آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 تبريز چين 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 96 41,396,720,001 Rls. 1,275,669 $
2 2 1396 تبريز چين 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 55 22,388,857,746 Rls. 690,226 $
3 8 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,365 2,813,710,807 Rls. 81,227 $
4 2 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,409 2,662,024,174 Rls. 82,049 $
5 2 1396 تبريز چين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 100 2,597,282,400 Rls. 80,077 $
6 6 1396 تبريز چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 250 2,112,886,200 Rls. 64,200 $
7 10 1396 تبريز چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 251 1,484,040,000 Rls. 41,500 $
8 9 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,613 1,294,792,441 Rls. 36,596 $
9 6 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,499 1,141,772,524 Rls. 34,297 $
10 1 1396 تبريز چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 701 894,640,040 Rls. 27,580 $
11 12 1396 تبريز چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 272 827,792,000 Rls. 22,400 $
12 8 1396 تبريز چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 129 825,650,010 Rls. 23,490 $
13 5 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,909 791,634,203 Rls. 24,106 $
14 1 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,279 787,027,024 Rls. 24,270 $
15 6 1396 تبريز چين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 54 784,322,000 Rls. 23,560 $
16 11 1396 تبريز چين 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 176 740,084,800 Rls. 20,154 $
17 6 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 1,732 672,260,670 Rls. 20,330 $
18 12 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,673 651,895,923 Rls. 17,546 $
19 7 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,533 572,134,838 Rls. 16,856 $
20 6 1396 تبريز چين 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 150 569,652,050 Rls. 17,111 $
21 3 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,103 502,492,665 Rls. 15,483 $
22 3 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,409 491,945,216 Rls. 15,176 $
23 11 1396 تبريز چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,370 486,533,740 Rls. 13,310 $
24 10 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 374 434,187,100 Rls. 12,045 $
25 4 1396 تبريز چين 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 20 422,942,313 Rls. 13,018 $
26 4 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,000 370,289,019 Rls. 11,366 $
27 6 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,006 362,319,740 Rls. 10,963 $
28 1 1396 تبريز چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 44 330,663,600 Rls. 10,200 $
29 5 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 653 298,082,826 Rls. 9,107 $
30 5 1396 تبريز چين 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 70 294,345,000 Rls. 9,000 $
31 8 1396 تبريز چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 40 236,693,366 Rls. 6,734 $
32 1 1396 تبريز چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 500 225,444,100 Rls. 6,950 $
33 3 1396 تبريز چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 855 223,084,015 Rls. 6,875 $
34 5 1396 تبريز چين 82057000 گيره, قيدوهمانند. 1 222,920,790 Rls. 6,792 $
35 4 1396 تبريز چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 566 221,777,580 Rls. 6,826 $
36 4 1396 تبريز چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 205,733,000 Rls. 6,312 $
37 11 1396 تبريز چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 324 168,480,000 Rls. 4,547 $
38 2 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 433 159,250,600 Rls. 4,910 $
39 11 1396 تبريز چين 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 180 147,808,000 Rls. 4,000 $
40 5 1396 تبريز چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 156 144,467,190 Rls. 4,410 $
41 5 1396 تبريز چين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 130 143,699,600 Rls. 4,400 $
42 2 1396 تبريز چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 48 138,934,739 Rls. 4,283 $
43 6 1396 تبريز چين 38011090 ک ک ک ساير 81 137,327,616 Rls. 4,140 $
44 7 1396 تبريز چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 36 135,768,000 Rls. 4,000 $
45 2 1396 تبريز چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 75 129,712,000 Rls. 4,000 $
46 2 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 734 127,936,065 Rls. 3,945 $
47 5 1396 تبريز چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 132 127,370,100 Rls. 3,900 $
48 9 1396 تبريز چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 441 115,016,832 Rls. 3,264 $
49 5 1396 تبريز چين 84283390 --- سا?ر 80 113,962,960 Rls. 3,472 $
50 1 1396 تبريز چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 306 103,769,600 Rls. 3,200 $
51 8 1396 تبريز چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 282 103,400,850 Rls. 3,004 $
52 5 1396 تبريز چين 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 15 100,373,730 Rls. 3,050 $
53 3 1396 تبريز چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 215 98,347,740 Rls. 3,030 $
54 1 1396 تبريز چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 180 96,246,304 Rls. 2,968 $
55 4 1396 تبريز چين 84802000 كف قالب (Mould base) 400 90,986,000 Rls. 2,800 $
56 7 1396 تبريز چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 180 90,531,000 Rls. 2,700 $
57 11 1396 تبريز چين 40069010 ک ک ک قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي 365 88,034,821 Rls. 2,387 $
58 7 1396 تبريز چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 126 84,474,850 Rls. 2,489 $
59 2 1396 تبريز چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 154 84,044,240 Rls. 2,591 $
60 5 1396 تبريز چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 246 79,779,269 Rls. 2,439 $
61 7 1396 تبريز چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 250 79,424,280 Rls. 2,340 $
62 9 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 375 77,740,050 Rls. 2,200 $
63 2 1396 تبريز چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 151 77,037,875 Rls. 2,375 $
64 11 1396 تبريز چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 144 74,698,000 Rls. 2,034 $
65 12 1396 تبريز چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 209 74,108,000 Rls. 2,000 $
66 2 1396 تبريز چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 180 73,741,272 Rls. 2,274 $
67 7 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 366 70,793,120 Rls. 2,080 $
68 3 1396 تبريز چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 363 70,680,000 Rls. 2,179 $
69 5 1396 تبريز چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 34 65,518,000 Rls. 2,000 $
70 9 1396 تبريز چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 630 65,175,046 Rls. 1,842 $
71 3 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 285 65,107,680 Rls. 2,006 $
72 5 1396 تبريز چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 49 63,093,834 Rls. 1,926 $
73 11 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 250 62,823,500 Rls. 1,700 $
74 4 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 175 62,390,400 Rls. 1,920 $
75 10 1396 تبريز چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 180 61,462,203 Rls. 1,727 $
76 11 1396 تبريز چين 73202000 ک فنر مارپيچ 839 61,022,628 Rls. 1,650 $
77 9 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 280 60,913,728 Rls. 1,728 $
78 10 1396 تبريز چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 88 59,876,850 Rls. 1,650 $
79 5 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 313 59,554,262 Rls. 1,818 $
80 6 1396 تبريز چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 204 59,472,000 Rls. 1,800 $
81 8 1396 تبريز چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 410 59,274,684 Rls. 1,722 $
82 5 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 143 58,786,200 Rls. 1,800 $
83 5 1396 تبريز چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 344 56,501,158 Rls. 1,728 $
84 2 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 148 55,142,900 Rls. 1,700 $
85 11 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 121 55,103,302 Rls. 1,491 $
86 11 1396 تبريز چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 120 55,025,190 Rls. 1,485 $
87 2 1396 تبريز چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 67 54,984,105 Rls. 1,695 $
88 4 1396 تبريز چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 168 54,591,600 Rls. 1,680 $
89 4 1396 تبريز چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 130 50,366,250 Rls. 1,550 $
90 11 1396 تبريز چين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 183 50,022,900 Rls. 1,350 $
91 6 1396 تبريز چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 63 47,763,360 Rls. 1,440 $
92 9 1396 تبريز چين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3 47,333,370 Rls. 1,330 $
93 11 1396 تبريز چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 640 47,095,875 Rls. 1,272 $
94 8 1396 تبريز چين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 4 46,748,170 Rls. 1,330 $
95 6 1396 تبريز چين 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 54 44,867,674 Rls. 1,367 $
96 11 1396 تبريز چين 85340000 مدا رهاي چاپي 104 43,603,360 Rls. 1,180 $
97 7 1396 تبريز چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 250 43,038,456 Rls. 1,268 $
98 6 1396 تبريز چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 124 42,987,024 Rls. 1,296 $
99 8 1396 تبريز چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 163 42,029,382 Rls. 1,198 $
100 2 1396 تبريز چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 35 38,486,501 Rls. 1,187 $
مجموع کل
96,486,740,216 ريال
مجموع کل
2,935,648 دلار