89 $
87 3 1396 تجاري مهراباد آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 22 2,838,560 Rls. 88 $
88 2 1396 تجاري مهراباد آلمان 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 25 2,306,330 Rls. 71 $
مجموع کل
211,142,398,473 ريال
مجموع کل
6,508,266 دلار
[1]