آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تبريز آلمان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 55 7,912,432,588 Rls. 243,880 $
2 11 1396 تبريز آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 110 3,238,282,690 Rls. 87,635 $
3 12 1396 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 687 2,839,524,254 Rls. 76,129 $
4 12 1396 تبريز آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 75 2,616,642,000 Rls. 70,812 $
5 12 1396 تبريز آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 170 2,514,893,113 Rls. 67,871 $
6 6 1396 تبريز آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 146 1,990,691,154 Rls. 59,797 $
7 3 1396 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 44 1,848,004,808 Rls. 56,935 $
8 3 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 70 1,726,977,026 Rls. 53,225 $
9 11 1396 تبريز آلمان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 198 1,717,070,205 Rls. 46,974 $
10 8 1396 تبريز آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 702 1,713,431,350 Rls. 49,099 $
11 7 1396 تبريز آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 21 1,581,386,400 Rls. 46,591 $
12 5 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 215 1,404,641,065 Rls. 43,002 $
13 1 1396 تبريز آلمان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 36 1,298,475,000 Rls. 40,042 $
14 8 1396 تبريز آلمان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 136 1,187,673,102 Rls. 33,702 $
15 11 1396 تبريز آلمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 60 923,639,012 Rls. 25,153 $
16 2 1396 تبريز آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 9 920,114,501 Rls. 28,364 $
17 7 1396 تبريز آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 240 845,514,595 Rls. 24,911 $
18 12 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 19 761,544,659 Rls. 20,552 $
19 4 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9 649,883,542 Rls. 19,995 $
20 11 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2 601,139,126 Rls. 16,355 $
21 5 1396 تبريز آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 9 570,447,998 Rls. 17,413 $
22 1 1396 تبريز آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 70 512,430,174 Rls. 15,802 $
23 12 1396 تبريز آلمان 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 14 490,122,206 Rls. 13,227 $
24 3 1396 تبريز آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 42 485,439,780 Rls. 14,962 $
25 4 1396 تبريز آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 266 465,459,281 Rls. 14,326 $
26 7 1396 تبريز آلمان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 93 460,983,281 Rls. 13,450 $
27 1 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 85 454,814,263 Rls. 14,029 $
28 6 1396 تبريز آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 28 431,844,208 Rls. 13,070 $
29 6 1396 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 20 418,857,176 Rls. 12,628 $
30 12 1396 تبريز آلمان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 11 410,240,857 Rls. 11,000 $
31 8 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 37 404,428,446 Rls. 11,749 $
32 11 1396 تبريز آلمان 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 33 394,385,340 Rls. 10,672 $
33 8 1396 تبريز آلمان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 4 385,922,367 Rls. 11,037 $
34 7 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 4 383,711,013 Rls. 11,367 $
35 4 1396 تبريز آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2 373,096,642 Rls. 11,495 $
36 1 1396 تبريز آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 120 373,073,460 Rls. 11,508 $
37 6 1396 تبريز آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 60 352,524,337 Rls. 10,670 $
38 9 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 353 347,857,130 Rls. 9,871 $
39 4 1396 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 256 345,962,904 Rls. 10,659 $
40 11 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 19 333,129,770 Rls. 9,015 $
41 8 1396 تبريز آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 143 325,913,945 Rls. 9,321 $
42 6 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 49 302,905,209 Rls. 9,155 $
43 2 1396 تبريز آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 134 294,961,866 Rls. 9,094 $
44 5 1396 تبريز آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 25 293,839,632 Rls. 8,953 $
45 6 1396 تبريز آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 120 291,540,000 Rls. 8,824 $
46 7 1396 تبريز آلمان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 300 278,602,290 Rls. 8,281 $
47 8 1396 تبريز آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11 274,042,605 Rls. 7,961 $
48 9 1396 تبريز آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6 272,537,990 Rls. 7,658 $
49 8 1396 تبريز آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 268,985,745 Rls. 7,693 $
50 6 1396 تبريز آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 15 261,956,076 Rls. 7,928 $
51 4 1396 تبريز آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 20 253,837,116 Rls. 7,788 $
52 2 1396 تبريز آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 10 253,529,685 Rls. 7,813 $
53 2 1396 تبريز آلمان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 15 244,503,269 Rls. 7,538 $
54 1 1396 تبريز آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1 232,456,170 Rls. 7,170 $
55 6 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 57 232,294,009 Rls. 6,968 $
56 6 1396 تبريز آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 55 231,506,083 Rls. 7,007 $
57 3 1396 تبريز آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4 227,879,819 Rls. 7,023 $
58 9 1396 تبريز آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 301 227,585,968 Rls. 6,457 $
59 5 1396 تبريز آلمان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 22 219,917,712 Rls. 6,700 $
60 8 1396 تبريز آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 6 219,225,990 Rls. 6,369 $
61 10 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 12 212,643,474 Rls. 5,900 $
62 3 1396 تبريز آلمان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2 207,872,550 Rls. 6,404 $
63 4 1396 تبريز آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 31 204,259,718 Rls. 6,293 $
64 7 1396 تبريز آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 150 202,940,640 Rls. 6,053 $
65 3 1396 تبريز آلمان 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 22 201,214,426 Rls. 6,202 $
66 9 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 10 200,505,733 Rls. 5,690 $
67 5 1396 تبريز آلمان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 20 198,964,221 Rls. 6,086 $
68 2 1396 تبريز آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 23 196,582,184 Rls. 6,061 $
69 5 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 6 195,470,576 Rls. 5,977 $
70 6 1396 تبريز آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3 192,602,986 Rls. 5,829 $
71 1 1396 تبريز آلمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10 185,993,321 Rls. 5,734 $
72 5 1396 تبريز آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 140 179,051,200 Rls. 5,475 $
73 3 1396 تبريز آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 0 178,115,382 Rls. 5,489 $
74 7 1396 تبريز آلمان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 13 177,369,102 Rls. 5,199 $
75 1 1396 تبريز آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1 177,041,550 Rls. 5,458 $
76 11 1396 تبريز آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 176,310,750 Rls. 4,771 $
77 5 1396 تبريز آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 20 173,346,400 Rls. 5,308 $
78 7 1396 تبريز آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100 173,143,800 Rls. 5,164 $
79 5 1396 تبريز آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 1 172,373,552 Rls. 5,262 $
80 1 1396 تبريز آلمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1 168,928,578 Rls. 5,208 $
81 3 1396 تبريز آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 4 156,141,045 Rls. 4,811 $
82 10 1396 تبريز آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 7 154,562,900 Rls. 4,322 $
83 4 1396 تبريز آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 11 151,110,602 Rls. 4,656 $
84 6 1396 تبريز آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 9 146,515,809 Rls. 4,399 $
85 7 1396 تبريز آلمان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3 145,283,538 Rls. 4,304 $
86 1 1396 تبريز آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 138,228,198 Rls. 4,261 $
87 5 1396 تبريز آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 26 133,484,680 Rls. 4,075 $
88 10 1396 تبريز آلمان 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 104 127,214,151 Rls. 3,530 $
89 1 1396 تبريز آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 14 126,453,044 Rls. 3,898 $
90 10 1396 تبريز آلمان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 12 125,422,500 Rls. 3,507 $
91 6 1396 تبريز آلمان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 9 123,239,155 Rls. 3,702 $
92 9 1396 تبريز آلمان 90321000 ترموستات 14 120,912,634 Rls. 3,430 $
93 4 1396 تبريز آلمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3 117,152,746 Rls. 3,609 $
94 11 1396 تبريز آلمان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 3 116,365,095 Rls. 3,149 $
95 7 1396 تبريز آلمان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 19 115,142,814 Rls. 3,375 $
96 8 1396 تبريز آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 24 114,756,412 Rls. 3,348 $
97 2 1396 تبريز آلمان 90321000 ترموستات 16 113,415,374 Rls. 3,497 $
98 3 1396 تبريز آلمان 82078000 ا بزارهابراي خراطي کردن. 1 112,163,805 Rls. 3,456 $
99 4 1396 تبريز آلمان 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 25 111,479,027 Rls. 3,435 $
100 10 1396 تبريز آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 48 109,252,680 Rls. 3,055 $
مجموع کل
58,227,738,354 ريال
مجموع کل
1,704,057 دلار