آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 30,000 18,927,829,600 Rls. 583,400 $
2 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 22,789 2,548,580,580 Rls. 78,442 $
3 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 7,038 1,800,600,942 Rls. 55,509 $
4 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,765 1,460,495,328 Rls. 43,297 $
5 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 5,962 1,369,831,236 Rls. 40,358 $
6 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,227 1,320,875,360 Rls. 40,720 $
7 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 9,233 1,297,954,219 Rls. 38,581 $
8 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,646 1,216,768,140 Rls. 34,529 $
9 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 5,382 1,184,770,818 Rls. 34,419 $
10 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 6,015 1,088,993,547 Rls. 32,215 $
11 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 6,017 988,073,578 Rls. 29,189 $
12 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,476 985,192,062 Rls. 28,621 $
13 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,740 902,864,610 Rls. 27,789 $
14 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,680 896,068,800 Rls. 26,400 $
15 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,082 772,867,788 Rls. 23,826 $
16 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,766 750,325,580 Rls. 22,200 $
17 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,118 747,120,666 Rls. 22,091 $
18 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,335 714,767,592 Rls. 20,283 $
19 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 5,126 649,084,380 Rls. 20,010 $
20 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,235 634,294,194 Rls. 18,427 $
21 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,993 633,649,940 Rls. 18,898 $
22 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 13,138 619,193,740 Rls. 19,085 $
23 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 3,550 609,364,878 Rls. 18,778 $
24 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,370 584,837,477 Rls. 17,391 $
25 1 1396 بندر لنگه جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 13,340 564,247,200 Rls. 17,400 $
26 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,398 563,279,130 Rls. 17,337 $
27 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,777 555,020,328 Rls. 16,124 $
28 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,881 553,144,329 Rls. 16,069 $
29 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,444 487,685,967 Rls. 14,390 $
30 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,617 483,455,952 Rls. 14,904 $
31 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 3,435 478,967,580 Rls. 14,742 $
32 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,863 459,646,460 Rls. 14,170 $
33 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,864 444,167,376 Rls. 13,114 $
34 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,154 441,197,955 Rls. 13,580 $
35 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,485 433,973,589 Rls. 12,316 $
36 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,084 427,662,592 Rls. 13,184 $
37 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 875 399,054,246 Rls. 11,593 $
38 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,377 387,309,720 Rls. 11,940 $
39 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,468 363,221,955 Rls. 11,180 $
40 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 814 357,260,040 Rls. 10,996 $
41 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 547 346,470,278 Rls. 10,681 $
42 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,648 282,396,659 Rls. 8,399 $
43 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,518 281,868,762 Rls. 7,999 $
44 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 3,220 279,738,900 Rls. 8,610 $
45 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,441 272,771,142 Rls. 8,409 $
46 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,390 244,485,206 Rls. 7,537 $
47 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,102 240,948,675 Rls. 7,425 $
48 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,270 234,685,080 Rls. 6,660 $
49 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 742 234,315,081 Rls. 6,650 $
50 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,252 231,161,280 Rls. 6,560 $
51 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,402 228,885,574 Rls. 6,755 $
52 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 940 228,756,492 Rls. 6,822 $
53 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 552 226,014,852 Rls. 6,566 $
54 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 737 221,608,836 Rls. 6,438 $
55 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 719 213,249,974 Rls. 6,329 $
56 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,380 213,134,400 Rls. 6,560 $
57 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,426 213,004,440 Rls. 6,556 $
58 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 690 212,142,786 Rls. 6,163 $
59 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 276 207,968,490 Rls. 6,401 $
60 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,150 205,137,912 Rls. 6,324 $
61 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,679 188,896,860 Rls. 5,814 $
62 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 902 178,195,500 Rls. 5,250 $
63 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 497 170,182,620 Rls. 5,238 $
64 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 802 166,076,710 Rls. 4,907 $
65 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 934 160,305,660 Rls. 4,934 $
66 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 286 156,870,168 Rls. 4,836 $
67 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 332 153,109,056 Rls. 4,448 $
68 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,068 152,214,512 Rls. 4,526 $
69 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 875 138,250,756 Rls. 4,262 $
70 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,013 136,159,632 Rls. 3,864 $
71 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 138 126,707,382 Rls. 3,681 $
72 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 552 120,356,523 Rls. 3,496 $
73 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 413 110,873,084 Rls. 3,418 $
74 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 414 100,557,800 Rls. 3,100 $
75 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 286 92,746,416 Rls. 2,632 $
76 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 212 88,486,515 Rls. 2,724 $
77 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 213 83,304,360 Rls. 2,564 $
78 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 332 82,562,634 Rls. 2,343 $
79 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 474 81,611,208 Rls. 2,316 $
80 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 558 81,160,020 Rls. 2,498 $
81 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 10 75,797,244 Rls. 2,202 $
82 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 470 75,181,860 Rls. 2,314 $
83 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 93 73,822,269 Rls. 2,201 $
84 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 295 67,644,180 Rls. 2,082 $
85 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 207 65,551,020 Rls. 2,020 $
86 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 130 64,966,902 Rls. 2,002 $
87 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 21 57,880,935 Rls. 1,782 $
88 4 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 112 57,799,710 Rls. 1,779 $
89 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 230 53,698,320 Rls. 1,560 $
90 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 193 52,505,718 Rls. 1,618 $
91 7 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 143 51,554,630 Rls. 1,527 $
92 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 276 48,087,534 Rls. 1,397 $
93 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 258 46,859,244 Rls. 1,444 $
94 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 138 42,900,222 Rls. 1,322 $
95 8 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 152 37,175,760 Rls. 1,080 $
96 3 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 94 34,982,178 Rls. 1,078 $
97 2 1396 بندر لنگه جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 93 34,838,412 Rls. 1,074 $
98 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 92 33,617,052 Rls. 954 $
99 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 184 32,348,484 Rls. 918 $
100 9 1396 بندر لنگه جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 126 32,207,532 Rls. 914 $
مجموع کل
58,530,490,915 ريال
مجموع کل
1,769,460 دلار